Działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – październik 2018

Część merytoryczna Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej wydaje opinie w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. wynosi  54,36 zł za 1q.

W związku z ukazaniem się w dniu 27 września 2018r. komunikatu dotyczącego bezzwłocznego oszacowania strat w uprawach wg najnowszych wskazań IUNG, które dotyczą zagrożenia upraw ziemniaków i buraków cukrowych, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes Bronisław Węglewski w dniu 1 października 2018r.  wystosował pismo w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Prezes IRWŁ zaznaczył, że rolnicy z woj. łódzkiego, a szczególnie z powiatu sieradzkiego tzw. zagłębia ziemniaczanego, już zakończyli zbiór ziemniaków i większość z nich nie dokona już doszacowania strat w swoich gospodarstwach.  Wielokrotnie, jako samorząd rolniczy informowaliśmy, że komunikaty IUNG-u dotyczące wystąpienia suszy są wydawane z opóźnieniem i nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji w polu. Rolnicy zwłaszcza producenci ziemniaków czują się pokrzywdzeni zaistniałą sytuacją. Wniosek został wysłany do wiadomości Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza i Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau. 

W związku z trudną sytuacją na rynku wieprzowiny i licznymi sygnałami  od producentów trzody chlewnej Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 31 października 2018r.  wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa  Ardanowskiego o podjęcie działań mających na celu ochronę polskich hodowców trzody chlewnej.

VIII w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu 26 października 2018r. na sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A.  odbyło się VIII w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Delegaci dyskutowali o aktualnej sytuacji  w rolnictwie oraz podjęli decyzję o rozpoczęciu II etapu inwestycji na działce IRWŁ przy ulicy Beskidzkiej. Przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia IRWŁ członkowie zapoznali się ze stanem inwestycji Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - budynku szkoleniowo-administracyjnego.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał również opinie do projektów:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych;

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu 10 października 2018r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie komisji zapoznali się ze „Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ – stan na 30 września 2018 r.”

Posiedzenia Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  W dniu 10 października 2018r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie komisji wydali opinię nr 2 w sprawie przeniesień między grupami wydatków w planie finansowym na 2018 r. oraz zapoznali się ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu i planu finansowego – stan na 30 września 2018”.

W dniu 25 października 2018r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie komisji zapoznali się i omówili proponowane zmiany z planie finansowym na rok 2018” oraz wydali opinię komisji w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018”.

Komisje Problemowe

W dniu 10.10.2018r. w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach odbyło się posiedzenie Komisji ds. Agroturystyki, Reorientacji Zawodowej Rolników, Współpracy Zagranicznej i Promocji Produktów Rolnych. Członkowie komisji rozmawiali o współpracy, funkcjonowaniu szkół rolniczych w obecnym stanie oświatowym oraz o bieżących sprawach w rolnictwie m.in. o szkodach łowieckich, pomocy suszowej, ubezpieczeniach w uprawach rolnych.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyło się w dniu 25 października 2018r. posiedzenie Rady  Powiatowej IRWŁ powiatu łódzko-wschodniego w Andrespolu. Delegaci rozmawiali o bieżącej sytuacji w rolnictwie oraz podjęli wniosek dotyczący uproszczenia procedur związanych z szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Współpraca z  KSOW

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zakończyła szkolenia pn. „Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich”. Szkolenia skierowane były do liderów obszarów wiejskich, a w szczególności: rolników, sołtysów, członków KGW, izb rolniczych. Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach 4 szkoleń w powiecie kutnowskim (Zawady), piotrkowskim (Polichno), skierniewickim (Miedniewice) i łaskim (Buczek) przeszkolonych zostało 320 osób, które dzięki udziałowi w szkoleniach poszerzyły swoją wiedzę i zdobyły nowe umiejętności w zakresie działań, z których lokalne społeczności mogą skorzystać. Szkolenie pozwoliło na przekazanie wiedzy i optymalizację wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego i  możliwości, jakie niesie PROW. W długofalowym procesie zwiększy się liczba wdrożonych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Transfer wiedzy, jaki miał miejsce podczas szkoleń pozytywnie wpłynie na wzrost poziomu aplikowania o środki unijne, szczególnie z PROW. Pozwoli to na realizację inicjatyw w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

Lubelska Izba Rolnicza w konsorcjum z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podkarpacką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Krajową Radą Izb Rolniczych i Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach realizowały  operację: „Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie”

Celem operacji było podniesienie wiedzy rolników, doradców, przedstawicieli LGD oraz zrozumienie problemu w zakresie szeroko rozumianej ochrony gleb i wód poprzez racjonalne nawożenie oraz stosowanie naturalnych zasobów, która ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Projekt był realizowany na terenie pięciu województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, łódzkiego i podlaskiego. Na terenie województwa łódzkiego odbyła się konferencja w dniu 2 października 2018r. w Łodzi - Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN ul.  Lodowa 94. Podczas konferencji uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat zakwaszenia gleb, racjonalnego wykorzystania nawozów oraz optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Inne

- Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „W NOWEJ ROLI”  od marca 2016 r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

-  Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  ok. 35 porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl