Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc styczeń 2019r.

Część merytoryczna Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco interweniuje na rynkach rolnych. 

W związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych wojewódzkie izby rolnicze przekazały w dniu 8 stycznia 2019r. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi  petycję skierowaną  do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.  W związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych postulatów zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2027 izby rolnicze wnoszą o realizację następujących postulatów:

Domagamy się podjęcia wszelkich możliwych działań na forum europejskim celem wyrównania dopłat obszarowych w Unii Europejskiej. Nie zgadzamy się dalsze funkcjonowanie rolnictwa dwóch prędkości. Obecna sytuacja obniża naszą konkurencyjność  i powoduje stale zmniejszające się dochody polskich rolników. Domagamy się również, aby wsparcie dla II filaru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozostało co najmniej na poziomie z lat 2014-2020, co pozwoli na dalsze inwestowanie w rozwój gospodarstw rolniczych i infrastruktury wiejskiej.

Tragiczna sytuacja hodowców a zwłaszcza trzody chlewnej doprowadza do bankructwa wielu gospodarstw rolniczych i wyłączenia całej branży z gospodarki narodowej, w związku z tym należy podjąć wszelkie możliwe działania skutkujące natychmiastowym wzrostem cen w skupie (uregulowanie tuczu nakładczego, dopłaty do loch, kontrola jakości importowanego mięsa). Z uwagi na rozprzestrzeniający się afrykański pomór świń na inne kraje Unii Europejskiej należy doprowadzić do znacznego zwiększenia środków europejskich na jego zwalczanie.

Żądamy wywarcia skutecznego nacisku na Polski Związek Łowiecki zmierzającego do depopulacji dzików i jeleniowatych celem zmniejszenia szkód łowieckich i ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń oraz wypłaty wszelkich zobowiązań kół łowieckich wobec rolników do 15 lutego 2019 r. Domagamy się nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Żądamy większych środków na finansowanie infrastruktury, oświaty i służby zdrowia na obszarach wiejskich.

Domagamy się większego wpływu izb rolniczych na rozdysponowanie ziemi pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Domagamy się opracowanie realnego, jednolitego systemu wyliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego, który będzie odzwierciedlał realną sytuację dochodową wsi. Obecny wysoki wskaźnik dochodu odbiera możliwość uzyskania wsparcia z pomocy społecznej, stypendium socjalnego dla studentów, świadczenia z programu 500+ czy bezpłatnych obiadów na stołówce szkolnej dla rodzin osiągających w rzeczywistości dochody znacznie poniżej tego wskaźnika.

Domagamy się większej pomocy de minimis dla gospodarstw rolnych.

Domagamy się przyjęcia rozwiązań prawnych chroniących produkcję rolniczą  i zapewniających dalszy jej rozwój na obszarach wiejskich.

Domagamy się szybszego tempa rozwiązań mających na celu utworzenie holdingu spożywczego przy współudziale rolników.

Domagamy się uwzględnienia postulatów izb rolniczych w sprawie OSN.

 

W dniu 10 stycznia 2019r. w związku z decyzją o redukcyjnym odstrzale dzików do poziomu 0,1 szt./km², który będzie prowadzony w najbliższym czasie i wieloma doniesieniami medialnymi o jego bezcelowości oraz planowanymi akcjami protestacyjnymi              i petycjami przeciwników tej decyzji, samorząd rolniczy – reprezentujący wszystkich rolników w Polsce – przekazał Prezydentowi RP pismo z poparciem izb rolniczych dla decyzji Rządu RP o redukcji dzików. Sytuacja  jest bardzo poważna i zagraża całej branży polskiej produkcji trzody chlewnej i gospodarki narodowej (przetwórstwo, handel, miejsca pracy), dlatego podjęcie natychmiastowych, radykalnych działań w postaci redukcji pogłowia dzików jest jak najbardziej uzasadnione. Delegaci IRWŁ wielokrotnie wnioskowali o odstrzał dzików, które wyrządzają duże straty w uprawach rolnych. 

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w dniu 23 stycznia 2019 roku,  popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie w dniu 20.12.2018 r. dotyczący objęcia dopłatami produkcji ziemniaków przemysłowych przeznaczonych na susze ziemniaczane skierował pismo w tej sprawie do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. Delegaci IRWŁ wnioskują, aby system dopłat zarówno na ziemniaki skrobiowe jak i suszowe polegał na dopłacie do tony  wyprodukowanego ziemniaka przemysłowego a nie do hektara upraw. Taki sposób dopłat  pomoże rolnikom, którzy chcą się rozwijać, inwestować i dbać o wysokie plony z hektara. Przemysł skrobiowy, jak i suszowy, jest jedną z ostatnich gałęzi przemysłu ziemniaczanego pozostającą w polskich rękach, a także znaczącym eksporterem wykorzystującym polskie płody rolne.

 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał również opinie do projektów: 

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „ Współpraca”

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „ Płatność dla obszarów z  ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyły się 4 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 9.01.2019r. w Poddębicach, w dniu 15.01.2019r. w Łęczycy, w dniu 18.01.2019r.  Piotrkowie Trybunalskim, w dniu 25 stycznia 2019r. w Łasku). Delegaci  rozmawiali o trudnej sytuacji na rynkach rolnych, o ubezpieczeniach w rolnictwie, ubezpieczeniach społecznych rolników. Zaproszeni goście – przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili  najważniejsze informacje przydatne dla rolników.

Konferencje/ targi/ spotkania/

W dniu  8 stycznia 2019r. na prośbę samorządu rolniczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało spotkanie informacyjne dla wojewódzkich izb rolniczych na temat nowych zasad wyznaczania obszarów ONW. Spotkaniu przewodniczył pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w MRiRW. Prezentacje na temat nowych zasad i sposobu wyznaczenia ONW nizinnych oraz aktualizacji ONW typu górskiego prowadzili przedstawiciele Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, którzy opracowali metodykę wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania zgodnie  z wymaganiami UE oraz przeprowadzili proces przyporządkowania poszczególnych obrębów geodezyjnych do konkretnych typów ONW. W dyskusji na pytania delegatów izb rolniczych odpowiadali dyrektorzy Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju oraz Departamentu Płatności Bezpośrednich.

Podczas spotkania jednoznacznie stwierdzono, że nie ma możliwości zmiany wyznaczonych obszarów w bieżącym roku. Zdaniem resortu rolnictwa wynegocjowano najkorzystniejsze rozwiązania dla rolników w ramach przepisów UE. Zgłoszone przez izby rolnicze (w tym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego)  zastrzeżenia zostaną rozpatrzone i wyjaśnione w trybie indywidualnym. W związku ze zmianami rolnicy, których gospodarstwa utraciły status ONW będą mogli złożyć w 2019 roku oświadczenie zamiast wniosku o płatności bezpośrednie, podobnie jak w roku 2018, jeżeli nie nastąpiły w gospodarstwie żadne inne zmiany. Rolnikom tym zostanie naliczone wsparcie przejściowe rekompensujące częściowo utratę tej formy finansowania. Rolnicy, których gospodarstwa znajdują się na nowo wyznaczonych obszarach i będą mogli skorzystać z tej pomocy po raz pierwszy będą musieli złożyć wnioski o płatności bezpośrednie. W przeciwnym razie nie otrzymają wypłaty w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW na lata 2014–2020.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku pracownicy biur powiatowych IRWŁ pomagają rolnikom przy wypełnianiu wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W terminie od 15.01.2019 r. do 25.06.2019 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Podobnie jak w roku ubiegłym wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

W dniu 15 stycznia 2018r. w sali Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa S.A.”  w Łodzi ul. Budy 4 odbyło się wydarzenie WARZYWNIAK PREMIUM zorganizowane przez WiOM Warzywa i Owoce Miękkie, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa, firmę Rijk Zwaan . Patronat nad wydarzeniem objął Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Warzywniak Premium to idea tworzenia polskich sklepów warzywniczych Premium. Firmy nasienne mają w ofercie określone odmiany szczególnie smacznych warzyw konkretnego przeznaczenia. Handel tymi smakowitymi odmianami nie jest możliwy w wielkich sieciach handlowych (są to często odmiany trudniejsze w transporcie i przechowywaniu, delikatniejsze, przez co smaczniejsze). Podczas wydarzenia został urządzony pokazowy sklep warzywniczy a uczestnicy mogli wysłuchać wykładu prowadzonego przez  dr. Andrzeja Czarneckiego (Politechnika Łódzka) na temat  „Opakowania inteligentne”.

W wydarzeniu uczestniczył Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ, delegaci Rad Powiatowych IRWŁ oraz zainteresowani rolnicy i przetwórcy.

W dniu 25 stycznia 2018r. w sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego,  Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego przeprowadziła szkolenie dla partnerów KSOW, planujących złożyć wniosek o wybór operacji do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan operacyjny na lata 2018–2019. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Pracownicy JR KSOW WŁ przedstawili ogólne informacje  o naborze wniosków i funkcjonowaniu Sieci, omówili wzór formularza wniosku oraz główne problemy, jakie pojawiły się w ubiegłym roku podczas przygotowywania dokumentów i realizacji operacji, a także zwrócili uwagę na najważniejsze aspekty dalszej realizacji operacji wybranych do planu operacyjnego.

Inne

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  35  porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl