VIII Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego

22 listopada 2016 r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki VIII Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Patronat medialny objął miesięcznik RADA.

Od początku istnienia konkursu, organizatorzy postawili przed sobą sześć podstawowych celów, które konkurs powinien pełnić:

-podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych;

-kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie;

-szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników;

-rozwijanie zainteresowań uczniów;

-promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczności lokalnej;

-promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o bhp.

 

Niezmiennie od pierwszej edycji w 2009 roku, głównymi organizatorami konkursu i sponsorami nagród są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. W 2014 roku do grona głównych organizatorów dołączyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Tegoroczna edycja konkursu otrzymała wsparcie finansowe w ramach Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016–2017 (etap I na 2016 r.) w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Gospodarzem finału konkursu, który dokonał otwarcia konkursu był pan Tadeusz Morawski, zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Głównego organizatora reprezentował pan Tomasz Jędrzejczak, zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.

W podsumowaniu konkursu brała udział pani Grażyna Czyżak, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji   w Łodzi Andrzeja Witkowskiego.

Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował dyrektor biura pan Jerzy Kuzański.

W imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty nagrody wręczała pani Grażyna Źródlak.

Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW’ w Łodzi reprezentowała pani Jagoda Perliceusz- Biazik.

Do finału przystąpiło 26 uczestników, uczniów 15 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych, w których wzięło udział 429 uczniów z 16 szkół o profilu rolniczym.

Finał konkursu składał się z dwóch etapów: testu pisemnego i części ustnej.

Test rozwiązywany przez uczestników zawierał 30 pytań. Do części ustnej zakwalifikowało się 10 uczniów. Każdy z nich odpowiadał na pytania wylosowane w zestawie. O kolejności miejsc zadecydowała liczba punktów uzyskanych w teście oraz etapie ustnym.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

-Anna Gawarzyńska- PT KRUS w Tomaszowie Maz.- przewodnicząca,

-Janusz Krupa- Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi- członek,

-Marek Mazurkiewicz- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach- członek

-Grażyna Źródlak- Kuratorium Oświaty w Łodzi-członek,

-Jagoda Perliceusz- Biazik- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi- członek,

po dwóch etapach finału, wyłoniła następujących laureatów:

lokata

imię i nazwisko

szkoła

fundatorzy nagrody głównej

1.

Mateusz Szwed

ZSCKR w Dobryszycach

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ze środków KSOW i

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi;

2.

Filip Krawczyk

ZSR w Sędziejowicach

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ze środków KSOW i Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

3.

Paweł Kozłowski

ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ze środków KSOW i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

4.

Robert Kobierski

ZSP w Głuchowie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ze środków KSOW  i Agencja Rynku Rolnego w Łodzi

5.

Łukasz Piech

ZSCKR w Widzewie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ze środków KSOW  i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi

wyróżnienie

Dominik Szafarski

ZSCKR w Dobryszycach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Dominik Marszałek

ZSCKR w Widzewie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Adrian Chodała

ZSR w Czarnocinie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Krystian Gawlik

ZSR w Sędziejowicach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Tomasz Bekalarczyk

ZSCKR w Dobryszycach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

 

 

Fundatorami nagród byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi i Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wszyscy uczestnicy za udział w finale otrzymali nagrody od KRUS w postaci plecaków, czujki dymu od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz zestawy upominkowe od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Dla 10 finalistów duszpasterz rolników ufundował okolicznościowe kalendarze.

W przerwie konkursu pan Paweł Płotnicki, przedstawiciel firmy FORTECH Technology omówił zasady bezpiecznego składowania paliw.

Po uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy, opiekunowie i przedstawiciele sponsorów udali się na obiad ufundowany przez Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi.

Mamy nadzieję, że formuła konkursu, a także nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów zachęcą do uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu jak największą liczbę uczniów szkół rolniczych. Dzięki temu również poziom wiedzy na temat zasad bhp w rolnictwie będzie coraz wyższy.

 

Przemysław Kraska

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi