Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - październik

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w omawianym okresie na   bieżąco obserwował sytuację w rolnictwie. W dniu 11 października 2016 r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych w którym podtrzymuje sprzeciw  zawarty w piśmie z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie negocjacji  podpisania umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP). Jednocześnie zaznacza, że podpisanie, analogicznie do umowy TTIP, umowy CETA stanowi duże zagrożenie dla rolnictwa zarówno polskiego jak i europejskiego. Polscy rolnicy nie mają szans w starciu z wielkimi firmami z Kanady i USA. Struktura rolnictwa w Polsce opiera się na małych i średnich gospodarstwach, i to w polskie rolnictwo CETA uderzy najbardziej.  Już dziś  polscy rolnicy  odczuwają negatywne skutki wynikające ze zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady Unii Europejskiej, które weszło w życie 23.04.2014r. W wyniku tego rozporządzenia z cła zostały zwolnione towary przemysłowe, importowane na teren UE z Ukrainy,  obejmujące ponad 94% linii taryfowych. Rozporządzenie to znosi również 83% taryf celnych w zakresie produktów rolnych takich jak: zboże, mięso wołowe i wieprzowe, drób na które obowiązują bezcłowe kontyngenty na import. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego uważa, że skutkiem wprowadzenia tego rozporządzenia jest to, że obecnie rolnicy za sprzedaż zbóż otrzymują od 40 do 60  zł/ q,  a za 1 kg ziemniaka  i za kg kapusty po 10 groszy. W związku z tym Zarząd IRWŁ obawiając się o przyszłość polskiego rolnictwa, apeluje o podjęcie działań mających na celu ochronę rodzimego rolnictwa.

W dniu 12 października 2016r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  wnioskował o podjęcie działań przez Krajową Radę Izb Rolniczych w sprawie  zmiany zasad określenia stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Obecnie w myśl art. 40c ust.6 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, corocznie do dnia 30 września, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. W latach ubiegłych rolnik w dniu składania wniosku o dopłaty znał wysokość  stawek  dopłat.  Producenci rolni są niezadowoleni z obowiązujących zasad, ponieważ za zakupiony jesienią materiał siewny otrzymują dopiero dopłaty w okresie 1, 5 roku. Z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1542). Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego negatywnie zaopiniowała ww. projekt z uwagi na to, że propozycje stawek są  krzywdzące dla rolników. W czasie, kiedy  sytuacja w rolnictwie jest trudna z uwagi na niskie ceny za płody rolne oraz wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostaje zmniejszone wsparcie za zakup materiału siewnego. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaapelowała do KRIR o podjęcie działań, aby wysokość stawek była znana w dniu składania wniosku i rolnik otrzymywał zwrot  w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku a wysokość  stawek dopłat do materiału siewnego były co roku wyższe a nie niższe.

W dniu 12 października 2016r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych sygnalizując problem związany z ubezpieczeniem upraw rolnych z dotacją z budżetu państwa. Z posiadanych informacji wynika, że tylko 3 zakłady ubezpieczeniowe (PZU S.A. w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu) realizują ubezpieczenia  upraw rolnych. Na dzień dzisiejszy tylko jedno towarzystwo  ubezpieczeniowe ma jeszcze środki przeznaczone na ten cel, których wystarczy na okres ok. 1 miesiąca. Pozostałe 2 firmy już wykorzystały ww. środki. Wnioskuję o podjęcie działań aby wszystkie firmy ubezpieczeniowe obowiązkowo  realizowały ubezpieczenia upraw rolnych z dotacją z budżetu państwa a kwota powinna być zwiększona zgodnie z wcześniejszymi postulatami samorządu rolniczego. Obecnie większość rolników nie ubezpieczy swoich upraw, gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe ograniczają sprzedaż polis. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będzie to stanowić nowy wielki problem.

Zarząd wydał opinie w sprawie przekształcenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i  gruntów leśnych na cele nieleśne oraz wydał opinię do projektów aktów prawnych m.in. do:       

- ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała opinię do Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego projektu ustawy  po zasięgnięciu opinii rolników-producentów , Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego przedmiotowy projekt opiniuje negatywnie.

Proponowana zmiana art. 16 ust. 3, 4 o zmniejszeniu płatności związanych do bydła i do krów do 20 sztuk, zamiast dotychczas obowiązującego wsparcia do 30 sztuk jest zdaniem samorządu rolniczego nie do przyjęcia. Obniżenie poziomu wsparcia spowoduje dalsze pogłębienie i tak już bardzo trudnej sytuacji na rynku bydła mlecznego i mleka

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczeń dla poszczególnych upraw oraz zwierząt gospodarskich na 2017r.

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017r.

- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie danych do analiz w rolnictwie ekologicznym.

Pierwsze posiedzenie informacyjne Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin

Pierwsze, informacyjne, spotkanie pań - członkiń Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które chciałyby uczestniczyć w pracach Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin, odbyło się w dniu 25 października 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Rubin w Łodzi. Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski oraz Ewa Bednarek - członek Zarządu IRWŁ powitali uczestniczki spotkania oraz życzyli owocnej działalności na rzecz społeczności wiejskiej.  W trakcie spotkania przeanalizowano charakter działania Rady jako organu doradczo - opiniodawczego przy Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego. Działalność Rady będzie się skupiać m.in. na: integracji  i reintegracji zawodowej i społecznej kobiet wiejskich i ich rodzin, ochronie i promocji zdrowia wśród kobiet wiejskich i ich rodzin, działaniu na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości kobiet wiejskich, tworzeniu miejsc  pracy, upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej wśród kobiet wiejskich i ich rodzin, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w tym kobiet wiejskich i ich rodzin, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez, działalności upowszechniającej ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji na terenach wiejskich, działalności na rzecz równych praw kobiet  i mężczyzn, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyło się 9 posiedzeń Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 3.10.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Pajęcznie i Wieluniu;  w dniu 13.10.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Skierniewicach, w dniu 17.10.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Łowiczu, w dniu 18.10.2016r. w Radomsku, w dniu 19.10.2016r. w Zgierzu, w dniu 28.10.2016r. w Kutnie oraz wyjazdowe rad z powiatów łęczyckiego i poddębickiego w dniu 25 października w Łodzi przy pokazji konferencji ekologicznej). Delegaci  dyskutowali o sytuacji w rolnictwie a przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje na temat, bieżących działań realizowanych przez ARiMR oraz Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

 

Współpraca z KSOW

 

W dniu 25 października 2016r.  w Centrum Konferencyjnym Rubin w Łodzi odbyła się konferencja na temat: "Rolnictwo ekologiczne w województwie łódzkim - perspektywy rozwoju".  Organizatorami konferencji był Sekretariat Regionalny  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego przy współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego. Otwarcia konferencji dokonali Maria Kaczorowska - Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Bronisław Węglewski Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Uczestnicy konferencji mieli okazje wysłuchać wykładów na temat:

"Perspektywy i potencjał innowacji w sektorze rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa"  Prelegentem był prof. dr hab. Kazimierz Klima- specjalista w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, który prowadzi badania i wykłady z tego zakresu. Jest również wiceprzewodniczącym Rady ds. Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Źródła finansowania i sposoby pozyskania środków na działalność ekologiczną i przetwórstwo rolno-spożywcze" wykład o tej tematyce poprowadził dr Jacek Puchała – doktor ekonomii Uniwersytetu Rolniczego w Szczecinie, adiunkt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Posiada on 10 letnie doświadczenie w działaniach służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, w tym co najmniej 8 letnie doświadczenie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania i samorządami.

O "Prowadzeniu gospodarstw ekologicznych "od produkcji do sprzedaży" przedstawiła  mgr inż. Dorota Metera- od ponad 30 lat profesjonalnie zajmująca się rolnictwem ekologicznym. Absolwentka Wydziału Ogrodniczego SGGW, od 2002 r. jest Prezesem Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. - jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym.  Jest również członkiem Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2009 r. jest przedstawicielem polskich organizacji członkowskich i członkiem Rady IFOAM EU Group (International Federation of Organic Agriculture Movements), a od 2016 r. jest Wiceprzewodniczącą tej Rady.

Na konferencji zorganizowano stoiska wystawiennicze, gdzie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z produktach firm związanych z rolnictwem ekologicznym. 

Konferencje/ wyjazdy szkoleniowe/ targi

IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odbył  się w Łodzi w dniach 6-7 października 2016r w „EC1 Łódź – Miasto Kultury”, zrewitalizowanej najstarszej łódzkiej elektrowni.

Celem Kongresu jest tworzenie korzystnej atmosfery wokół innowacyjnego, efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki. Tegoroczna, czwarta edycja Kongresu Biogospodarki, organizowana w ramach Tygodnia Biogospodarki  jest dwudniowym wydarzeniem, w którym aktywny udział biorą przedstawiciele środowisk biznesowych, samorządowych, sfery badawczo – naukowej, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój biogospodarki, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Jest to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z gośćmi z całego świata, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych. W IV Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki uczestniczyli przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 

Kongres współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

W dniu 12 października 2016r. odbyła się uroczysta gala w sali teatralno-koncertowej MCK PGE Gigantów Mocy w Bełchatowie podsumowująca konkurs „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego. Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego. Grupa Adamed, Bluerank, gospodarstwo rolne Bogdana i Jadwigi Sałatów, ArCADiasoft Chudzik i Zakład Włókienniczy Biliński otrzymali tegoroczną Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego. Laureatem Nagrody Specjalnej jest firma PAWO.

W tym roku laureatami Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego w kategorii „Rodzinne Gospodarstwo Rolne” zostali Bogdan i Jadwiga Sałatów z gminy Koluszki,  zgłoszeni przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

W dniach 20-23 października 2016 roku delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz rolnicy z terenu województwa łódzkiego, uczestniczyli w wyjeździe studyjno-szkoleniowym do Jeleniej Góry. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznać się z informacjami na temat stanu realizacji PROW 2014 – 2020. Omówiono najważniejsze zmiany w PROW 2014-2020, a także działanie „Rolnictwo Ekologiczne” i "Rolnośrodowiskowo-klimatyczne" PROW 2014-2020. W trakcie szkolenia dla pracowników biur powiatowych omówiono sprawy organizacyjne, merytoryczne i finansowe biur. Instytucje sponsorujące szkolenie i współpracujące z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego przedstawiły rolnikom swoją ofertę.

Uczestnicy wyjazdu studyjno-szkoleniowego mieli również możliwość zwiedzania Zamku Książ w Wałbrzychu, starówki i term w Cieplicach, starówki w Jeleniej Górze  i Dreźnie, Karpacza, a także Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska i Sztolni  w Kowarach. 

Inne

-  Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „ W nowej ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia  do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych 35  porad.