Odpowiedź na pismo IRWŁ w sprawie przekazania gruntów następcy w zamian za emeryturę lub rentę rolniczą

W dniu 11 stycznia 2017r. w związku  z licznymi sygnałami i wątpliwościami rolników  z terenu województwa łódzkiego w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR  o wyjaśnienie następującej kwestii. Z art. 2b.1. ustawy  o kształtowaniu ustroju rolnego wynika, że „Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej  10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

3. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1, oraz do nabywców nieruchomości rolnej w przypadkach, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 2 i 3”.  Wątpliwości interpretacyjne tego artykułu  dotyczą sytuacji przekazania wyżej wymienionych gruntów następcy  w zamian za emeryturę lub rentę rolniczą w przypadku gdy zbywca zakupił grunty rolne w obrocie prywatnym i nie minęło 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości. Wobec powyższego Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskuje, aby następca mógł przejąć zobowiązania zbywcy w drodze oświadczenia bez skierowania wniosku do sądu.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego otrzymał następującą odpowiedź - tutaj