IV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji

W dniu 10 maja 2016 r. w Warszawie odbyło się IV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentowali: Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ oraz Adam Michaś delegat do KRIR. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2015 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2015 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR.

W trakcie posiedzenia dyskutowano m.in. o projekcie ustawy Prawo wodne. Członkowie KRIR zwrócili uwagę, że opracowany przez Ministerstwo Środowiska projekt ustawy Prawo wodne nie został przekazany do konsultacji Krajowej Radzie Izb Rolniczych reprezentującej rolników. Dopiero po interwencji, projekt został poddany szerszym konsultacjom, choć wpłynął do opinii z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z bardzo krótkim terminem do zgłoszenia uwag. Projektowane przepisy nowelizowanej ustawy w znaczący jednak sposób wpłyną na prowadzenie gospodarstw rolnych i bezpośrednio przełożą się na koszty produkcji płodów rolnych. W wyniku dyskusji członkowie KRIR jednogłośnie opowiedzieli się przeciw objęciu całego kraju OSN bez wcześniejszego przeprowadzenia badań gleb i wód na koszt budżetu państwa i szerokiej kampanii informacyjnej dla rolników oraz stworzenia programów pomocowych w celu dostosowania gospodarstw do nowych zwiększonych wymogów. Obecnie nie ma jednoznacznych wyników badań potwierdzających, że to gospodarstwa rolne są źródłem skażenia wód czy gleb, co byłyby podstawą do wprowadzenia na terytorium całego kraju programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotanów pochodzenia rolniczego. Polska jest zróżnicowana rolniczo i tylko odpowiednio przeprowadzone badania i monitoring środowiska mogą wskazać obszary na których faktycznie należy wprowadzić programy.

Przedstawiciele izb rolniczych zwrócili także uwagę, że projekt wprowadza ograniczenie posiadania poprzez ograniczenia prowadzenia produkcji rolnej – na co nie ma zgody rolników. Jeżeli jest brana pod uwagę opcja wprowadzenia programu działań na terenie całego kraju, Państwo musi stworzyć możliwość dostosowania gospodarstw do programu. Wiele gospodarstw nie ma odpowiednich zbiorników i płyt obornikowych, a nałożenie programu działań będzie wiązało się z kosztami poniesienia inwestycji, których wielu rolników nie będzie mogło udźwignąć.

Posiedzenie KRIR tradycyjnie już było także okazją do dyskusji z zaproszonymi gośćmi wśród których znaleźli się: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Sachajko, Prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jarosław Sierszchulski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w ARiMR Jolanta Dobiesz.

Podczas posiedzenia zostały przyjęte wnioski o następującej treści:

KRIR przyjmuje stanowisko do projektu ustawy Prawo wodne.

KRIR przyjmuje stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przepisów prawa podatkowego – aby wprowadzić zwolnienia z podatku rolnego gruntów objętych w trwałe zagospodarowanie na podstawie umowy dzierżawy od osoby fizycznej, tak jak są obowiązujące dla gruntów z ANR.

KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra właściwego o zwiększenie kontroli czy wpływa tyle produktów co jest w kontyngencie bezcłowym i jakości importowanych z Ukrainy płodów rolnych.

KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przepisów dotyczących pomocy de minimis pozbawiającej rolnika niewypłacenia w całości kwoty 15 tys. euro, po przekroczeniu tej kwoty.

KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie możliwości ponownego ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego (kwalifikowanego) przez rolników dotkniętych klęską wymarznięć.

KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie stosowania praktyk monopolistycznych przez Polski Związek Łowiecki w zakresie wydzierżawiania obwodów łowieckich.

KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra właściwego w sprawie zwiększenia konsumpcji i popytu na polską żywność poprzez wprowadzenie bezpłatnego dożywiania w szkołach i uczelniach na wzór programu 500+.

KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uwzględnienia przy przeglądzie PROW możliwości dofinansowania nawodnień i grodzenia pól.

KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany procedur w ARiMR, aby konieczność przedłużania umowy dzierżawy z ANR do 7-letniej w działaniu „Modernizacja” PROW 2014-2020 nie było traktowane jako 1-uzupełnienie wniosku.

KRIR wnioskuje do Zarządu o zorganizowanie spotkania (konferencji) z udziałem Ministra Środowiska na temat:

Prawa łowieckiego

Dzierżawy i zmiany obwodów łowieckich

Planów Ministerstwa co do zwierząt chronionych prawnie (bobry, żurawie).

KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie propozycji wycofywania płodów rolnych z rynku z tytułu embarga rosyjskiego.

Przyjęto także stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo wodne - zobacz >>>

(Źródło: KRIR)