Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc styczeń   2017 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację  w rolnictwie i współpracuje z instytucjami okołorolniczymi. Wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Wszystkie działania, interwencje podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl.

 W dniu 11 stycznia 2017r. w związku  z licznymi sygnałami i wątpliwościami rolników  z terenu województwa łódzkiego w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR  o wyjaśnienie następującej kwestii. Z art. 2b.1. ustawy  o kształtowaniu ustroju rolnego wynika, że „Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej  10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

3. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1, oraz do nabywców nieruchomości rolnej w przypadkach, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 2 i 3”.  Wątpliwości interpretacyjne tego artykułu  dotyczą sytuacji przekazania wyżej wymienionych gruntów następcy  w zamian za emeryturę lub rentę rolniczą w przypadku gdy zbywca zakupił grunty rolne w obrocie prywatnym i nie minęło 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości. Wobec powyższego Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskuje, aby następca mógł przejąć zobowiązania zbywcy w drodze oświadczenia bez skierowania wniosku do sądu.

Zarząd IRWŁ w dniu 24 stycznia 2017 r. popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy skierował pismo do Wojewody  Łódzkiego w sprawie nowo powstałej Inspekcji Żywności i Weterynarii  w Łęczycy.

Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów aktów prawnych m.in. do:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa;

 - rozporządzenia MRiRW w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników innych sektorach hodowlanych;

 Konferencje/targi/szkolenia

W dniu 8 stycznia 2017 roku w Widawie odbyło sie spotkanie opłatkowe środowisk rolniczych. Organizatorem spotkania był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej. Mszę celebrował ks. bp. Ireneusz Pękalski oraz Duszpasterz Rolników ks. Jarosław Leśniak. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował: Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ, Marek Krawczyk - Delegat Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku na Walne Zgromadzenie IRWŁ oraz Iwona Mamzer - członek Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku. 

W dniu 10 stycznia 2017 roku w Łodzi, w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie pracowników Biur Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Spotkanie rozpoczął Dyrektor IRWŁ Jerzy Kuzański i przedstawił zamierzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz plan pracy biur na rok 2017.

W dniu 12 stycznia 2017 r. we Włodzimierzowie koło Piotrkowa Trybunalskiego odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim i Dyrektorami OT ANR oraz IV Ogólnopolska Konferencja Partnerów Programu Rabat Rolniczy. Przedstawicielami Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego byli: Andrzej Komala - Wiceprezes IRWŁ oraz Jerzy Kuzański Dyrektor IRWŁ. Podczas spotkania z Prezesem ANR poruszone zostały tematy dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w szczególności przedłużania umów dzierżaw na nieruchomości rolne z ZWRSP, wyłączeń przez dzierżawców 30 % powierzchni użytków rolnych.

Targi Grüne Woche w Berlinie to jedne z najbardziej kolorowych targów na świecie. Przez cały tydzień zwiedzający z całego świata  mogli zobaczyć i spróbować pieczywa, mięsa i wędlin, ryb i owoców morza, nabiału, piwa, wina, szampana, miodów, przypraw, ziół i herbat nawet z najodleglejszych zakątków naszego globu. Na berlińskie targi wyjechała grupa rolników  z województwa łódzkiego. Wraz z grupą z naszego województwa w targach uczestniczył Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.  Na targach Grüne Woche przedstawiciele Izby promowali  dorobek, osiągnięcia rolnictwa, a także najpiękniejsze miejsca w Województwie Łódzkim. Organizatorem wyjazdu dla rolników był Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W sobotę 21 stycznia 2017 roku przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji społecznych zgromadzili się na jubileuszowym XV Powiatowym Spotkaniu Noworocznym  w Brzezinach. Podczas tej uroczystości Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Brzezińskiego Eugeniusz Supera wręczył Staroście Powiatowemu Edmundowi Koteckiemu puchar Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz list gratulacyjny w którym wraz z Prezesem IRWŁ Bronisławem Węglewskim pogratulował tak cennej inicjatywy jaką jest Powiatowy Konkurs Orki w Brzezinach.

Inne

-  Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „ W nowej ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia  do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  40  porad.