VI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych

25 listopada 2016 r. podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie miało miejsce VI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika Top Agrar dr Piotr Łuczak, któremu wręczono brązową odznakę „Zasłużony dla samorządu rolniczego”. W posiedzeniu z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego uczestniczył Prezes IRWŁ - Bronisław Węglewski oraz Delegat IRWŁ do KRIR Adam Michaś.

W trakcie obrad przyjęto stanowisko kierowane do Prezes Rady Ministrów dotyczące wejścia w życie ustawy Prawo łowieckie, w którym Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraziła zaniepokojenie dotyczące zagrożenia terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie określonego na dzień 1 stycznia 2017 r.

Rolnicy długo czekali na nowelizację ustawy - Prawo łowieckie, oraz na jej obowiązywanie od dnia 1 stycznia 2017 r. Zakłada ona m.in., że przychodami Funduszu Odszkodowawczego, z którego będą wypłacane odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych, będzie m.in. dotacja z budżetu państwa. Na taką propozycję rolnicy od wielu lat czekali, gdyż ma ona całkowicie zmienić system pokrywania strat wyrządzonych przez dziką zwierzynę – o co samorząd rolniczy wielokrotnie wnioskował.

Z ustawy okołobudżetowej wynika jednak, że nie zaplanowano środków, które zgodnie z nowelizacją przedmiotowej ustawy miały być jednym z przychodów Funduszu Odszkodowawczego, czyli nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na wypłatę szacowanych szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne.

Nowelizacja ustawy nałożyła też na izby rolnicze obowiązek prowadzenia list rzeczoznawców. Do chwili obecnej delegacja ustawowa nie została wypełniona i nie przedstawiono nawet do opinii projektów aktów prawnych dotyczących wykonania przepisów ustawy, pomimo iż w art. 5 w/w ustawy określono, że wejście w życie tych przepisów ma nastąpić 14 dni od dnia ogłoszenia przepisów ustawy, tj. 5 sierpnia 2016 r.

Niedopuszczalnym jest, aby przepisy nakładające obowiązki na izby rolnicze, nie były konsultowane z Krajową Radą Izb Rolniczych. Stosownie z art. 45 ustawy o izbach rolniczych (Dz. U. 2016 poz. 1315) organy administracji rządowej mają obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych.

Jednak, z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi, termin wejścia w życie tej ustawy jest zagrożony.

Dlatego też, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca się do Premier o pilne prace legislacyjne, które spowodują wejście w życie ustawy Prawo łowieckie i przepisów wykonawczych oraz zabezpieczenie środków z budżetu państwa na ten cel.

(Źródło: KRIR)