Apel IRWŁ do Beaty Szydło Prezes Rady Ministrów o nałożenie ceł na produkty z Ukrainy

Szanowna Pani Premier, W nawiązaniu do pisma z dnia 29 września 2015r. (znak IRWŁ/R/2008/2015)Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego ponownie wnioskuje o podjęcie działań mających na celu zmianę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 374/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, które weszło w życie w dniu 23 kwietnia 2014 roku w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. W wyniku ww. rozporządzenia z cła zostały zwolnione towary przemysłowe importowane do Unii Europejskiej z Ukrainy obejmujące ponad 94 proc. linii taryfowych. Rozporządzenie to znosi również 83 proc. taryf celnych w zakresie importu do UE z Ukrainy produktów rolnych. W odniesieniu do niektórych produktów rolnych, takich jak: zboża, mięso wołowe, wieprzowe i drób, obowiązują bezcłowe kontyngenty na import.

Uzasadnienie

Na skutek wejścia w życie ww. rozporządzenia, nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej polskich producentów rolnych, poprzez ustanowienie ww. rozporządzeniem kontyngentów bezcłowych w zakresie importu na teren Unii Europejskiej z Ukrainy produktów rolnych m.in.: zboża, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, drobiu. Zatem sytuacja polskiego rolnika została istotnie zagrożona i uległa znacznemu pogorszeniu poprzez wprowadzenie na polski rynek tańszych produktów rolnych (bez opłat celnych) z Ukrainy.  Została zatem w znacznym stopniu zachwiana zasada konkurencyjności rolnictwa polskiego, a także europejskiego. Zgodnie z art. 5 ww. rozporządzenia: „Jeśli przewóz produktu pochodzącego z Ukrainy i objętego załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia stwarza poważne trudności lub grozi ich stworzeniem dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących, Komisja może ponownie wprowadzić cła określone w ramach zwykłej wspólnej taryfy celnej w przypadku takiego przewozu, z zastrzeżeniem warunków i procedur ustanowionych w art. 11 i 11a rozporządzenia Rady (WE) nr 55/2008 (4), które stosuje się odpowiednio.” Zatem powstała sytuacja uzasadnia podjęcie procedury opisanej w art.  5 rozporządzenia nr 374/2014.

Naszym zdaniem interes polskiego rolnika oraz jego rodziny jest ważniejszy niż rolnika ukraińskiego. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie sprawy w trybie natychmiastowym.

 

 Z poważaniem

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego

 

Otrzymują:

Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jarosław Sachajko – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi