Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc marzec 2017 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika wydaje opinie w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego i popiera wszelkie inicjatywy społeczności środowisk rolniczych. Jedną z takich inicjatyw był Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn reprezentujących instytucje związane z rolnictwem, który odbył się w dniu 24 lutego 2017r. w Cielądzu.  Jeszcze raz dziękujemy Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne z Łodzi oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, za wsparcie przy organizacji turnieju oraz za przygotowanie degustacji potraw regionalnych. W omawianym okresie Zarząd IRWŁ na wniosek dzierżawców obwodów łowieckich, wydał opinie  w sprawie przedłużenia umów dzierżawy obwodów  łowieckich zawieranych ze starostami powiatów.

Zarząd IRWŁ wydał również opinie do projektów aktów prawnych m.in. do:

  • rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operację typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc a rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW na lata 2014-2020; przekazał uwagi do Regionalnej Diagnozy SME ORGANICS;  
  • rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych; 

W dniu 7 marca 2017r. Zarząd IRWŁ  popierając wnioski  zgłoszone przez Radę Powiatową IRWŁ  w Pajęcznie  zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych  o podjęcie działań mających na celu wydłużenie terminu ważności świadectwa przemieszczania się świń do 72 godzin. Drugi wniosek dotyczył wadliwej jakości kolczyków dla zwierząt gospodarskich. Rolnicy narzekają na jakość kolczyków plastikowych, które często spadają z ucha zwierzęcia, łamią się. Zakupienie nowych kolczyków wiąże się z dodatkowymi kosztami jakie ponoszą rolnicy.     

Szkolenia

Wzorem lat ubiegłym również w tym roku zostało w dniu 14 marca 2017r. zorganizowane szkolenie dla pracowników w siedzibie IRWŁ na temat zasad wypełnienia wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2017. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele ARiMR pod kierunkiem Wioletty Dudek - Mozga - Kierownika Biura Działań Społecznych  i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich - Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pracownicy zapoznali się ze zmianami w płatnościach bezpośrednich oraz  z procedurami przyznawania pomocy na operację typu „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” „Restrukturyzacja małych  gospodarstw”. Jak co roku rolnicy mogą skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie. 

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

 

W omawianym okresie odbyło się 12 posiedzeń Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 1.03.2017r. w Pajęcznie, w dniu 6.03.2017r. w Radomsku,   w  dniu 9.03.2017 r. w Brzezinach oraz w Bełchatowie i Opocznie ; w dniu 17.03.2017r. w Andrespolu; w dniu 16 marca 2017r. w Zgierzu; w dniu 20.03.2017r. w Goszczanowie;  w dniu 21.03. 2017r. w Wieluniu; w dniu 22.03.2017r. w Łowiczu; w dniu 23.03.2017r. w Skierniewicach; w dniu 31.03.2017r. w Zduńskiej Woli). Członkowie omówili aktualną sytuację na rynkach rolnych a przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje na temat m.in. :

  • zasad wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe w 2017r.,
  • programów pomocowych dla gospodarstw rolnych w nowym PROW 2014-2020,
  • ubezpieczeń upraw rolnych,
  • ubezpieczeń rolników.

Konferencje/ targi/ spotkania

W dniu 1 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzeja Koniecznego (Pełnomocnika Ministra do spraw Puszczy Białowieskiej) z przedstawicielami izb rolniczych. Dyskutowano m.in. na temat dzierżawy obwodów łowieckich – izby rolnicze wydają opinie o współpracy z kołami łowieckimi w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczasowych umów dzierżawy obwodów łowieckich i koniecznością podpisania nowych umów. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i trwającymi w Sejmie pracami nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie nie ma możliwości, aby zmienić obecnie granice obwodów łowieckich. W kwestii tworzenia wieloletnich łowieckich planów hodowlanych – podkreślano, że w ostatnich 5 latach nastąpił znaczny wzrost stanu zwierzyny i należy stopniowo wrócić do ilości, która jest optymalna dla środowiska i rolników. Odnośnie szkód powodowanych przez dziką zwierzynę łowną i objętą ochroną (w tym łosie, bobry, wilki, ptaki) ustalono, że konieczne jest współdziałanie wszystkich stron i dobra współpraca, żeby rozwiązać istniejące problemy. Bardzo ważne jest jak najszybsze wprowadzenie nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie, która obecnie jest procedowana w Sejmie. Z ramienia IRWŁ uczestniczył Pan Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ.

W dniu 10 marca 2017r. reprezentanci rolników z całego województwa  zebrali się w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego, żeby rozmawiać o przyszłości rolnictwa w kraju i województwie łódzkim. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ oraz delegaci na Walne Zgromadzenie IRWŁ oraz liczni przedstawiciele Rad Powiatowych IRWŁ z całego województwa. Gościem specjalnym spotkania był Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski.

 Z inicjatywy Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu w dniu 13 marca 2017 roku w Hodowli Roślin Kalinowa odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni Sołtysi  z gminy Błaszki oraz zaproszeni goście. Z rąk Jana Kołodziejczyka – Przewodniczącego Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu wszyscy Sołtysi odebrali listy gratulacyjne  z najlepszymi życzeniami wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz swojego środowiska, współpracy pełnej wzajemnego zrozumienia zarówno z mieszkańcami jak i z samorządem rolniczym.

W dniu 20 marca 2017r. w sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego przedstawiciel IRWŁ uczestniczył w Regionalnym Forum Terytorialnym na temat „Problemy rozwoju miast i innowacyjności regionu łódzkiego”.

W dniu 22 marca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przedstawiciel IRWŁ uczestniczył w spotkaniu dotyczącego projektu SME ORGANICS.

W dniu  23 marca 2017r.  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego złożyła wniosek   w ramach  Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego  w kategorii „Gospodarstwo rolne”.

Inne

-  Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „W NOWEJ ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  30  porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl