Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu

W dniu 20 lipca 2016 w Łowiczu odbyło się  posiedzenie delegatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu. Na posiedzeniu rady wśród zaproszonych gości byli: Renata Kostrzewska kierownik oddziału WIORiN w Łowiczu, Mariusz Siewiera kierownik ŁODR biura w Łowiczu, Renata Rutkowska-Liberska kierownik ARiMR BP w Łowiczu oraz Łukasz Szychowski z BP ARiMR w Łowiczu.  Jan Znyk jako Przewodniczący Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w powiecie łowickim przywitał uczestników posiedzenia i przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez delegatów. Renata Kostrzewska kierownik oddziału WIORiN w Łowiczu omówiła: Zasady eksportu jabłek do Chin. 20 czerwca 2016 r. został podpisany protokół w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin. Zgodnie z zapisami protokołu na eksport będą mogły być przeznaczone owoce wyprodukowane w Polsce, które będą spełniały wymagania fitosanitarne, normy bezpieczeństwa sanitarnego oraz będą wolne od organizmów kwarantannowych Chin. Przed pierwszym sezonem eksportowym zostanie przeprowadzona wspólna (PIORiN i AQSIQ) wyrywkowa kontrola zarejestrowanych miejsc produkcji, pakowalni, pod kątem spełnienia chińskich wymagań fitosanitarnych. Aby zarejestrować miejsca uprawy, przechowywania lub pakowania należy się zgłosić do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy (producent) lub właściwego wojewódzkiego inspektora dla miejsca prowadzenia działalności (pozostali). Podmioty zainteresowane eksportem jabłek wyprodukowanych w 2016 r. powinny złożyć wniosek o zarejestrowanie do właściwego WIORiN najpóźniej do 15 lipca 2016 r. Mariusz Siewiera Kierownik ŁODR przedstawił bieżące informacje z prac ŁODR w Bratoszewicach, oraz poinformował jak przedstawia się harmonogram planowych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Renata Rutkowska-Liberska Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła bieżące informacje z prac Biura Powiatowego ARiMR w Łowiczu. Najważniejszym instrumentem wsparcia udzielanego rolnictwu na poziomie Biura Powiatowego są dopłaty bezpośrednie. Wnioski o przyznanie dopłat były składane wiosną od 15.03.2016 roku do 16.05.2016 roku, przy czym w tym roku termin został przedłużony o miesiąc do 15 czerwca, po tej dacie za każdy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 procent. W 2016 roku na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro. Producenci, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować dywersyfikację upraw, natomiast powyżej 15 ha gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA). EFA – często powielany błąd deklaracja w hektarach, a powinna być w metrach kwadratowych. Rolnicy w 2016 roku mogli ubiegać się przyznanie następujących płatności:

Płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, tj.

- jednolitej płatności obszarowej oraz płatności zazielenienie,

- płatności dodatkowej,

- płatności dla młodych rolników,

- płatności do powierzchni upraw konopi włóknistych,

- płatności do powierzchni upraw wysokobiałkowych,

- płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych

- płatności do powierzchni uprawy owoców miękkich ( truskawek, malin)

- o przyznanie płatności ekologicznej ( PROW 2014-2020) ubiega się 4 rolników

- przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) ubiega się 38 rolników.

Po raz pierwszy w roku 2015 Polska skorzystała z możliwości uruchomienia wypłaty zaliczek, co miało na celu złagodzenie niekorzystnych skutków suszy jaka dotknęła nasz kraj. Zaliczki były wypłacane w okresie od 16 października do 30 listopada 2015 roku. Przyznawane były z urzędu ( nie był potrzebny dodatkowy wniosek). Zaliczki dostawali rolnicy, którzy nie zostali kontrolami na miejscu i do których nie miały zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia. Zaliczki w wysokości 50 % były wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności owoców miękkich. Od 16 października 2016 roku ARiMR również przewiduje wypłacać zaliczki w wysokości 50 % kwoty należności.

Ważną kwestią są również kontrole WPZ, są one przeprowadzone na grupie rolników, którzy złożyli w 2016 roku wniosek o przyznanie płatności związanej do zwierząt i zostali wytypowani do kontroli na miejscu w ramach typowań. Na 195 gospodarstw wytypowanych, na dzień 15 lipca 2016 roku w Biurze Powiatowym ARiMR w Łowiczu wykonano 145 kontroli WPZ, w okresie przetrzymywania zostały przeprowadzone 142 kontrole, tj. ok. 73 % zleconych. Pozostałe 50 gospodarstw do skontrolowania.

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Obecnie obsługiwane są wnioski kontynuacyjne z programu Zalesienie gruntów ornych  oraz zalesienie gruntów innych niż rolne złożone w poprzednich latach.

- 10 wniosków o wypłatę na zalesienie PROW 2004-2006- w trakcie obsługi

- 12 wniosków o wypłatę pomocy na zalesienie PROW 2007-2013- kontynuacyjne złożone w 2016 roku – w trakcie obsługi

- 1 wniosek o przyznanie pomocy PROW 2014- 2020 złożony 2016 roku na etapie wprowadzenia.

Jan Znyk - Przewodniczący Rady Powiatowej w Łowiczu przedstawił najważniejsze informacje z pracy Zarządu IRWŁ m.in. Zarząd IRWŁ w dniu 10 czerwca 2016r. wystąpił z pismem do Beaty Szydło- Prezesa Rady Ministrów o opracowanie programu pomocowego dla sektora mleczarskiego. Zarząd IRWŁ wnioskował, aby program pomocowy zawierał:

- bezpośrednie  dopłaty dla producentów mleka,

- podniesienie cen skupu interwencyjnego dla produktów mlecznych,

- uruchomienie mechanizmów wspierania  eksportu poza kraje UE.

W dniu 22 czerwca 2016r. Zarząd IRWŁ wystąpił do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę przepisów ustawy o obrocie ziemią pozwalającą na nabycie przez młodych rolników gruntów rolnych w obrocie prywatnym bez konieczności wydawania decyzji przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

 Z uwagi na omówienie wszystkich punktów przyjętego porządku obrad, zamknięcia posiedzenia Rady powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu dokonał Przewodniczący Rady Powiatowej Jan Znyk jednocześnie dziękując uczestnikom za przybycie i czynny udział w posiedzeniu.

Opracował: Roman Wodzyński