Problemy rolnictwa głównym tematem III w V kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ

14 maja 2016 roku w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyło się III w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W Łodzi obradowali przedstawiciele rolników z całego województwa łódzkiego - Przewodniczący i Delegat każdej Rady Powiatowej IRWŁ, a także Zarząd IRWŁ - Bronisław Węglewski - Prezes, Andrzej Komala - Wiceprezes oraz Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk. W Walnym Zgromadzeniu IRWŁ uczestniczyli również zaproszeni gości: Grzegorz Wojciechowski - Poseł na Sejm RP, Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Andrzej Kwiatkowski - Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Tomasz Nowicki - Dyrektor KRUS OR w Łodzi, Paweł Jegier - Dyrektor ARiMR OR w Łodzi, Janusz Ciesielski - Dyrektor ANR OT w Warszawie Filia Łódź, Anna Bieniawska - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Katarzyna Leszczyńska - przedstawicielka Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Małgorzata Skupińska  - przedstawicielka WFOŚ i GW w Łodzi

Na Walnym Zgromadzeniu IRWŁ w czasie dyskusji poruszono temat związany z ubezpieczeniami w rolnictwie. Uznano, że konieczne jest objęcie upraw obowiązkowym ubezpieczeniem w formie pakietu obejmującego wszystkie ryzyka. Udział dotacji budżetu państwa powinien być w wysokości 65-70 % do składki ubezpieczeniowej.  Wtedy odszkodowania przejmą firmy ubezpieczeniowe i Skarb Państwa nie będzie musiał z tego tytułu udzielać pomocy związanej z wypłatą odszkodowań. Wielu rolników w województwie łódzkim ma problemy ze szkodami łowieckimi. Samorząd rolniczy zawsze uważał, że zwierzyna łowna i leśna stanowi własność Skarbu Państwa, dlatego Skarb Państwa powinien ponosić część odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Przedstawiciele rolników województwa łódzkiego uznali również za zasadne powołanie funduszu odszkodowawczego, który odciąży koła łowieckie od pełnej odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wydała także negatywną opinię dotyczące projektu ustawy prawo wodne. Z korzyścią dla gospodarstw rolnych, w związku ze zmianami klimatycznymi (postępujące susze), wniesiono o uznanie nawodnień na potrzeby gospodarstwa rolnego jako zwykłe korzystanie z wód. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego popiera wniosek, aby piętrzenie wody w urządzeniach melioracji wodnej i hamowanie jej odpływu z tych urządzeń było zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych.

W związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych i uruchomieniem działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" Walne Zgromadzenie IRWŁ wnioskowało do Krajowej Rady Izb Rolniczych o finansowanie autentycznych działań związanych z odtworzeniem produkcji na terenie gospodarstwa rolnego. Na przykład: szkody w sadzie - dopłata z tego działania powinna być przeznaczona na odtworzenie sadu, a nie na dodatkowy zakup sprzętu. Do Krajowej Rady Izb Rolniczych wysłano również wniosek o przywrócenie możliwości wykonywania przeglądu technicznego dla ciągników, przyczep i maszyn rolniczych także w Podstawowych Stacjach Kontroli pojazdów położonych bliżej rolnika, na terenie gminy. Obecnie rolnicy zobowiązani są wykonywać przeglądy ciągników i sprzętu rolniczego w Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów, niejednokrotnie znacznie oddalonych od gospodarstw rolnych.

W czasie obrad członkowie Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przegłosowali powołanie organu doradczo-opiniodawczego IRWŁ - Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin. Patronat nad radą objęła Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Jerzy Kuzański

 Dyrektor Biura IRWŁ

  • Wypowiedż Prezesa IRWŁ Bronisława Węglewskiego oraz Jacka Ossowicz - Delegat Rady Powiatowej Powiatu Skierniewickiego

Łódzkie Wiadomości Dnia  z 14 maja 2016 roku