Czas na ekologię!

Województwo Łódzkie realizuje projekt „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” – SME ORGANICS, który jest realizowany w partnerstwie z 7 regionami w Unii Europejskiej:  Navarra (Hiszpania), Puglia (Włochy), Region Północno-Zachodni (Rumunia), Akwitania (Francja), Lombardia (Włochy), Ostrobotnia Południowa (Finlandia), Argowia (Szwajcaria). Dodatkowo w projekt jest także zaangażowana Międzynarodowa Fundacja na rzecz Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM EU).

W grupie interesariuszy projektu z Polski, z województwa łódzkiego są: Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa”, Polska Witalna, AMKEZ, Gospodarstwo Ekologiczne „Mrowisko”, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Politechnika Łódzka/Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Waldemar Fortuna (właściciel gospodarstwa rolnego), Spółdzielnia Socjalna Owocni, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Arkadiusz Kartus (właściciel ekologicznego gospodarstwa sadowniczego), Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Artur Kurzeja (właściciel ekologicznego gospodarstwa sadowniczego), Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 

W ramach projektu, 4 grudnia 2017 roku, w sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” w Łodzi Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z partnerami: Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury zorganizował konferencję  ”Czas na ekologię!” w której uczestniczyli rolnicy, producenci i miłośnicy ekologicznej żywności i ekologicznego prowadzenia gospodarstw z całego województwa łódzkiego. Celem konferencji było zaprezentowanie rodzajów wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w regionie łódzkim, omówienie jej znaczenia dla zdrowia człowieka, a także istotnych kwestii związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych. Konferencję otworzyli: Bronisław Węglewski – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Cezary Kołota – Prezes Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” oraz Marcin Podgórski – Dyrektor Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Prezes Kołota powitał wszystkich uczestników konferencji, życząc owocnych obrad i zapraszając na zakupy ekologiczne na rynek „Zjazdowa”. Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ zwrócił uwagę na potrzebę organizowania konferencji o tematyce ekologicznej. Zaznaczył, że współpraca Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego daje owoce, które już można zbierać. Zwrócił uwagę, że rolnicy powinni przestawiać swoją produkcję na produkcję ekologiczną, bo to ogromna szansa dla małych gospodarstw. Przywołał przykład Finlandii, gdzie produkcja ekologiczna jest bardzo rozwinięta i są jej konkretne, dobre efekty dla rolników. - Warto podpatrywać innych i brać przykład, to będzie tylko z korzyścią dla polskiego rolnika – stwierdził Prezes IRWŁ.  Dyrektor Podgórski zaznaczył, że nie byłoby tej konferencji, gdyby nie finansowanie z programu Interreg Europe. - Państwa tak liczna obecność daje wiele satysfakcji, że nasze działania przynoszą efekty, bo polskie rolnictwo ma możliwości rozwoju i to ekologią jest jego przyszłością – powiedział na zakończenie. Biologizacja rolnictwa to czas na ekologię.

Analizowane obszary wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w województwie łódzkim, wypracowane i realizowane przez interesariuszy

Obszar wsparcia: Edukacja i promocja

Analizowane działania w obszarze wsparcia:

Szeroka kampania edukacyjna i promocyjna dla konsumentów i rolników - organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, promocji żywności ekologicznej na lokalnych targach, dożynek i innych wydarzeń zorientowanych na żywność ekologiczną, organizowanie wydarzeń szkolnych na temat ekologicznej produkcji żywności i jej znaczenia dla zdrowia. Wizyty studyjne dla dzieci i młodzieży w gospodarstwach ekologicznych – demonstracja gospodarstw.

Analizowany instrument finansowy: Działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” – wsparcie dla grupy złożonej z co najmniej dwóch producentów (PROW 2014–2020)”; „Współpraca” (PROW 2014–2020); w działaniu VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej możliwe jest m.in. dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.

Obszar wsparcia: Produkcja

Utworzenie grup producentów (producentów jabłek i owoców miękkich takich jak aronia i porzeczka)

Ustanowienie regionu sadowniczego w województwie łódzkim

Utworzenie regionu ekologicznej uprawy warzyw

Analizowany instrument finansowy: Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi  Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP możliwe jest uzyskanie wsparcia na przedsięwzięcia polegające m.in. na wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym, ekoinnowacje. W ww. podziałaniu w ramach kryterium merytorycznego punktowego Uwzględnienie aspektów środowiskowych w ramach projektu ocenie podlega, czy wnioskodawca, w związku z realizacją projektu, wprowadził innowacje ukierunkowane na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawę efektywności wykorzystania zasobów, uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu.

Obszar wsparcia: Przetwórstwo

Analizowane działania:

Zapewnienie rodzimej produkcji pasz białkowych

Zwiększenie liczby ekologicznych zakładów przetwórczych w województwie łódzkim

Ułatwienie małym zakładom przetwórczym spełnienia wymogów higieny

Analizowany instrument finansowy: RPO WŁ na lata 2014-2020  w ramach poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP

 

Obszar wsparcia: Łańcuch wartości

Analizowane działania:

Korzystanie z platform internetowych w celu skrócenia łańcucha dostaw (zmniejszenia liczby pośredników i w związku z tym obniżenia cen produktów). Przykłady darmowych platform w województwie łódzkim:

www.lokalnazywnosc.pl

www.dograne.pl

 

Obszar wsparcia: Wsparcie publiczne

Analizowane działania:

Zielone zamówienia publiczne – gastronomia w szkołach i instytucjach opieki zdrowotnej – dostarczanie lokalnych produktów ekologicznych o znaczącym wpływie na zdrowie

Wsparcie ze strony władz lokalnych na rzecz społeczności (nagroda dla społeczności, w której udział produktów ekologicznych w publicznych usługach gastronomicznych jest największy)

 

Analizowany instrument finansowy: Interreg Europa – Województwo Łódzkie realizuje projekt „Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego” w ramach (2017–2021)

 

Obszar wsparcia: Ochrona środowiska

Analizowane działania:

Przekształcenie konwencjonalnych gospodarstw w gospodarstwa ekologiczne we wrażliwym z punktu widzenia środowiska obszarze Natura 2000 w rejonie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Analizowany instrument finansowy: „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarze Natura 2000” w ramach poddziałania „Inwestycje w gospodarstwa rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020

SME ORGANICS

Głównym założeniem projektu, który rozpoczął się w 2016 roku (trwa do 2020 roku) jest podniesienie konkurencyjności MŚP z sektora żywności ekologicznej. W każdym z krajów partnerskich została zawiązana grupa interesariuszy, w skład której wchodzą podmioty takie jak: przedsiębiorcy z sektora żywności ekologicznej lub żywności wysokiej jakości, instytucje naukowe, samorządowe oraz rolnicy. W ramach projektu zostanie przygotowana księga dobrych praktyk z krajów partnerskich, które będą promowane na arenie Unii Europejskiej.

Każdy region opracowuje Regionalną Diagnozę sektora żywności ekologicznej oraz Regionalny Ekologiczny Plan Działań. Zawarte w planie inicjatywy będą następnie wdrażane przy użyciu regionalnych, krajowych i międzynarodowych funduszy. W ramach wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami miały miejsce wizyty studyjne, gdzie goście wizyty zapoznawali się z dobrymi praktykami z danego regionu.

Możliwość współpracy!

Zapraszamy do współpracy instytucje, MŚP, rolników oraz osoby prywatne z regionu łódzkiego związane z sektorem żywności ekologicznej, żywności wysokiej jakości oraz żywności wytwarzanej metodami tradycyjnymi. Więcej informacji o projekcie SME Organics można naleźć na stronie: www.bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/sme-organics/