Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego   za miesiąc kwiecień  2016 r.

 

Część merytoryczna:      

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego analizował na  bieżąco sytuację  w rolnictwie oraz podjął działania w następujących sprawach.

W dniu 7 kwietnia 2016r. Zarząd IRWŁ wnioskował do Prezesa KRIR  o podjęcie działań mających na celu zmianę zapisów aby wsparciem objąć instalacje nawadniające  w ramach „ Modernizacji gospodarstw rolnych” ( poddziałanie – „ Wsparcie inwestycji    w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu PROW  na lata 2014-2020). W dniu 7.04.2016r. Zarząd IRWŁ na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach   wystąpił do Prezesa KRIR o podjęcie działań  w sprawie  uproszczenia procedury sprzedaży bezpośredniej do nowej ustawy o nadzorze fitosanitarnym oraz wnioskował o wprowadzenie prostego i jednolitego wniosku  w skali całego kraju  o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych. Gotowy wniosek powinien być przygotowany i dostępny w momencie wystąpienia ryzyka a także możliwy do złożenia  w okresie kiedy ryzyko trwa.

 

Zarząd IRWŁ wydał opinię do projektów aktów prawnych m.in. do                                        

 - ustawy o szkodach  łowieckich ;                                                                                       

-  ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków    spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;                                                                                

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”;                                                 

- rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów;            

 - ustawy w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Posiedzenie  Zarządu IRWŁ

 W dniu 14 .04.2016r. Zarząd IRWŁ odbył kolejne posiedzenie podczas którego członkowie omówili bieżącą sytuację w rolnictwie, wydali opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne  i gruntów rolnych na cele nierolnicze.  Obecny na posiedzeniu Dyrektor ARiMR OR w Łodzi  Pan Paweł  Jegier  przedstawił zmiany we wnioskach  o dopłaty obszarowe w 2016r. oraz informacje na temat wypłat płatności za rok 2015r. Natomiast  Dyrektor ANR /Filia w Łodzi Pan Janusz Ciesielski przedstawił informacje na temat zmian w ustawie o obrocie ziemią.

 

Komisja Rewizyjna                                                                                                                       

W dniu 14 kwietnia 2016r. członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i planu finansowego za 2015r.  oraz przygotowali sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015r.

 

Komisje Problemowe     

 Pierwsze  posiedzenie Komisji Problemowej ds. Agroturystyki , Reorientacji Zawodowej  Rolników , Współpracy Zagranicznej i Promocji Produktów Rolnych oraz Komisji Problemowej ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska odbyło  się w dniu 14 kwietnia 2016r. Na posiedzeniu dokonano wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego. Przewodniczącym Komisji   Problemowej ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska został Pan Bogdan Sałata – Delegat na Walne Zgromadzenie IRWŁ z powiatu Łódź –Wschód. Na zastępcę przewodniczącego wybrano Pana Andrzeja Gruszczyńskiego Delegata na Walne Zgromadzenie IRWŁ  z powiatu radomszczańskiego.  Natomiast przewodniczącym Komisji  Problemowej ds. Agroturystyki , Reorientacji Zawodowej  Rolników , Współpracy Zagranicznej i Promocji Produktów Rolnych został Pan Marek Krawczyk – Delegat na Walne Zgromadzenie IRWŁ  z powiatu łaskiego ; na zastępcę wybrano Pana Jerzego Wróbla- Delegata  na Walne Zgromadzenie IRWŁ z powiatu sieradzkiego. Członkowie dyskutowali na temat ustawy o obrocie ziemią , która już podczas konsultacji wzbudzała wiele kontrowersji. Pan  Paweł  Jegier – Dyrektor ARiMR OR w Łodzi  przedstawił zmiany we wnioskach  o dopłaty obszarowe w 2016r. oraz informacje na temat wypłat płatności za rok 2015r. Natomiast  Pan Janusz Ciesielski - Dyrektor ANR/Filia w Łodzi przedstawił najważniejsze zmiany w/w  ustawie.

 

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

 

W omawianym okresie odbyło się 3 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ  (w dniu 4.04.2016r. w Poddębicach; w dniu 20.04.2016r. w Wieruszowie; w dniu 29.04.2016r. w Kutnie).  Członkowie omówili aktualną sytuację na rynkach rolnych   a przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje na temat:

 - zasad wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe w 2016r. ,

- programów pomocowych dla gospodarstw rolnych w nowym PROW 2014-2020 ;

Wnioski z Rady Powiatowej IRWŁ  w Poddębicach zostały wysłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 7.04.2016r. w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

 

Targi/konferencje

 

- Przez dwa dni, 23-24 kwietnia 2016 roku, rolnicy z całej Polski mogli zapoznać się z nowościami z zakresu środków produkcji dla rolnictwa, ciągników, maszyn, materiałów budowlanych i wyposażenia budynków inwentarskich. Organizatorem XXIV Targów Rolnych AGROTECHNIKA 2016 był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Wzorem lat ubiegłych również w tym roku nie zabrakło stoiska Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski  wręczył puchary:

-  za zajęcie III miejsca dla - ciągnika rolniczego NEW HOLLAND T4.85 HiLo – producent NEW HOLLAND, – prezentowanego przez PH Agroskład Sp. j. z Józefina.

- za zajęcie III miejsca dla pielnika hydraulicznego OLA – producent DOM-WID Dominik Widarski z Prandotowa – prezentowanego przez Kompanię Leśną  z Nowego Dworu Parceli.

 

 

 

Inne

- Wzorem lat ubiegłych również w tym roku pracownicy Biura Powiatowych IRWŁ pomagają rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe na 2016r.

- Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „ W nowej ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia  do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych 40 porad.