KRIR oczekuje pilnego wprowadzenia przepisów regulujących prowadzenie listy rzeczoznawców szkód łowieckich

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 16 grudnia 2016 r. do Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko o wydanie rozporządzenia określającego wymagania, jakie musi spełniać osoba, aby mogła być wpisana na listę rzeczoznawców szkód łowieckich, która będzie prowadzona przez izby rolnicze, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo łowieckie z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1082). Ustawa określa jedynie, że na listę rzeczoznawców, prowadzoną przez właściwą ze względu na miejsce wystąpienia szkody izbę rolniczą, wpisuje się osobę fizyczną, która:

1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) posiada wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu ustalania i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Ustawa pozostawia natomiast Ministrowi Środowiska kompetencje do wydania rozporządzenia, w którym określi, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa:

1)sposób prowadzenia przez izby rolnicze list rzeczoznawców, o których mowa w ust. 4,

2)sposób sprawdzania spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 5, przez osoby ubiegające się o wpis na listę rzeczoznawców – mając na uwadze potrzebę zapewnienia jawności i powszechnego dostępu do listy rzeczoznawców, a także sprawnej procedury oraz prawidłowego i rzetelnego sporządzania opinii przez rzeczoznawców.

Wydanie rozporządzenia jest bardzo ważne dla izb rolniczych i staje się pilne ponieważ to izby rolnicze mają prowadzić listy rzeczoznawców i już w chwili obecnej zgłaszają się rzeczoznawcy, którzy chcą być wpisani na listę zgodnie z ustawą, jednak izby rolnicze nie mają możliwości prowadzenia tej listy, bo przepisy nie są określone w tym zakresie.

Przedstawiając powyższe Zarząd wnosi o jak najszybsze zakończenie prac nad rozporządzeniem i przekazanie projektu do konsultacji z samorządem rolniczym.

(Źródło: KRIR)