Czy będą podwyżki cen świadectw zdrowia za badanie zwierząt?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych oprotestował projekt (do pobrania) nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej ( treść opinii KRIR).

W nawiązaniu do pisma znak ŻW.eow./8500.1.2016.PM-) dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej,

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii,

przedstawiam poniżej opinie samorządu rolniczego w tej sprawie.

Przesłany do opiniowania projekt rozporządzenia przewiduje wzrost opłat za badanie do 10 sztuk zwierząt z dotychczasowych 10 zł do 20 zł, tj. o 100%, natomiast w pozostałych przypadkach stawki opłat wzrosną o 50%, tj. za przeprowadzenie kontroli od 11 do 20 sztuk zwierząt z 1 zł do 1,50 zł, od 21 do 50 sztuk zwierząt z 0,75 zł do 1,12 zł oraz powyżej 50 sztuk z 0,50 do 0,75 zł.

Ostatnia zmiana i podwyżka opłat za badanie zwierząt została dokonana w 2013 roku rozporządzeniem Dz. U.2013.424 oraz Dz.U.2013.388

Proponowany w projekcie tak duży wzrost stawek opłat, nie znajduje uzasadnienia w wysokości poziomu inflacji. Nie znajduje również zrozumienia u rolników, którzy będą musieć te opłaty uiszczać, ani tym bardziej u samorządu rolniczego, który reprezentując interesy rolników doskonale rozumie trudną sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych, w tym producentów trzody chlewnej.

Dowodem na to jest obniżenie przez Ministra Finansów norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji na 2017 rok ze względu na spadający wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w poprzednich latach.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2016 w roku 2015 w stosunku do 2014 r. wyniósł 97, 2 (spadek cen o 2,8 %).

Zwracamy uwagę na fakt, że w ostatnim czasie na gospodarstwa utrzymujące zwierzęta nałożono dość dużo nowych, kosztownych wymogów do spełnienia związanych z wprowadzonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi programami zwalczania chorób zakaźnych w tym afrykańskiego pomoru świń i grypy ptasiej.

Tak, więc obciążanie hodowców dodatkowymi kosztami, naszym zdaniem jest nieuzasadnione, tym bardziej, że wiele z tych wymogów zostało wprowadzonych w kontekście walki z ASF, choroby zwalczanej z urzędu.

Zgodnie z art. 57 ust 4 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014r 1539 z późn. zm.) koszty realizacji programów, a więc wydatki z tego tytułu ponoszone przez rolników powinny być pokrywane z budżetu państwa.

Mając powyższe na względzie, zwracamy się jednocześnie o bezwzględną zmianę treści rozporządzenia z dnia 27 października 2016 ( Dz U. 2016. 1770) zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w którym nakazano w związku z programem zwalczania ASF, zaopatrywanie przesyłek trzody chlewnej na terenie kraju w świadectwa zdrowia, aby koszty ich wystawiania wraz z badaniem klinicznym pokrywane były z środków budżetu państwa.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż naszym zdaniem wprowadzenie w obrocie konieczności, w całym kraju, a nie tylko jak dotychczas w obszarach objętych ograniczeniami, badania klinicznego świń na 24 godz. przed wysyłką, nie zmniejszy zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Natomiast, co do wprowadzenia opłat w kierunku badania włośni w wysokości
20 zł od zwierzęcia uważamy, iż w przypadku badania nutrii powinno to być za badanie zbiorcze, gdyż wartość mięsa z jednej sztuki jest niższa niż cena badania.

Przedstawiając powyższe oczekujemy uwzględnienia uwag samorządu rolniczego.  

(Żródło: KRIR)