Stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego za rok 2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018

Na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018 wynosi:

1) 102,14 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615);

2) 163,42 zł - w przypadku roślin strączkowych;

3) 510,70 zł - w przypadku ziemniaków.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu  (29 września 2018 roku - przyp. red.)  

Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu w dniu 7.09.2018r. zaapelował o zwiększenie puli środków finansowych na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz zwiększenia stawki w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych do 150 zł, ziemniaków do 500 zł. i rozszerzenie list odmian roślin do których przysługuje dopłata o kukurydzę.