Opinia KRIR w sprawie projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów i rencistów

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 26 maja 2017 r. Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu opinię w sprawie poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r.  następującej treści: 
Zważywszy, że emerytury rolnicze należą do najniższych w całym systemie zabezpieczenia społecznego, wejście w życie zaproponowanej ustawy będzie korzystne dla emerytowanych rolników. Jednak jednorazowy charakter dodatku nie rozwiąże wszystkich problemów osób pobierających najniższe świadczenia, ale w wielu przypadkach umożliwi np. zakup leków. Za wypłatą tego świadczenia może przemawiać fakt, że tegoroczna waloryzacja emerytur i rent była bardzo niska. Biorąc powyższe pod uwagę samorząd rolniczy nie wniósł uwag do przedstawionego projektu ustawy.

(Źródło: KRIR)