Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku

Dnia  21 października  2019r.  odbyło się II/VI kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ  Powiatu Łaskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku – Pan Bronisław Węglewski. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości: Panią Aleksandrę Kolasę Kierownik KRUS w Łasku, Pana Marcina Suk-Błoński Kierownika BP AR i MR powiatu łaskiego oraz Pana Sławomira Borkowskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łasku. 

W porządku posiedzenia tematem wiodącym były sprawy związane z kolejnym rokiem suszy, zagrożenia ASF.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 15 listopada br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Kierownik AR i MR poinformował także o stawkach pomocy oraz poziomie wypłaconej już do tej pory pomocy rolnikom w tym zakresie. Pomoc  jest też udzielana przez KRUS zaznaczyła to Pani Aleksandra Kolasa Kierownik KRUS w Łasku.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 r., zarejestrowany przez Komisję Europejską pod numerem SA.55378 (2019/XA) i opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Program obowiązuje od 24 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pomoc udzielana jest na wniosek poszkodowanego rolnika  w formie:

·        umorzenia w części lub w całości bieżących składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął - obejmuje składki począwszy od IV kwartału 2019 r.

·         odroczenia terminu płatności składek,

·         rozłożenia należności z tytułu składek na dogodne raty,

·         zmiany dotychczasowych warunków spłaty należności z tytułu zadłużenia.

Kluczowym działaniem  w kwestii  zapobiegania wystąpienia ASF w naszym terenie jest przestrzeganie  przez małych producentów rolnych trzody chlewnej obowiązujących przepisów dotyczących  zasad bioasekuracji  zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych  w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach,  w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym. Pamiętajmy, że wirus ASF jest oporny na warunki środowiska i w zależności od warunków przeżywa:

•             we krwi świń - 18 tygodni,

•             w odchodach świń – 60 – 100 dni w temperaturze pokojowej,

•             w surowym mięsie w temperaturze 4 st. C –  150 dni, a w mięsie mrożonym około 1000 dni,

•             w szpiku kostnym - do 6 miesięcy, a w tkankach gnijących zwłok dzika lub świni przez 7-8      miesięcy.

Ważne jest również:

Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych

Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,  w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń,   w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.

Przed rozpoczęciem tych czynności,  przestrzeganie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.

Pan Sławomir Borkowski Powiatowy  Lekarz Weterynarii w Łasku podkreślił  iż lista  jest bardzo   długa ale trzeba rygorystycznie przestrzegać  zaleceń gdyż człowiek przenosi ten wirus na ubraniach i obuwiu. 

Rada Powiatu  Łaskiego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego złożyła wniosek.

Wniosek dotyczy hodowców drobiu którzy domagają się równego traktowania w otrzymaniu dofinansowania w ramach nowego PROW-u .W nowej perspektywie Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono sporo środków finansowych na różne działania zarówno w sektorze działań informacyjnych i promocyjnych, pomocy na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Jednak zapomniano o wsparciu hodowli mniej popularnych na rynku zwierząt gospodarskich takich jak np . kury, gęsi czy indyki.

 Bronisław Węglewski- Przewodniczący Rady Powiatowej- podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Beata Komarewska

Specjalista ds. obszarów wiejskich