Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc kwiecień 2019 r.

Część merytoryczna

Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w omawianym okresie było ostatnie - X w piątej kadencji posiedzenie Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2019r. w sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „ Zjazdowa” S.A.   Podczas posiedzenia Prezes IRWŁ- Bronisław Węglewski podsumował działania izby za okres trwającej 4 letniej  kadencji. Obecni przedstawiciele instytucji współpracujących z IRWŁ przedstawili Walnemu Zgromadzeniu IRWŁ informacje dotyczące bieżących problemów z jakimi spotykają się w naszym województwie oraz zakres działań instytucji. Walne Zgromadzenie IRWŁ podjęło również uchwały:

-  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  z działalności statutowej za rok 2018.

- w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego   z działalności   finansowej za rok  2018.

-  w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z działalności za rok 2018.

- w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Izby  Rolniczej Województwa Łódzkiego.

- w sprawie: wysokości diet dla osób wchodzących w skład Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zasad i trybu ich wypłaty oraz należności  z tytułu podróży służbowych.

- w sprawie: ustalenia składu Komisji Wojewódzkiej, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

- w sprawie: przyjęcia zmian w budżecie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na rok 2019.

W dniu 16 kwietnia 2019r. wnioski z X/V Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zostały  przekazane do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktora Szmulewicza oraz do Wojewody Łódzkiego - Zbigniewa Rau w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

Podjąć działania  w sprawie zwiększenia zasiłku chorobowego dla rolników  (wynoszącego od 9 lat w niezmienionej wysokości 10 zł za dzień) do poziomu co najmniej 50 zł za dzień. Obecna kwota nie jest współmierna z kosztami leczenia i nie rekompensuje utraconych dochodów. 

Podjąć działania mające na celu pomoc rolnikom w odzyskaniu środków finansowych przez sadowników uczestniczących w programie rządowym „ESKIMOS”, którzy dostarczali owoce (m.in. jabłka), a do tego czasu nie otrzymali zapłaty.  

Podjąć działania w sprawie uznania za urządzenie  zbiorników dwupłaszczowych na paliwo użytkowanych przez rolników. W przypadku, gdy zbiornik zostanie uznany za urządzenie nie będzie wymagane zarówno pozwolenie na budowę jak zgłoszenie do starostwa. Zbiornik  dwupłaszczowy nie jest trwale połączony z gruntem, w związku z tym nie powinien  być traktowany jako budowla.

Podjąć działania mające na celu zmianę instytucji wydającej zaświadczenia  o dochodowości w rolnictwie z Urzędów Gmin na Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. ARiMR posiada dane o skali produkcji rolnej w każdym gospodarstwie i wystarczy przemnożyć dochody z każdej uprawy przez powierzchnię gruntów rolnych. Dochody powinny być osobno wyliczone dla każdej uprawy i rodzaju hodowli. Gdy ARiMR będzie wystawiała zaświadczenie to każdy rolnik będzie miał obliczony rzeczywisty dochód.

Podjąć działania mające na celu przywrócenie dopłat ONW na terenie powiatu skierniewickiego. Według  rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW na lata 2014-2020  ww. tereny zostały pozbawione wsparcia z tytułu płatności ONW. W ramach rekompensaty rolnicy  otrzymają tylko do 2020 r.  płatność przejściową, która jest niższa niż dotychczasowe wsparcie.

W dniu 5 kwietnia 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o powołanie dodatkowego zespołu konsultacyjnego do spraw owoców i warzyw, którego celem będzie rozwiązywanie najważniejszych problemów w  branży sadowniczej.  Do IRWŁ docierają niepokojące sygnały od rolników- sadowników z rejonu Rawy Mazowieckiej, Skierniewic i Głowna dotyczące bardzo trudnej sytuacji na rynku jabłek. Obecnie koszt przechowania w chłodniach z kontrolowaną atmosferą  1 kg jabłek wynosi ok. 40 groszy. Do tego biorąc po uwagę sortowanie  i pakowanie koszty wzrastają do 70 groszy za 1 kg nie licząc pozostałych kosztów produkcji. Aktualnie nie ma zapotrzebowania na jabłko konsumpcyjne, producenci są zmuszeni sprzedawać zakładom przetwórczym w cenie 30-32  grosze za kilogram owoców. Ta sytuacja może doprowadzić do upadku wielu gospodarstw sadowniczych.

W dniu 17 kwietnia 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski  popierając wnioski zgłaszane przez rolników  wystosował pismo do Prezesa KRIR – Wiktora Szmulewicza  z prośbą  o rozpatrzenie  i dalszą realizację. Rolnicy wnioskują o możliwość skorzystania przez wszystkich producentów prowadzących  hodowlę zwierząt (bez względu na gatunek zwierząt) ze zwiększonej stawki (tj. dużych jednostek przeliczeniowych) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej .  Drugi wniosek zgłaszany przez rolników dotyczy podjęcia działań mających na celu aby nawozy pakowane były w workach nie większych niż 25-30 kg . 

W dniu 24 kwietnia 2019r. Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował apel do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie suszy rolniczej, która zaczyna być zauważalna na terenie województwa Łódzkiego.  Rolnicy z województwa łódzkiego, szczególnie  z powiatu łódzko-wschodniego, zwracają uwagę na niekorzystne warunki pogodowe, które zaczęły występować wraz z nadejściem nowego sezonu produkcyjnego.  Niestety od dłuższego czasu nie wystąpiły stałe i intensywne opady deszczu. Rolnicy, m.in. przedstawiciele Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Łódzko-Wschodniego, alarmują, że w tej chwili sytuacja na polach i w uprawach jest zdecydowanie bardziej poważna niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, ponieważ po bezśnieżnej zimie, gleba nie posiada wystarczających zapasów wilgoci. Już teraz można mówić o stanie suszy rolniczej. 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać owoce cytrusowe pochodzące z państw trzecich, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się niektórych organizmów szkodliwych;                                                                                              

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania;                                                                                                                                                   

- rozporządzenia MRiRW w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych  funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw;                               

- ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej;                          

- rozporządzenia MRiRW w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania;                                                                                                                                        

- ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw;               

- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw;                                                                                                                                           

- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy Państwowe oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

Posiedzenie  Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  

W dniu 11 kwietnia  2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji  ds. Statutu, Budżetu  i Regulaminów  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie komisji  zapoznali się ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków – stan na 31.03.2019 r. oraz z proponowanymi przeniesieniami w grupach wydatków w planie finansowym na rok 2019.

Również wydali  opinię w sprawie: przeniesień między grupami wydatków w planie finansowym na rok 2019.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyły się 2 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 27 kwietnia 2019r. w Piotrkowie Trybunalskim, w dniu 30 kwietnia 2019r. w Rawie Mazowieckiej)  podczas których członkowie podsumowali  działania rad za okres trwającej 4 letniej  kadencji. Rozmawiali również o bieżących  problemach  w rolnictwie. 

Natomiast przedstawiciele ARiMR przedstawili informacje na temat zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus  oraz  wniosków  o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Projekty szkoleniowe

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach i Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w ramach konsorcjum organizują szkolenia jednodniowe  pt.  „Normy i wymogi wzajemnej zgodności w województwie łódzkim” z uwzględnieniem obowiązujących zmian. Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w  ramach  działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego  i nabywania umiejętności” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje 10 szkoleń w terminie od 28 lutego 2019r. do 9 kwietnia 2019r. Harmonogram szkoleń był dostępny na stronie internetowej IRWŁ. W ramach projektu przez IRWŁ zostało przeszkolonych 225 osób. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród rolników.

Konferencje/ targi/ spotkania/

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku stoisko Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego obecne było na XXVII Targach AGROTECHNIKA 2019 w dniach 27-28.04.2019r. w Bratoszewicach.  Odwiedzający targi mogli obejrzeć pokazy pracy maszyn w polu, pokazy pracy pilarek  do drewna , pokaz pracy innowacyjnego agregatu uprawowego,  skorzystać  z fachowego doradztwa instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.  W  drugim dniu Targów zostały ogłoszone wyniki konkursów:                                                                                           

- Maszyna Targów AGROTECHNIKA 2019 -  Najciekawsze stoisko Targów AGROTECHNIKA 2019  -  Najbezpieczniejsza Maszyna Targów Rolnych  AGROTECHNIKA 2019 – OR KRUS w Łodzi.  Puchary  Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zostały wręczone przez Jerzego  Kuzańskiego – Dyrektora Biura IRWŁ za zajęcie III miejsca w kategorii Maszyna Targów dla ciągnika rolniczego CLAAS ARION 440MR CIS – producent CLAAS – prezentowanego przez Agro Sznajder Sp. z o.o. Odział w Piotrkowie Tryb.  oraz w kategorii Urządzenie Targów za  III miejsce dla kombajnu do warzyw ALINA SUPERNOVA Z815/1 – producent WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. w Niedrzwicy Dużej.                                                                                           

Inne

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Wzorem lat ubiegłych również  w tym roku rolnicy mogą  skorzystać z pomocy pracowników IRWŁ przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz wniosków  o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.                                  

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  35  porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl