Zarząd KRIR w sprawie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wnioski zgłoszone przez Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Środowiska Pana Prof. dr. hab. Jana Szyszko w związku z procedowaniem nowelizacji ustawy Prawo łowieckie w Sejmie RP i wnosi o uwzględnienie w projekcie praw własności gruntów przy wyznaczaniu i funkcjonowaniu obwodów łowieckich. Przedmiotowy wniosek związany jest z koniecznością uwzględnienia ochrony prawa własności ziemi wynikający z przepisów Konstytucji RP w kontekście ustalania granic obwodów łowieckich, ich zarządzania oraz oddawania w dzierżawę.

Samorząd rolniczy wnosi o to, aby przepisy Prawa łowieckiego zawierały postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2004 r. w sprawie P 19/13, w których stwierdzono, że przepisy prawa łowieckiego nie przewidują wystarczających z punktu widzenia standardu konstytucyjnego środków umożliwiających właścicielowi nieruchomości, objętej granicami obwodu łowieckiego, ochronę jego interesów.

W załączeniu zostało także przekazane Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie szacowania szkód łowieckich i dalszej współpracy z kołami łowieckim.

(Źródło: KRIR)