Finansowe instrumenty krajowego wsparcia rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o finansowych instrumentach krajowego wsparcia rolnictwa:

1. Realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

a) kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,

b) kredyty na zakup użytków rolnych – udzielane w formule pomocy de minimis,

c) kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,

Trwałe przekazanie gospodarstwa nie może eliminować z ubezpieczenia w KRUS

Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zmianę przepisów dotyczących pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które uzależniają przyznanie tej płatności od zaprzestania na 5 lat ubezpieczenia w KRUS.

Wnioski o dopłaty przez internet - opinia do projektu zmiany przepisów

W odpowiedzi na przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, 20 listopada 2017 r. Zarząd KRIR przekazał swoje uwagi. Samorząd rolniczy wyraził obawy co do wprowadzenia od 2018 roku obowiązkowego składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, wniosków o wypłatę tych płatności wyłącznie w formie elektronicznej, nawet przy pozostawieniu możliwości dla nielicznych rolników składania wniosków w wersji papierowej.

Sprawy rolnictwa na posiedzeniach komisji Sejmowych w czasie 51 posiedzenia Sejmu RP

W poniedziałek 6 listopada 2017 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i  zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2017 r. (druk nr 1946) w zakresie części budżetowej 32 – Rolnictwo. Po wysłuchaniu pana Jacka Boguckiego sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dysponenta ww. części budżetowej i ożywionej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.

Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

W odpowiedzi projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu. W §1 ust. 1 punkt 1 i 2, przepis nie jest jasny, kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie wizji terenowej oraz będzie odpowiedzialny za oznakowanie gatunków chronionych i miejsc istotnych dla tych gatunków. Jeżeli zadanie to będzie powierzone administracji, przyczyni się do dalszej biurokratyzacji. W §1 ust. 1 punkt 5, należałoby dodać wyraz „zasiedlone” po wyrażeniu – drzewa dziuplaste.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS