4. posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W siedzibie WIORiN w Łodzi trwa czwarte posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Uczestniczy w nim 18 członków oraz zaproszeni gości. Z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w pracach Zespołu biorą udział Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ oraz Włodzimierz Jaworski - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie. 

W czasie posiedzenia Dyrektor COBORU w Sulejowie Przemysław Majchrowski przedstawił sprawozdanie z realizacji programu PDO w 2016 roku. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z udziałem odmian zbóż jarych i ziemniaka w nasiennictwie, które omówił kierownik działu nadzoru nasiennego WIORiN w Łodzi – mgr inż. Maciej Wołosz. W trakcie posiedzenia bedzie ustalana Lista Odmian Zalecanych do Uprawy na Obszarze Województwa (LOZ) na rok 2017. Zespół zaopiniuje plan lokalizacji doświadczeń z roślinami jarymi w województwie łódzkim na rok 2017, ustali liczby i lokalizację doświadczeń z CCA ze zbożami jarymi oraz dobór odmian do wojewódzkich doświadczeń PDO ze zbożami jarymi. Inspektor COBORU – mgr inż. Michał Dybowski przedstawi wartości odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w bieżącym roku.

Rekomendacja odmian do praktyki prowadzona jest przez tworzenie Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa w poszczególnych województwach.

Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa tworzone są na mocy zapisów art.27 pkt.5 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012r.  (Dz.U. 2012, poz. 1512, z późn zm.). Zasady i tryb ich tworzenia zostały zatwierdzone przez Krajowy Zespół Koordynacyjny PDO oraz zaakceptowane przez partnerów ustawowych (Samorządy Województw i Izby Rolnicze) na mocy podpisanych porozumień.

Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa tworzone są na podstawie wyników doświadczeń  prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, systemu koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa.

Warunkiem utworzenia Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO oraz ich odpowiednie opracowywanie i upowszechnianie na terenie województwa przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian.

Decyzje dotyczące List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa podejmują dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian po zasięgnięciu opinii Członków Wojewódzkich  Zespołów PDO.

Skład Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2015-2018)

Lp.

Tytuł

Imię i nazwisko

Instytucja

Stanowisko

1

dr inż.

Przemysław Majchrowski - przewodniczący

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie

Dyrektor SDOO

2

mgr inż.

Leszek Cichoszewski - zastępca przewodniczącego

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lućmierzu

Zastępca Dyrektora SDOO w Sulejowie

3

mgr inż.

Wanda Orłowska-Job – zastępca przewodniczącego

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Kierownik Działu Hodowli

4

mgr inż.

Andrzej Woźniak – zastępca przewodniczącego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zastępca Dyrektora Departamentu

5

 

Andrzej Antczak

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ANAS” Andrzej Antczak Centrala Nasienna Poddębice

Właściciel

6

mgr inż.

Grzegorz Dąbrowski

"Invest" Grzegorz Dąbrowski

Właściciel

7

mgr inż.

Michał Dybowski

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Łyskach

Inspektor COBORUORU

8

mgr inż.

Marcin Hoffmann

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel handlowy

9

mgr

Grzegorz Gruszecki

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel handlowy

10

mgr inż.

Ewa Janczak

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach o/Kościerzyn

Główny specjalista ds. produkcji roślinnej

11

 

Włodzimierz Jaworski

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Powiatowej w Kutnie

12

 

Jerzy Kuzański

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Biuro Centralne

Dyrektor Biura

13

dr inż.

Dariusz Majchrzycki

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni

Dyrektor ds. marketingu

14

mgr inż.

Włodzimierz Małecki

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora

15

mgr inż.

Tomasz Mroczek

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Dyrektor

16

dr inż.

Krzysztof Jan Nowak

Centrala Nasienna Sp. z o.o. Sieradz

Prezes

17

mgr inż.

Sebastian Pokora

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Przedstawiciel regionalny BZK Group Sp. z o.o.

18

mgr inż.

Tomasz Przybylski

F&N Agro Polska Sp. z o.o.

Kierownik Produktu

19

mgr inż.

Henryk Rojek

Bayer CropScience Polska, Dział Rozwoju i Rejestracji

Specjalista

20

mgr inż.

Paweł Szkudlarek

Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Infrastruktury, Oddział Środowiska i Rolnictwa

Zastępca Kierownika Oddziału

21

 

Jerzy Szymański

Firma Nasienna „GRANUM” Sp.j.

Współwłaściciel

22

mgr

Ilona Śpiewak

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie

Specjalista Działu BD

23

mgr inż.

Halina Topór

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach

Zastępca Dyrektora SDOO w Sulejowie

24

mgr inż.

Maciej Wołosz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Dział Nadzoru Nasiennego

Kierownik Działu

25

mgr inż.

Eugeniusz Bogdan Żurański

Gospodarstwo Nasiennictwa i Hodowli Roślin Eugeniusz Bogdan Żurański

Współwłaściciel