Akademia Umiejętności Animatora LGD - zaproszenie

Lokalne Grupy Działania dla realizacji lokalnych strategii rozwoju powinny posługiwać się animacją jako jedną z najskuteczniejszych metod aktywizowania lokalnych społeczności do twórczego udziału w budowie, a następnie realizacji LSR. Dość często obowiązek działań aktywizujących spoczywa głównie na barkach pracowników LGD, którzy mają także wiele innych zadań do wykonania, w tym związanych ze stosowaniem formalnych procedur. Animacja w lokalnych społecznościach może być prowadzona z inspiracji władz LGD, ale niekoniecznie przez pracowników biura. Mogą takie działania podejmować członkowie LGD, ale też działacze podmiotów zrzeszonych w partnerstwie. Istotna jest wiedza o prawach rządzących życiem społecznym i o metodach oddziaływania na uczestników tych procesów, a także o sposobach funkcjonowania wśród ludzi i metodach pracy z ludźmi. Pierwszorzędne znaczenie ma pasja do działania – motor napędzający ludzką aktywność. O ile pasja do działania zależy od cech indywidualnych, o tyle wiedzę można dostarczyć, a umiejętności rozwinąć.

Uczestnikami „Akademii Umiejętności Animatora LGD” organizowanej przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich mogą być partnerzy, członkowie, przedstawiciele, pracownicy, wolontariusze LGD zainteresowani umiejętnym wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i umiejętnym wykorzystaniem szeroko rozumianych lokalnych zasobów, a w tym osoby mieszkające na obszarach wiejskich, zainteresowane uczestnictwem w życiu publicznym, wymianą doświadczeń i działaniami zmierzającymi do podniesienia jakości życia na wsi.

Udział w projekcie może podnieść kompetencje LGD w zakresie animacji lokalnej oraz przygotowanie 60 animatorów do inicjowania aktywności w społecznościach lokalnych.

W programie wydarzenia znalazły się wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne, w tym samodzielna praca uczestnika w lokalnym środowisku wsparta przez doradcę-eksperta. Tematyka zajęć została zaplanowana w sześciu modułach grupujących zbliżoną problematykę. Moduły zostaną zrealizowane podczas trzech trzydniowych zjazdów – warsztatów.

Podstawową formą realizacji programu jest cykl 3 warsztatów (każdy z nich obejmuje 3 dni, zaplanowanych w okresie od kwietnia do czerwca w 4 regionach kraju), prowadzone przez doświadczonych trenerów. Trenerami będą osoby z dużym doświadczeniem zawodowym jako animatorzy, których zadaniem jest wypracowanie wspólnego scenariusza warsztatów, ich prowadzenie oraz wsparcie merytoryczne i praktyczne uczestników projektu, także podczas wyjazdów studyjnych i seminariów regionalnych.

Praktycznym dopełnieniem warsztatów będą wyjazdy studyjne połączone z seminarium regionalnym (zaplanowane we wrześniu). Szczególnie istotne podczas wyjazdów studyjnych będą praktyczne aspekty pracy animatora i możliwość konsultowania konkretnych, realnych problemów z osobami posiadającymi duże doświadczenie jako animatorzy.

W ramach wydarzenia przewidziany jest konkurs z nagrodami pieniężnymi dla uczestników Akademii Umiejętności Animatora LGD, którego celem jest zachęcenie do sprawdzenia w praktyce wiedzy nabytej w czasie warsztatów. Przedmiotem konkursu będzie relacja z działań podjętych przez uczestnika warsztatów w swoim środowisku lokalnym w czasie miesięcy wakacyjnych (lipiec-sierpień). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji poświęconej wymianie doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji nad rekomendacjami dla FAOW w zakresie dalszych szkoleń animacyjnych.

Harmonogram i program warsztatów, karty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora  www.faow.org.pl

(Źródło: KSOW)