Od rolnika i producenta wprost do konsumenta

Krótkie łańcuchy dostaw żywności (KŁŻ) to wyzwanie stojące m.in.: przed rolnikami, producentami żywności i jej odbiorcami. Wyzwaniem jest nie tylko organizacja łańcuchów, różnorodność form oraz procesów produkcji i sprzedaży ale także budowanie zaufania. Wszystkim uczestnikom łańcuchów dostaw pomóc może raport końcowy z prac Grupy fokusowej EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim Łańcuchem Dostaw Żywności. Raport koncentruje się na sposobach tworzenia i pozyskiwania wsparcia dla wspólnych działań, w których więcej niż jeden rolnik, producent żywności, organizacja lub osoba zgadzają się na współpracę w celu opracowania krótkich łańcuchów dostaw żywności, korzystnych zarówno dla producentów,  jak i konsumentów. Opisuje różne korzyści wynikające ze współpracy w tej dziedzinie, w tym:

•    poprawa jakości produktów wprowadzanych na rynek – zysk konsumenta,
•    zmniejszenie kosztów produkcji przez współdzielenie zasobów przez producentów i przetwórców,
•    utrzymanie lokalnej infrastruktury przetwórstwa (np. rzeźnie we współpracy z hodowcami),
•    zwiększenie potencjału negocjacji grup producentów,
•    zmniejszenie konkurencji pomiędzy producentami,
•    wzajemna pomoc i współpraca w sytuacjach trudnych - zwalczanie izolacji i stresu.

Ponadto raport opisuje także wyzwania stojące przed uczestnikami KŁŻ, w zakresie współpracy dotyczącej specyfikacji produktu, dostępu do rynku, logistyki i dystrybucji. Dostarcza przykładowych, niezbędnych dokumentów, zawiera studium przypadku, identyfikuje czynniki sprzyjające odniesieniu sukcesu, a także bariery. I w końcu formułuje propozycje dotyczące dalszych badań. Dla "grup operacyjnych" może stanowić dokument pomocniczy do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji i współpracy różnych podmiotów KŁŻ.

Raport ten podkreśla, że możliwość i szanse rozwoju KŁŻ istnieją nie tylko w zwiększaniu wielkości poszczególnych przedsiębiorstw, można je osiągnąć poprzez proliferację, koordynację, łączenie czy współdziałanie wielu uzupełniających się inicjatyw na małą skalę.
Raport przedstawia poglądy uczestników grup fokusowych wynikające z ich wiedzy i bezpośredniego doświadczenia nabytego w pracy dla dobrego funkcjonowania KŁŻ. W przypadku widocznych różnic zdań, przedstawiona jest argumentacja. W razie potrzeby raport odwołuje się do źródeł naukowych, ale przy jego redakcji nacisk został położony na wnioski formułowane w oparciu o doświadczenia wynikające z praktycznie nabytej wiedzy członków grupy fokusowej.

Członkiem Grupy fokusowej EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim Łańcuchem Dostaw Żywności był Rafał Serafin, Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która przetłumaczyła raport na język polski.

Raport w wersji polskiej dostępny na stronie produkt lokalny 

Więcej informacji o grupie fokusowej EIP-AGRI Scaling up short chain food systems 

(Źródło: KSOW)