RADA POWIATOWA IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁASKU

Gmina Łask to gmina miejsko-wiejska położona w centralnej części województwa łódzkiego, w powiecie łaskim. Siedzibą naszej gminy jest miasto Łask. Mieszkańcy Gminy Łask stanowią 56% liczby mieszkańców powiatu łaskiego. Sąsiadujemy z powiatami: bełchatowskim, pabianickim, poddębickim, sieradzkim, wieluńskim oraz zduńskowolskim.

W skład powiatu łaskiego wchodzi 5 jednostek samorządowych: miejsko-wiejska gmina Łask oraz gminy wiejskie: Buczek, Sędziejowice, Widawa oraz Wodzierady. Największy obszar zajmuje gmina Widawa (prawie 30% powierzchni powiatu), kolejną pod względem wielkości jest gmina Łask. Te dwie gminy zajmują ponad połowę powierzchni powiatu. Najmniejszymi gminami są z kolei Wodzierady i Buczek.

Podstawową formą działalności gospodarczej oraz źródłem utrzymania znacznej części mieszkańców jest rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych
w gminie wynosi ok. 67% powierzchni gminy. Mimo korzystnej rzeźby terenu, przydatność gleb do produkcji rolniczej jest niska ze względu na dominującą powierzchnię gleb niskich klas bonitacyjnych. Na terenie gminy największy udział w strukturze zasiewów stanowią zboża i ziemniaki. Wśród zbóż największą powierzchnię zajmuje żyto, a następnie pszenica. Uprawia się także rośliny okopowe i strączkowe pastewne, warzywa i truskawki. Uprawy sadownicze stanowią około ok. 2% powierzchni gminy. Główne miejsca upraw sadowniczych to wsie Gorczyn i Łopatki. Dominujące gatunki to: jabłoń, wiśnia, porzeczka. Przeszkodą do rozwoju upraw sadowniczych jest brak bazy przetwórczej. Głównym kierunkiem produkcji zwierzęcej w gminie jest chów bydła mlecznego oraz hodowla trzody chlewnej. Ponadto znajdują się również fermy drobiarskie produkujące jaja konsumpcyjne oraz zakłady odchowu drobiu. W roku 2011 pojawiła się hodowla ślimaka jadalnego.

Nasz powiat słynie między innymi z:

32. Bazy Lotnictwa Taktycznego;

Festiwalu Róż - impreza stała się już tradycją gminy. W końcu to właśnie
w gminie Łask jest kilkudziesięciu producentów królowej kwiatów, a Łask ozdobiony jest różanymi rabatom;

Święta Truskawki - gmina Buczek, mimo, że obszarowo jest niewielka słynie w województwie łódzkim z plantacji truskawek. Pod koniec czerwca,
w stolicy gminy organizowane jest ogólnopolskie „Święto Truskawki”. Impreza ma charakter masowy i trwa dwa dni. Jest to święto plantatorów tych smacznych owoców z całego województwa łódzkiego. W tym roku zapraszamy Państwa na Święto Truskawki już 24 i 25 czerwca – program imprezy na ostatniej stronie tego wydania miesięcznika W NOWEJ ROLI.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku liczy
10 osób. Członkami Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie łaskim są:

Gmina Buczek: Bronisław Węglewski - Przewodniczący RP IRWŁ, Danuta Czupryniak

Gmina Łask: Monika Mrowińska, Jacek Nowicki

Gmina Sędziejowice: Marek Krawczyk - Delegat na Walne Zgromadzenie IRWŁ, Wiesław Rębacz

Gmina Widawa: Iwona Mamzer, Rafał Woźniak

Gmina Wodzierady: Daniel Gil, Marek Płonek

Członkowie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w Łasku biorą czynny udział m.in. w:

szacowaniu szkód łowieckich wyrządzonych przez dziką zwierzynę,

szacowaniu szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

posiedzeniach Rady na których jest omawiana bieżąca sytuacja w rolnictwie naszego regionu, a także składane są wnioski od rolników z naszego terenu

dożynkach,

wyjazdach na targi rolnicze oraz wyjazdach studyjno-szkoleniowych.

Biuro Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku mieści się przy ul. Narutowicza 17, 98-100 Łask, tel. 510-474-871, czynne poniedziałek, wtorek w godzinach
8.00-15.00 i w środę w godzinach 8.00-14.00.  Do obowiązków pracownika Biura Powiatowego należą między innymi: prowadzenie dziennika korespondencji, realizacja zadań zleconych przez Biuro IRWŁ w Łodzi oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej, organizowanie, a także obsługa Rady Powiatowej oraz protokółowanie, pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych, pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłatę do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego, pomoc przy wypełnianiu ksiąg rejestracji zwierząt, nabór oraz organizacja szkoleń z zakresu „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego tzw. „szkolenie chemizacyjne”.

Aneta Gładysz

Specjalista ds. Obszarów Wiejskich
 i Obsługi Rady Powiatowej