Odpowiedź MRiRW w sprawie ASF w Wielkopolsce

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 6 maja 2020 r. resort rolnictwa poinformował, co następuje.

Podmioty zajmujące się ubojem i rozbiorem mięsa z obszarów zagrożenia, zgodnie z wymaganiami § 13, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z poźn. zm.) muszą podlegać dodatkowemu wyznaczeniu.

W związku z informacjami o trudnej sytuacji ze zbytem świń rzeźnych z takich obszarów, utworzonych w województwach: lubuskim i wielkopolskim, Główny Lekarz Weterynarii w dniach 28 kwietnia i 4 maja br. poinformował właściwych terytorialnie wojewodów, dyrektorów Ośrodków Doradztwa Rolniczego, wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz prezesów Wielkopolskiej i Lubuskiej Izby Rolniczej o zasadach zatwierdzania rzeźni i zakładów rozbioru, które wyraziłyby chęć uboju świń z obszaru zagrożenia (kolor obszaru - niebieski) oraz prośby o pomoc w zorganizowaniu odpowiedniej grupy zakładów mogących wspomóc hodowców świń w ww. obszarze.

W czasie spotkań z branżą mięsną podmioty informowane są, że nie ma żadnych przesłanek do obawy o utratę uprawnień eksportowych na rynki krajów nie będących członkami UE przez przedsiębiorstwa produkujące mięso z takich świń. Jedynym wyjątkiem od powyżej opisanego standardu są wymagania importowe Kanady.

W odniesieniu do poinformowano, że redukcja populacji dzików jest realizowana na terytorium Polski w sposób ciągły, w pierwszej kolejności w ramach planowej gospodarki łowieckiej, za którą odpowiada resort środowiska i – uzupełniająco – poprzez wykonywanie odstrzałów sanitarnych nakazanych w drodze rozporządzeń powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody i wykonywanych przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim.

Zgodnie z „Programem mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" na 2020 r. przewiduje się zakup przez wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii ok. 500 kontenerów chłodniczych przeznaczonych do przetrzymywania tusz dzików w obwodach łowieckich zlokalizowanych w obszarach: zagrożenia, objętym ograniczeniami oraz ochronnym. Na drugą połowę kwietnia br. zaplanowanych do zakupu lub już zakupionych było 37 chłodni w województwie wielkopolskim oraz 52 w województwie lubuskim. Istnieje jeszcze możliwość dokupienia od kilku do kilkunastu kontenerów w tych województwach.

Nawiązując do ustalenia kompletnego zamknięcia obszaru tzw. zachodniego klastra ASF u dzików zostały wysłane do wojewódzkich lekarzy weterynarii na początku marca br. Obecnie koordynowaniem prac w tym zakresie zajmują się odpowiednio wojewodowie z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, a bezpośrednio odpowiedzialnym za to zadanie są regionalne oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.