Posiedzenie Rady Powiatowej w Kutnie

W dniu 17 czerwca 2016 roku  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie Pan Włodzimierz Jaworski.

Pan Włodzimierz Jaworski Przewodniczący Rady Powiatowej wraz z Panem Andrzejem Górczyńskim Delegatem na Walne Zgromadzenie zdali relacje z Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które odbyło się w dniu 14 maja 2016 roku.

14 maja 2016 roku w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyło się III w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W Łodzi obradowali przedstawiciele rolników z całego województwa łódzkiego - Przewodniczący i Delegat każdej Rady Powiatowej IRWŁ, a także Zarząd IRWŁ - Bronisław Węglewski - Prezes, Andrzej Komala - Wiceprezes oraz Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk. W Walnym Zgromadzeniu IRWŁ uczestniczyli również zaproszeni gości: Grzegorz Wojciechowski - Poseł na Sejm RP, Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Andrzej Kwiatkowski - Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Tomasz Nowicki - Dyrektor KRUS OR w Łodzi, Paweł Jegier - Dyrektor ARiMR OR w Łodzi, Janusz Ciesielski - Dyrektor ANR OT w Warszawie Filia Łódź, Anna Bieniawska - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Katarzyna Leszczyńska - przedstawicielka Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Małgorzata Skupińska  - przedstawicielka WFOŚ i GW w Łodzi

Na Walnym Zgromadzeniu IRWŁ w czasie dyskusji poruszono temat związany z ubezpieczeniami w rolnictwie. Uznano, że konieczne jest objęcie upraw obowiązkowym ubezpieczeniem w formie pakietu obejmującego wszystkie ryzyka. Udział dotacji budżetu państwa powinien być w wysokości 65-70 % do składki ubezpieczeniowej.  Wtedy odszkodowania przejmą firmy ubezpieczeniowe i Skarb Państwa nie będzie musiał z tego tytułu udzielać pomocy związanej z wypłatą odszkodowań. Wielu rolników w województwie łódzkim ma problemy ze szkodami łowieckimi. Samorząd rolniczy zawsze uważał, że zwierzyna łowna i leśna stanowi własność Skarbu Państwa, dlatego Skarb Państwa powinien ponosić część odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Przedstawiciele rolników województwa łódzkiego uznali również za zasadne powołanie funduszu odszkodowawczego, który odciąży koła łowieckie od pełnej odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wydała także negatywną opinię dotyczące projektu ustawy prawo wodne. Z korzyścią dla gospodarstw rolnych, w związku ze zmianami klimatycznymi , wniesiono o uznanie nawodnień na potrzeby gospodarstwa rolnego jako zwykłe korzystanie z wód. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego popiera wniosek, aby piętrzenie wody w urządzeniach melioracji wodnej i hamowanie jej odpływu z tych urządzeń było zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych.

W związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych i uruchomieniem działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" Walne Zgromadzenie IRWŁ wnioskowało do Krajowej Rady Izb Rolniczych o finansowanie autentycznych działań związanych z odtworzeniem produkcji na terenie gospodarstwa rolnego. Na przykład: szkody w sadzie - dopłata z tego działania powinna być przeznaczona na odtworzenie sadu, a nie na dodatkowy zakup sprzętu. Do Krajowej Rady Izb Rolniczych wysłano również wniosek o przywrócenie możliwości wykonywania przeglądu technicznego dla ciągników, przyczep i maszyn rolniczych także w Podstawowych Stacjach Kontroli pojazdów położonych bliżej rolnika, na terenie gminy. Obecnie rolnicy zobowiązani są wykonywać przeglądy ciągników i sprzętu rolniczego w Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów, niejednokrotnie znacznie oddalonych od gospodarstw rolnych.

W czasie obrad członkowie Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przegłosowali powołanie organu doradczo-opiniodawczego IRWŁ - Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin. Patronat nad radą objęła Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Podczas Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie odbyła się burzliwa dyskusja na temat wniosku o poparcie przedłużenia umowy dzierżawy przez Agencję Nieruchomości Rolnych na grunty rolne w miejscowości  Ostrowy o łącznej powierzchni 214,61 ha. Były dwie propozycje odnośnie przedłużenia umowy.

Pierwsza na wniosek Pana Stasiaka właściciela spółki „GŁOGUS”  za wydzierżawieniem gruntów w całości w miejscowości Ostrowy o łącznej powierzchni 214,61 ha – popierana przez Delegata z gminy Nowe Ostrowy Pana Krzysztofa Zdziarskiego.

Druga propozycja   Agencji Nieruchomości Rolnych  przedstawiona na poprzednim posiedzeniu Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie w dniu 29.04.2016 roku dająca dwie duże działki wraz zabudowaniami o łącznej powierzchni 115,89 ha dla spółki GŁOGUS, a resztę w całości wydzierżawić okolicznym rolnikom w przetargu ograniczonym.

Trzecią propozycją najdalej idącą wypracowali Delegaci Rady Powiatowej IRWŁ w  Kutnie podczas burzliwej dyskusji zdecydowali , aby przedłużyć umowę dzierżawy tylko na działce nr: 104/16 o powierzchni 27,56 ha wraz zabudowaniami obecnemu dzierżawcy. Pozostałe działki o numerach: 13, 57/20, 15/1, 118/1, 112/1, 112/3 oraz 189 przeznaczyć na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Rada Powiatowa w Kutnie postuluje o podzielenie większych działek tak aby nie przekraczały 20 ha. Delegaci zdecydowali, aby jeden rolnik mógł wydzierżawić tylko jedną działkę rolną. Wydzierżawić mogliby tylko rolnicy z gminy Nowe Ostrowy oraz gmin sąsiednich dla gminy Nowe Ostrowy. Dzierżawa ma dotyczyć rolników  z powiatu kutnowskiego.

Delegaci IRWŁ w Kutnie zdecydowali, aby w pierwszej  kolejności przegłosować trzeci wniosek najdalej idący. Frekwencja w dniu głosowania wynosiła 16 delegatów, za wnioskiem trzecim  najdalej idącym głosowało 15 delegatów, przy 1 wstrzymującym. Za głos przeciwny przyjęto pismo delegata Pana Krzysztofa Zdziarskiego, który w całości popierał dzierżawcę. W dniu zebrania miał pilny wyjazd i przedłożył swoją opinię na piśmie.

Po przegłosowaniu wniosku trzeciego najdalej idącego Rada Powiatowa IRWŁ  w Kutnie zdecydowała, że nie będzie głosować nad dwoma wcześniejszymi wnioskami,  gdyż głosowanie wniosku trzeciego dało odpowiedź na wszystkie trzy wnioski.

Magdalena Studzińska 

Specjalista ds obszarów wiejskich