IRWŁ w sprawie braku stawki dopłat do materiału siewnego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, mając na uwadze liczne sygnały od rolników w sprawie braku stawki dopłat do 30 września 2019r. „do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty” wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajwej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań w tej sprawie.

Zgodnie  z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  o organizacji niektórych rynków rolnych (tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz. 945) Rada Ministrów określa  w drodze rozporządzenia corocznie do dnia 30 września stawki dopłat. Jest już 23 października a samorząd rolniczy w dalszym ciągu nie otrzymał projektu rozporządzenia w celu wydania opinii.