Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc grudzień 2018r.

Część merytoryczna: Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok – wydał ok. 100 opinii. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. wynosi  54,36 zł za 1q.

Jednym z ważnych wydarzeń w omawianym okresie było posiedzenie członków  IX/V Walnego Zgromadzenia IRWŁ, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2018r. w sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „ Zjazdowa S.A.” w Łodzi . Podczas  Walnego Zgromadzenia IRWŁ członkowie dyskutowali na temat sytuacji na rynkach rolnych;  zagrożenia wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń. Zaznaczyli, że zadania związane z bioasekuracją powodują zwiększenie nakładów na produkcję trzody chlewnej. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę   nr 1/XII/V/18 w sprawie przyjęcia zmian w budżecie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na rok 2018 oraz uchwałę nr 2/XII/V/18 w sprawie uchwalenia budżetu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na rok 2019.   Na Walne Zgromadzenie IRWŁ przybyli: Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski - Dyrektor KOWR OT w Łodzi, Zastępca Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarz Weterynarii - Ewa Lech, Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach - Marek Sarwa, Włodzimierz Małecki - Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin  i Nasiennictwa w Łodzi, Anna Bieniawska - Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi, Przemysław Kraska - Kierownik Prewencji i Rehabilitacji Orzecznictwa Lekarskiego KRUS, Kamil Kowalski  - Kierownik Biura Wsparcia Inwestycji ARiMR OR w Łodzi. Zaproszeni goście przedstawili najważniejsze informację dla rolników. Na zakończenie członkowie Walnego Zgromadzenia przyjęli wnioski wypracowane na posiedzeniu, które w dniu 11 grudnia 2018r. zostały przekazane do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktora Szmulewicza oraz do Wojewody Łódzkiego - Zbigniewa Rau w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

Podjąć działania mające na celu ujednolicenie zasad naboru wniosków i ujednolicenie procedur szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wnioskujemy, aby podstawą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych była decyzja wójta gminy, a nie system monitoringu suszy opracowany przez IUNG, który ukazywał się z opóźnieniem,  a susza występowała w uprawach rolnych, czego nie potwierdzały raporty.     

Podjąć działania mające na celu zmianę punktacji we wniosku na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020, aby rolnicy, którzy nie korzystali dotąd z działania, mogli kupić nowe maszyny. Obecna punktacja wyróżnia młodych rolników, co jest słuszne, ale pozostali rolnicy są pozbawieni pomocy, gdyż pula środków finansowych przeznaczonych na to działanie wystarcza tylko dla młodych rolników.

W związku z trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej, podjąć działania mające na celu podniesienie ceny skupu żywca wieprzowego, która obecnie waha się w granicach od 3,40 zł/kg do 3,70 zł/kg. Obecnie opłacalność w produkcji świń jest poniżej kosztów produkcji. Hodowcy również nie mają gdzie sprzedać świń.

Podjąć działania mające na celu doprowadzenie do zawierania umów kontraktacyjnych pomiędzy producentem rolnym a podmiotem skupowym zgodnie z kalendarzem gospodarczym. Nie zawierać umowy w momencie kupowania produktów, jak to teraz ma miejsce.

Podjąć działania mające na celu doprecyzowanie przepisów związanych  z szacowaniem strat wyrządzonych przez zwierzynę łowną i leśną w uprawach rolnych. Obecnie Ośrodki Doradztwa Rolniczego odmawiają udziału w szacowaniu szkód w uprawach rolnych, choć zgodnie z przepisami przedstawiciel ODR-u jest członkiem komisji. Szkody w uprawach rolnych szacuje sam myśliwy, często bez wiedzy i udziału zainteresowanego rolnika. Szkody w uprawach rolnych spowodowane zarówno przez zwierzynę leśną i łowną, jak i niekorzystne warunki atmosferyczne winne być szacowane przez komisją w skład której wchodzą przedstawiciele: gminy, ODR-u, ARiMR oraz izb rolniczych. 

Podjąć działania mające na celu zmianę przepisów, które umożliwią rolnikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Podjąć działania, aby nadzór nad konserwacją urządzeń melioracyjnych, w tym rowów i cieków wodnych, sprawował skarb państwa, a gminy mogły otrzymywać dotacje na konserwację i utrzymanie tych urządzeń melioracyjnych (w tym rowów).  

Podjąć działania mające na celu wyrównanie dopłat bezpośrednich na 1 ha we wszystkich krajach UE.   

W dniu 4 grudnia 2018r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie i Rady Powiatowej IRWŁ  w Wieruszowie, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o ich rozpatrzenie  i dalszą realizację.

Pierwszy wniosek dotyczył  problemu z dzikami, które niszczą rolnikom łąki, które nie nadają się do ponownego użytku. W tej sytuacji  niezbędne jest  zwiększenie  odstrzału zwierzyny, której populacja w szybkim tempie się rozprzestrzenia.

Drugi wniosek dotyczył rzeczywistych dochodów rolnika. Wnioskuję  o przeanalizowanie autentycznych dochodów rolnika, gdyż mniejsze gospodarstwa nie osiągają kwot podawanych przez GUS w statystykach w porównaniu z dużymi gospodarstwami a kwoty przeliczane na 1 ha ziemi są nieadekwatne do rzeczywistych przychodów, przez co dzieci rolników są pozbawione wszelkich dofinansowań np. stypendiów.     

Trzeci wniosek dotyczył umieszczenia na terenie powiatu wieruszowskiego punktu pomiaru opadów atmosferycznych. Obecnie taki punkt znajduje się na terenie powiatu wieluńskiego i na tej podstawie są sporządzane raporty dla dwóch powiatów wieruszowskiego i wieluńskiego. Dane z punktu nie są miarodajne dla powiatu wieruszowskiego, często zdarza się, że w powiecie wieluńskim pada a w powiecie wieruszowskim w analogicznym czasie jest brak opadów. IRWŁ kilkakrotnie wnioskowała, aby stacje pomiaru opadów były usytuowane na terenie każdej gminy (np. w szkołach rolniczych, ośrodkach doradztwa rolniczego). Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego kilkakrotnie zwracała się zarówno do Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi aby podstawą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych była decyzja wójta gminy, a nie system monitoringu suszy opracowany przez IUNG.   

Czwarty wniosek dotyczył procedur szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych  działaniem niekorzystnych  zjawisk atmosferycznych tak aby zasady były znane w dniu szacowania szkód  a nie w trakcie były zmieniane tak jak to miało miejsce w tym roku  a sytuacja dotyczyła doszacowania strat występujących w ziemniakach gdzie ziemniaki były już praktycznie zebrane a straty np. truskawki nie były szacowane. W wyniku zmian zasad wielu rolników nie złożyło wniosków o szacowanie strat w swoich uprawach.

W dniu 6 grudnia 2018r. w imieniu  Zarządu IRWŁ – Prezes  - Bronisław Węglewski, wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau o pilne zorganizowanie spotkania wszystkich instytucji pracujących na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego. W piśmie zaznaczył, że tematyka spotkania powinna dotyczyć sytuacji na rynkach rolnych, a szczególnie bardzo trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej.

W dniu 20 grudnia 2018r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski   popierając wniosek rolników z powiatu pajęczańskiego wystąpił do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza w sprawie włączenia do obszaru  z ograniczeniami naturalnymi następujących obrębów geodezyjnych: Czerkiesy, Dylów Rządowy, Gajęcice Nowe, Gajęcice Stare, Janki, Ładzin, Makowiska, Podładzin i Wydrzynów położonych na terenie Gminy Pajęczno. Według projektu rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów  z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW na lata 2014-2020  ww. tereny zostały pozbawione wsparcia z tytułu płatności ONW, w ramach rekompensaty mają otrzymać tylko do 2020 r.  płatność przejściową, która jest niższa niż dotychczasowe wsparcie.

W dniu 20 grudnia 2018r. Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w imieniu Zarządu IRWŁ skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w związku  z pojawiającymi się informacjami w sprawie planowanego podniesienia przez Ministerstwo Finansów stawki podatku VAT na soki i napoje z 5 proc. do 23 proc.  IRWŁ apeluje o podjęcie działań mających na celu utrzymanie dotychczasowej stawki VAT. Proponowana zmiana może  spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na owoce nawet  o 190 tys. ton. Wzrost stawki VAT zmniejszy konkurencyjność napojów warzywnych i owocowych względem innych produktów do picia. Ta zmiana uderzy nie tylko   w przedsiębiorców, konsumentów, ale  i  w  sadowników - głównie producentów jabłek (to   z tych owoców produkuje się w Polsce rocznie ok. 300 ton zagęszczonego soku), a także producentów czarnej porzeczki, wiśni, aronii, marchwi i innych.

Zarząd IRWŁ wydał opinię do projektów aktów prawnych:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych; 

 

 

 

 

 

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

 

W grudniu  2018r. odbyło się  14   posiedzeń Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 5.12.2018r.                     w Poddębicach oraz w Skierniewicach, w dniu 7.12.2018r. w Łęczycy i Rawie Mazowieckiej  , w dniu 12.12.2018r. w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, w dniu 14.12.2018r.                             w Bełchatowie i w Wieruszowie, w dniu 18.12.2018r. w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 19.12.2018r. Zgierzu, w dniu 20.12.2018r. w Kutnie oraz w dniu 28 .12.2018r. w  Łowiczu , Andrespolu oraz  w Pajęcznie) .  Członkowie rozmawiali m.in. na temat trudnej sytuacji na rynkach rolnych,  o szacowaniu strat suszowych, o  ubezpieczeniach w uprawach rolnych,                o dużych stratach  w uprawach rolnych spowodowane przez m.in.  dziki oraz dzikie ptactwo .

 

Współpraca z KSOW

Złożone przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego  do KSOW dokumenty dotyczące rozliczenia projektu w ramach operacji pn. „Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe 2018-Hanover” oraz operacji pn. „Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały rozliczone.

Konferencje/targi / szkolenia/

 

W dniu 16 grudnia 2018r. w Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie odbyło się VII Opoczyńskie Spotkanie Wigilijne.  Organizatorami imprezy byli: Robert Telus – Poseł na Sejm RP oraz Janusz Ciesielski – Dyrektor Łódzkiego Oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a jednym ze współorganizatorów była Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, którą reprezentował Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ oraz Jerzy Kuzański – Dyrektor IRWŁ. W czasie wydarzenia odbyła się konferencja rolnicza, na której m.in. zostały przedstawione informacje dotyczące nowej ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich oraz zasad dotyczących ubezpieczenia pomocnika rolnika. Jerzy Kuzański – Dyrektor IRWŁ przedstawił informacje dotyczące działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz najważniejsze zagadnienia związane z ochroną żywności przed czynnikami zewnętrznymi – inteligentne opakowania. .

Przegląd tradycyjnych stołów wigilijnych z degustacją, kiermasz ozdób świątecznych                         i rękodzieła oraz koncert kolęd i pastorałek cieszył się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających.. Uczniowie z Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie zaprezentowali jasełka, Gościem VII Opoczyńskiego Spotkania Wigilijnego był biskup Piotr Turzyński, który złożył życzenia i połamał się opłatkiem z uczestnikami.

 

W dniu 21 grudnia 2018r. odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Bożonarodzeniowe                         w Muzeum Miasta Łodzi organizowane przez Wojewodę Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi.  W imieniu Prezesa Bronisława Węglewskiego uczestniczył Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański. 

 

Inne

 

- Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „W NOWEJ ROLI”  od marca 2016 r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

-  Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  ok. 35  porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl.