Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu

W dniu 18 marca 2016 w Łowiczu odbyło się  posiedzenie delegatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu. Na posiedzenie rady wśród zaproszonych gości byli: Kinga Beśka-Więcek z Agencji Rynku Rolnego OT w Łodzi, Renata Rutkowska-Liberska Kierownik ARiMR BP w Łowiczu, Jerzy Kowalczyk Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu, Andrzej Bargieła Projektant planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łowicz. Pan Jan Znyk jako Przewodniczący Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w powiecie łowickim przywitał uczestników posiedzenia i przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez delegatów. Jako pierwsza z zaproszonych gości wystąpiła Pani Kinga Beśka-Więcek ARR OT w Łodzi - Kierownik Sekcji Interwencji i Promocji - przedstawiła bieżące informacje z działań ARR OT w Łodzi, a były to między innymi:

  • Nadzwyczajnym wsparciu w sektorze mleka i wieprzowiny - w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego trwa weryfikacja wniosków  o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny. Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane najpóźniej do 18 czerwca 2016 r. Wydadzą je dyrektorzy OT ARR, w których zostały złożone wnioski. Środki finansowe z tytułu wsparcia zostaną wypłacone do 30 czerwca br. Na pomoc dla producentów świń i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego. Na dzień 18 marca wpłynęło wniosków – wsparcie dla producentów wieprzowiny ok 5 tys. – wsparcie dla mleka ok. 4 tys.
  • Materiał siewny- od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Należy zwrócić uwagę, że w 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat do materiału siewnego:

- po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,

- decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,

- w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,

-  obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Następnie informację z pracy Biura Powiatowego ARiMR przedstawiła Pani Renata Rutkowska-Liberska Kierownik BP ARiMR w Łowiczu. Rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok mogą starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Kredyty takie dostępne są, na razie, w czterech bankach współpracujących z ARiMR. Są to:

    Bank BGŻ BNP Paribas S.A.;

    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze),

    SGB-Bank S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze).

    Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia całość oprocentowania kredytu zapłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnik poniesie wyłącznie koszty prowizji, które wyniosą 0,25% kwoty kredytu. Pomoc ARiMR będzie udzielana w formule de minimis w rolnictwie co oznacza m.in, że wysokość dopłat do oprocentowania kredytu nie będzie mogła przekroczyć wolnego limitu tej pomocy na jedno gospodarstwo rolne, tj. równowartości 15 000 EUR w okresie trzech lat. Producent rolny będzie zobligowany do spłacenia  kredyt w terminie ustalonym z bankiem, ale nie później niż do 14 lipca 2016 r.

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Pani kierownik poinformowała również o zmianach we wniosku o dopłaty obszarowe na 2016r. wnioski można składać od 15 marca do 16 maja.

Pan Jerzy Kowalczyk Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu przedstawił informacje z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu w 2015 roku.

Mówił między innymi o:

  • zwalczaniu chorób zakaźnych,
  • prowadzeniu kontroli i zwalczania zakażeń zwierząt,
  • badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • przeprowadzaniu kontroli weterynaryjnej w handlu, wywozie zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, Oraz wnioski plany i założenia na rok 2016.

Andrzej Bargieła Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Łowicz przedstawił wnioski Wójta Gminy Łowicz dot. "Zmiany przeznaczenia gruntów z przeznaczeniem pod rozbudowę dróg oraz zabudowania" z prośbą o pozytywne zaopiniowanie zmian. Po przedstawieniu informacji Rada wnioski Wójta Gminy Łowicz zaopiniowała pozytywnie.

Następnie Rada Powiatowa IRWŁ w Łowiczu wypracowała wnioski, które skierowała do realizacji przez Zarząd IRWŁ na tym zakończono drugie posiedzenie w tym roku.

Roman Wodzyński