Rada Powiatowa IRWŁ w Kutnie

W dniu 28 października 2016 roku  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie podczas którego uczestniczyli: Pan Jerzy Kuzański Dyrektor Biura IRWŁ, Pan Jacek Boczkaja – Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, Pani Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta Kutno, Pani Julianna Barbara Herman- Burmistrz Krośniewic, Pan Sławomir Kępisty - Przewodniczący Rady Gminy Krośniewice, Pani Izabela Antonkiewicz - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie.

 Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie Pan Włodzimierz Jaworski, powitał przybyłych na posiedzenie Delegatów, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad:

Porządek obrad:

Otwarcie obrad,

Przyjęcie porządku obrad,

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Kutnowskiego.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ulicą Sklęczkowską, Metalową, ulicą Wschodnią i rzeką Ochnią o powierzchni 3,1033 ha.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa  na cele nieleśne o łącznej powierzchni 0,8800 ha na gruntach wsi Suchodoły w  gminie Krośniewice.

Wystąpienie zaproszonych gości z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie.

Wystąpienie Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisława Węglewskiego.

Przyjęcie wniosków formalnych.

Sprawy różne.

Zakończenie obrad.

Pan Jacek Boczkaja, Zastępca Prezydenta Miasto Kutno, przedstawił przybyłym delegatom plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kutno, pomiędzy ulicą Sklęczkowską, Metalową, Wschodnią i rzeką Ochnią o powierzchni 3,1033 ha. Rada Miasta Kutno dokonała analizy obowiązującego studium w celu dostosowania podstawowego przeznaczenia terenów do aktualnych i spodziewanych potrzeb gminy oraz jej mieszkańców. W tym celu podjęto Uchwałę Rady Miasta Kutno z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ulicą Sklęczkowską, Metalową, Wschodnią i rzeką Ochnią. Zgodnie z analizą dokonaną w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby planu, lasy objęte wnioskiem nie są lasami objętymi szczególnymi formami ochrony takimi jak obszar Natura 2000.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie  postanowiła zaopiniować pozytywnie  zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ulicą Sklęczkowską, Metalową, ulicą Wschodnią i rzeką Ochnią o powierzchni 3,1033 ha.

Pani Burmistrz Krośniewic Barbara  Herman przedstawiła przybyłym delegatom plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krośniewice, dla części obrębu Suchodoły i części obrębu Zalesie. Podstawą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zalesie i Suchodoły w gminie Krośniewice jest uchwała Nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 7 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły  i części obrębu Zalesie oraz zapisy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice. W projekcie planu ustalono następujące przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1O, 2O; teren rowu melioracyjnego, oznaczony symbolem 1Wr; teren lasów oznaczony symbolem 1ZL; tereny  rolnicze oznaczone symbolem 1R; teren zieleni izolacyjnej oznaczony symbolem 1Zl. Niniejszy wniosek dotyczy działki leśnej, której zmiana przeznaczenia umożliwi realizację ustaleń planu w zakresie składowania odpadów.

 

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie postanowiła jednogłośnie  zaopiniować pozytywnie  zmianę  przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu  Państwa  na cele nieleśne o łącznej powierzchni 0,8800 ha, położonych w obrębie Suchodoły, w ramach opracowania na podstawie uchwały Nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 7 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły i części obrębu Zalesie.

Tereny objęte niniejszym wnioskiem przeznaczone są pod:

- teren infrastruktury technicznej - gospodarowanie odpadami, oznaczone symbolem 2O- 0,8060 ha,

- teren zieleni izolacyjnej oznaczony symbolem 1ZI- 0,0740 ha.

Pani Izabela Antonkiewicz -z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie przybliżyła Delegatom IRWŁ w Kutnie tematykę związaną z :

Rozprzestrzeniania choroby ASF i zagrożenia z nim związane

W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium RP, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina podstawowe zasady bioasekuracji do bezwzględnego stosowania w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną.

Powody wprowadzenia zakazu handlu zwierzętami na targowiskach powiatu kutnowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że na terenie powiatu kutnowskiego nie ma legalnie działających targowisk objętych nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej w stosunku, do których tutejszy Organ wydałby lub mógłby wydać taki zakaz. Zakaz obrotu zwierzętami w przypadku niespełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt mógłby być wydany wyłącznie w odniesieniu do podmiotów legalnie zarejestrowanych i ujętych w Rejestrze Podmiotów Nadzorowanych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie.

Przyszłe zmiany w organizacji Inspekcji Weterynaryjnej i Nasiennej

W Polsce istnieje rozproszony model nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Działa pięć instytucji kontrolnych: Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), Inspekcja Weterynaryjna (IW), Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcja Handlowa (IH). Działające obecnie inspekcje zostaną połączone w jedną Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ). Zakłada się, że konsolidacji będą podlegać w całości IW, PIORiN oraz IJHARS, a także PIS i IH w części, w jakiej sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Inspekcję nadzorował będzie minister rolnictwa. Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności rozpocznie działalność 1 stycznia 2018 r.

Pan Jerzy Kuzański  Dyrektor Biura IRWŁ poinformował o działalności Zarządu IRWŁ :

-Zarząd IRWŁ wystosował pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych w którym podtrzymuje sprzeciw zawarty w piśmie z 8.07.2016r. w sprawie negocjacji podpisania umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP)

- wnioskował o podjęcie działań przez KRIR w sprawie zmiany zasad określenia stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

- wnioskował o podjęcie działań, aby wszystkie firmy ubezpieczeniowe obowiązkowo realizowały ubezpieczenia upraw rolnych z dotacją z budżetu państwa, natomiast kwota powinna być zwiększona zgodnie z wcześniejszymi postulatami samorządu rolniczego.

Podczas posiedzenia Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zostały złożone następujące wnioski:

Wniosek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie dotyczący braku możliwości ubezpieczenia upraw rolnych. Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego w Kutnie zwraca się z prośbą o przywrócenie możliwości dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych w powiecie kutnowskim, gdyż ubezpieczenia można było zawierać w bardzo krótkim czasie i większość  rolników nie została obsłużona. Prosimy o zwiększenie limitów dotowanych ubezpieczeń. Rada  Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie zwraca się również aby firmy ubezpieczające nie zmuszały rolników do związanego ubezpieczenia dwóch upraw ( Jeśli chcesz jedną to musisz drugą). W związku z brakiem limitów upraw rolnicy nie będą mogli wywiązać się z narzucanego przez Unię Europejską limitu ubezpieczenia 50 % upraw rolnych. Jeśli nie zostaną zwiększone limity dopłat prosimy o zniesienie narzucanego limitu ubezpieczeń 50 % upraw rolnych.

Delegaci podczas Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie omawiali tematy związane z:

- Centralnymi Targami Rolniczymi w Nadarzynie w dniach 25-27 listopada 2016 roku.

- Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie wystosowała pismo do Ministra Środowiska w sprawie zachowania nadzoru wodnego w powiecie kutnowskim. W związku z powołaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w powiecie kutnowskim  nie przewiduje się żadnego biura nadzorującego gospodarkę wodną. Przeniesienie Nadzoru Wodnego do innej miejscowości spowoduje utrudnienia w pracy miejscowych spółek wodnych działających w powiecie kutnowskim.

Magdalena Studzińska

Specjalista ds. Obszarów Wiejskich i obsługi Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie