Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich – 15 października

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło 15 października każdego roku, jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W rezolucji A/RES/62/136 z 18 grudnia 2007 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ nakłania państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze. Zaleca włączanie tej problematyki do krajowych, regionalnych i globalnych strategii rozwoju. Podjęte działania powinny być ukierunkowane na tworzenie możliwości mających na celu poprawę sytuacji kobiet wiejskich, podnoszenie ich statusu, wspieranie całkowitego i równego uczestnictwa kobiet wiejskich w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach oraz włączanie kwestii kobiet do programów polityki rozwojowej. Działania powinny również uwzględniać potrzeby zdrowotne kobiet, zapewniać dostęp starszym kobietom do podstawowych usług socjalnych i medycznych, dostęp do mienia i możliwość zaciągania pożyczek bankowych. Również tematyka zwiększenia zatrudnienia kobiet wiejskich powinna być uwzględniona we wszystkich międzynarodowych i krajowych strategiach, a także w tych odnoszących się do ograniczania ubóstwa.

Przy Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego działa Rada ds. Kobiet Wiejskich i Ich Rodzin. Działalność Rady skupia się m.in. na: integracji i reintegracji zawodowej i społecznej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, ochronie i promocji zdrowia, działaniu na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości kobiet wiejskich, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalności na rzecz integracji europejskiej.

Wszystkim Paniom zamieszkującym obszary wiejskie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich,

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego życzy satysfakcji z działalności dla wiejskich społeczności oraz zdrowia, radości i wielu nowych wspaniałych inicjatyw dla kobiet z obszarów wiejskich.