Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc sierpień 2018 r.

Część merytoryczna

Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie   w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego.  Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco interweniuje na rynkach rolnych. W związku z wystąpieniem suszy na terenie województwa łódzkiego i trudnej sytuacji na rynkach rolnych, Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego podjął  następujące działania:

 

W dniu 1 sierpnia 2018r. w imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego (do wiadomości Prezesa KRIR) w związku z wątpliwościami jakie zgłaszają rolnicy do samorządu rolniczego. Wątpliwości rolników związane są z przyznaniem pomocy gospodarstwom, które ucierpiały wskutek suszy na podstawie  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i  sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR ( Dz.U. z 2015r., poz. 187 ze zm.) według którego pomoc finansowa przysługuje rolnikom w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy. IRWŁ wnioskuje, aby pomocą objąć wszystkich rolników, których gospodarstwa ucierpiały wskutek suszy, a także producentów owoców miękkich, ponieważ tego typu działalność również dotknęła długotrwała susza. Produkcja stała się nieopłacalna ze względu na fakt, że cena uzyskana za produkt nie jest w stanie pokryć kosztu samego zbioru. Grozi to upadkiem gospodarstw i zaprzestania produkcji owoców. W związku z powyższym IRWŁ prosi o interwencję.  

 

W dniu 6 sierpnia 2018r. na prośbę Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego ze względu na trudną sytuację rolników, sadowników i plantatorów województwa łódzkiego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się spotkanie, którego głównym tematem była susza rolnicza. W spotkaniu m.in. uczestniczyli: Marek Jacek Michalak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Członkowie Zarządu IRWŁ: Ewa Bednarek i Mariusz Cheba, Jerzy Kuzański – Dyrektor IRWŁ, Marek Sarwa – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Roman Owecki, Renata Jastrzębowska Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Andrzej Kwiatkowski – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

Rozmawiano o przede wszystkim o suszy rolniczej oraz o problemach, jakie napotykają komisje szacujące starty. Niestety mapy IUNG nie odpowiadają stanom rzeczywistym zastanym przez komisje. To komisje powinny stwierdzać czy na danym terenie występuje susza. Zwracano uwagę na skomplikowany protokół szacowania strat, a także na to, że szacować można tylko te uprawy, które uwzględnia monitoring suszy. Dr Roman Owecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zapewnił, że susza nie odbiła się negatywnie na zdrowiu zwierząt. W związku z zagrożeniem ASF kontrolowane są gospodarstwa pod względem bioasekuracji. Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau wydał zarządzenie o odstrzale sanitarnym 437 dzików na terenie województwa Łódzkiego. Poruszono temat trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się plantatorzy owoców miękkich. W tej chwili np. porzeczka jest niesprzedawalna,    a producenci nie mają za co  żyć. Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, ekspert Komisja Rolnictwa w Unii Europejskiej, zaznaczył, że UE dysponuje rezerwą rolniczą. Zapewnił, ze Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zwróci się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zwrócenie się do Komisji Europejskiej  w sprawie uwolnienia środków z rezerwy budżetu UE na pomoc dla polskich rolników, sadowników i plantatorów owoców miękkich.

 

W dniu 7 sierpnia 2018r w imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski w związku z trudną sytuacją rolników w Polsce, spowodowaną między innymi przez suszę i niskie ceny owoców miękkich, zaapelował do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o zwrócenie się do Komisji Europejskiej w sprawie uwolnienia środków z rezerwy budżetu UE na pomoc dla polskich rolników, sadowników i plantatorów owoców miękkich. Pula środków pomocowych mogłaby się zwiększyć o kolejne 400 mln zł i wraz z kwota przeznaczoną z budżetu państwa byłaby znaczącą formą rekompensat. Dzięki temu również wszyscy rolnicy, którzy ponieśli straty mogliby otrzymać pomoc finansową. Jednocześnie zwrócił się do Pana Ministra o uregulowanie sytuacji na rynku owoców miękkich i rekompensaty dla tych rolników, którzy chcą zrezygnować z ich produkcji, pomimo, że niektórzy z nich mają zobowiązania wobec PROW 2014-2020 z których wynika kontynuacja produkcji przez 5 lat.

 

Ponadto delegaci Rad Powiatowych IRWŁ  na wniosek gmin uczestniczyli  w pracach komisji szacujących szkody powstałe w gospodarstwach rolnych na skutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.   

W dniu 28 sierpnia 2018r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań na temat sytuacji w rolnictwie województwa łódzkiego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji rolniczych i współpracujących z rolnictwem, m.in.: Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Marek Jacek Michalak, Bogusława Kapusta – zastępca dyrektora Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Ewa Bednarek - Członek Zarządu IRWŁ, Jerzy Kuzański – Dyrektor IRWŁ, Marek Sarwa – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Renata Jastrzębowska Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Andrzej Kwiatkowski – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz przedstawiciele Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjne i UOKiK.

Rozmawiano przede wszystkim o suszy rolniczej oraz o problemach, jakie napotykają rolnicy Kolejny raz podniesiono problem związany z systemem monitoringu suszy.  To komisje, a nie IUNG powinny stwierdzać czy na danym terenie występuje susza. Jest zapowiedź, że w przyszłości zostanie wprowadzony system satelitarny, który uprości monitorowanie suszy rolniczej. W województwie łódzkim w dalszym ciągu trwa szacowanie strat. Na 177 jednostek administracyjnych do Wojewody wpłynęło około 100 protokołów komisji gminnych. Zwracano uwagę na potrzebę zachęcania rolników do stosowania uproszczonej rachunkowości rolniczej, pomocnej w szacowaniu strat. Według dotychczasowych danych straty w województwie łódzkim wynoszą ok. 127 mln zł. Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zaproponował, żeby środki, które co roku trafiają w formie pomocy dla rolników za poniesione starty zostały przekazane do zakładów ubezpieczeniowych by w ten sposób rolnik mógł ubezpieczyć całe swoje gospodarstwo według zasady 80% wkład państwa, 20 % wkład rolnika. UOKiK zaznaczył, że w związku z pojawiającymi się głosami o zmowie cenowej między zakładami przetwórczymi a skupowymi, urząd przeprowadzane są kontrole. Marek Jacek Michalak w imieniu Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau podziękował członkom Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz pracownikom ośrodków doradztwa rolniczego oraz gmin za pomoc w szacowaniu strat. W związku z zagrożeniem ASF kontrolowane są gospodarstwa pod względem bioasekuracji, planowany jest również dodatkowy odstrzał sanitarny dzików mający na celu zmniejszenie populacji dzików w naszym regonie. Z województwa łódzkiego pochodzi 20 % wieprzowiny produkowanej w Polsce.  W związku z potrzebą monitorowania trudnej sytuacji w rolnictwie spotkania w formie grupy roboczej będą kontynuowane.

 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał również opinie do projektów:

- rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów w szacowaniu szkód łowieckich, - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się organizmów Epitrix cucumeris ( Harris), Epitrix papa sp.n., Epitrix suberinita (Lec.) i Epitrix tuberis ( Gentner). - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus ( Olivier),  - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania, Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego PROW 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty,

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W dniu 23 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się wspólne  posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ w Sieradzu i Zduńskiej Woli. Posiedzenie otworzył Przewodniczący RP – Jan Kołodziejczyk, witając zaproszonych gości, delegatów RP oraz rolników. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, min.: Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wiktor Szmulewicz – Prezes KRIR, Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Agnieszka Sahajda – Dyrektor Biura Nadzoru Fitsoanitarnego w PIORiN, Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ, Andrzej Kwiatkowski – Wojewódzki Inspektor PIORiN, Krzysztof Andrzejewski – Dyrektor ARiMR w Łodzi, Tomasz Dec – Dyrektor UOKiK w Łodzi, Józef Kokoszka – Członek Prezydium NSZZ RI Solidarność, Mariusz Bądzior – Starosta Sieradzki, Anna Jankowska – Kierownik WIORiN w Sieradzu. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi-  Jan Krzysztof Ardanowski– przedstawił  plan  poprawy sytuacji na polskiej wsi m.in.  w  celu rozszerzenia światowych rynków zbytu pomagać będą radcy rolni – osoby te zajmą się tylko pozyskiwanie nowych kontrahentów; będą biegle posługiwać się językami obcymi, znający oferty rynku polskiego, oraz specyfikacje polskich firm, procesu produkcji i logistyki międzynarodowej; kolejnym pomysłem jest powstanie holdingu spożywczego, czyli wspólne organizowanie się samodzielnych firm, czego efektem będzie stabilizacji rynków rolnych; w najbliższym czasie będzie wprowadzona ustawa, dzięki której każda polska żywność wolna od GMO będzie musiała być oznakowana, co pozytywnie wpłynie na poprawę oceny polskiej żywności; niedługo wejdzie w życie ustawa, która zwiększy możliwości UOKiK na kontrolowanie polskiej żywności i zlikwidowanie „szarej strefy”, gdzie nieuczciwi pośrednicy handlują zagranicznym towarem pod polską etykietą (konsument ma prawo zażądać informacji, z czego się składa i z jakiego kraju pochodzi dany towar); niebawem wejdzie w życie ustawa, która rozszerzy możliwości bezpośredniej sprzedaży towarów przez rolników (dzięki temu rolnicy, będą mogli bezpośrednio sprzedawać swoje produkty do restauracji, stołówek, gospodarstw agroturystycznych czy małych lokalnych sklepów itp.).  Podczas posiedzenia poruszono problemy  związane z produkcją  ziemniaka.  Spotkanie miało na celu podjęcie kolejnych działań, żeby powiat sieradzki uznać za strefę wolną od bakteriozy co w znacznym stopniu ułatwi producentom rolnym handel ziemniakami i ograniczy formalności związane z jego eksportem.                   

Konferencje/ targi/ spotkania/ debaty

 

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku nie zabrakło stoiska Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  podczas  XXVII PROMOCYJNO-HANDLOWEJ WYSTAWIE ROLNICZEJ ROL-SZANSA 2018 w Piotrkowie Trybunalskim  w dniach 25-26 sierpnia 2018 r.

Jak co roku Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  ufundowała puchary Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dla laureatów konkursu  AGROLIGA 2018, które wręczył Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim – Tomasz Kowalski. Zwiedzający wystawę mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, środków do produkcji rolniczej oraz nowoczesnymi  rozwiązaniami w budownictwie inwentarskim.

 

Jubileuszowa X edycja Powiatowego Konkurs Orki odbyła się w dniu 25 sierpnia 2018r. Konkurs cieszył  się  dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników jak i mieszkańców powiatu brzezińskiego. Jak co roku również w tym roku  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ufundowała na konkurs dwa puchary w kategoriach: pług zagnowy i pług obracalny. Puchary wręczył Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Brzezinach Eugeniusz Supera w dniu 26 sierpnia 2018r. podczas Dożynek Gminno-Powiatowych w Jeżowie. 

W dniu 26 sierpnia 2018r.  rolnicy z całego województwa łódzkiego dziękowali za tegoroczne plony na Dożynkach  Wojewódzkich w Sławnie (powiat opoczyński). Z ramienia IRWŁ Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański wraz z delegatami Rady Powiatowej IRWŁ Opocznie uczestniczył w Wojewódzkim Święcie Plonów.

Ponadto delegaci IRWŁ uczestniczą na bieżąco w organizowanych dożynkach gminnych, powiatowych na terenie województwa łódzkiego.

Inne

- Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „W NOWEJ ROLI”  od marca 2016 r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

-  Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  ok. 35  porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl