W sprawie skrócenia terminu składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego

23 grudnia 2019 r. Zarząd KRIR (opinię wystosowała również Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego) przedstawił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty. Zdaniem samorządu rolniczego zaproponowany termin przyjmowania wniosków, tj. od 25 maja do 25 czerwca,  jest zbyt krótki.

Protest rolników przed Zakładem Mięsnym "Zbyszko" w Bedoniu

Kilkudzisięciu producentów bydła 19 grudnia protestowało przed zakładem "Zbyszko" w Bedoniu. Rolnicy domagali się zapłaty za zaległe faktury. Niektórym z nich Zakłady Mięsne "Zbyszko są winne nawet 50-70 tys. zł. Na miejscu byli również przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Protest hodowców to efekt rozpoczętego w październiku postępowania restrukturyzacyjnego w Zakładach Mięsnych „Zbyszko”. 

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy opracownia Programu dofinansowania badań gleby  z budżetu państwa. Obecnie niektóre gminy dotują częściowo lub całkowicie badanie gleby.

II w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

II w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 17 grudnia 2019 roku w sali konferencyjne Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A.  W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ, Zarząd IRWŁ oraz zaproszeni goście.

Sprawozdanie KE dotyczące wdrażania programów pszczelarskich

17 grudnia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego dotyczące wdrażania programów pszczelarskich, w którym zwraca uwagę, że w porównaniu z innymi sektorami rolnictwa pszczelarstwo wydaje się niewielkim sektorem, jednak pełni ważną rolę: poza dostarczaniem miodu i innych produktów pszczelich przyczynia się ono do zapylania upraw, owoców, dziko rosnących roślin itp.

Kolejna transza wsparcia suszowego

17 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS