Zwolnienie z podatku rolnego

Zarząd KRIR w dniu 8 czerwca 2016 r. realizując wniosek z IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadnecji zwrócił się do Ministra Finansów o wprowadzenie zmian w art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2016 poz.617).

Wniosek dotyczy wprowadzenia zwolnienia z podatku rolnego gruntów objętych w trwałe zagospodarowanie na podstawie umowy dzierżawy od osoby fizycznej. Obowiązujące przepisy ww. ustawy (art. 12.1. ust.4) dopuszczają możliwość zwolnienia z podatku rolnego gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państawa, objętych w trwałe zagospodarowanie, przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.

Grunty objęte w trwałe użytkowanie przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego powinny być zwolnione z podatku rolnego niezależnie od tego, od kogo się je dzierżawi.

(Źródło: KRIR)