Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.

W dniu 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych. W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

Jednolita płatność obszarowa

459,19   

Samorząd rolniczy postuluje uznanie wszystkich polis posiadanych w chwili szacowani strat przy wnioskach o pomoc suszową

W nawiązaniu do wniosku samorządu rolniczego, w którym zwrócono się o uznanie przy składaniu wniosków o pomoc suszową polis zawartych przez rolników do 15 czerwca br., a więc do czasu terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, jako spełniających wymóg ubezpieczenia co najmniej 50% upraw, po wielu sygnałach otrzymanych od rolników, Zarząd KRIR z

W sprawie niedochodzenia roszczeń odszkodowawczych

W nawiązaniu do wniosku KRIR o interwencję w zakresie stosowania kar umownych przez instytucje  kontraktujące na terenach dotkniętych suszą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało że, w świetle przepisów prawa cywilnego, organ administracji publicznej, w tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie ma możliwości prawnego wpływu na realizację takich umów.

69. posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej w Pradze

W dniach 25-26 września 2018 r. miało miejsce 69. posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej poszerzone o izby oraz organizacje rolnicze z Rumunii, Bułgarii, Litwy oraz Chorwacji. W spotkaniu udział wziął Członek Zarządu KRIR - Robert Nowak. W trakcie posiedzenia podkreślono m.in. potrzebę przeznaczenia odpowiedniej puli środków dla działu rolnictwa w budżecie UE po 2020 oraz potrzebę znacznego uproszczenia obecnych aktów ustawodawczych. Dyskutowano także nad obecną sytuacją na rynkach rolnych.

Wrześniowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Panstwo, juz od ponad 20 lat Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wpisuje sie w działalnosc organizacji rolniczych, działa na rzecz polskiego rolnictwa, ale przede wszystkim na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego. Nasza rola, jako izby rolniczej, jest jednak wielowymiarowa, m. in. okresla ja art.5 Ustawy o Izbach Rolniczych i zadania statutowe, które realizujemy poprzez m. in. specjalistyczne doradztwo i organizacje szkolen dla rolników.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS