Informacja dla Komisji Okręgowych - wybory do izb rolniczych

  1. Pierwsze posiedzenie Komisje Okręgowe zwołują do  5 lipca 2019r. Sporządzają protokół ( wzór w załączeniu)  i podejmują uchwały o powołaniu przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza komisji ( wzór uchwał w załączeniu).
  2. Komisje okręgowe podają w urzędzie gminy lub innym miejscu zwyczajowo przyjętym informacje o miejscu i godzinach  rejestracji kandydatów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego . Tą informację przekazują pracownikom  IRWŁ .
  3. Komisje Okręgowe sporządzają drugi protokół w dniu rejestracji kandydatów podając czas trwania  obrad, porządek posiedzenia, imiona i nazwiska uczestników, zwięzłą treść wystąpień oraz podjęte rozstrzygnięcia.
  4. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz.
  5. W dniu rejestracji kandydata ( 5 lipca 2019r. ) Komisję okręgowe po zarejestrowaniu kandydatów ( jeżeli jest więcej kandydatów niż mandatów) sporządzają obwieszczenie (wzór w załączeniu). Na obwieszczeniu podaje się dane kandydata:  imię /imiona, nazwisko, wiek , miejscowość  oraz oznaczenie okręgu do którego następuje zgłoszenie kandydata a w przypadku osoby prawnej – ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej.
  6. Jeżeli w terminie przewidzianym do zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszona w danym okręgu wyborczym liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia, komisja okręgowa wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów, przez  zamieszczenie obwieszczenia ( wzór w załączeniu) w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz informuje pracownika IRWŁ i pracownik przesyła informację do Biura IRWŁ w Łodzi w celu zamieszczenia na stronie internetowej IRWŁ następnego dnia po upływie terminu 5.07.2019r. Termin do zgłoszenia i zarejestrowania kandydatów upływa trzeciego dnia od dnia zamieszczenia obwieszczenia.
  7.  Jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostały mandat pozostaje nieobsadzony. W tym przypadku właściwa komisja okręgowa niezwłocznie zawiadamia wyborców danego okręgu wyborczego o przyczynach obsadzenia mandatów bez głosowania, w formie obwieszczenia, ( wzór obwieszczenia w załączeniu) Komisja okręgowa informuje pracownika IRWŁ.  Informację taką wojewódzka izba rolnicza zamieszcza na swojej stronie internetowej.
  8. Uchwały komisji, protokoły rejestracji kandydata oraz protokół wyników głosowania i wyników wyborów do rady powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego podpisują wszystkie osoby obecne przy ich sporządzeniu.
  9. Pracownicy IRWŁ dostarczą karty do głosowania i inne materiały niezbędnie do przeprowadzenia wyborów.

Druki obwieszczeń - zip