WSPOMNIENIA Z ZIMOWISKA W ZAKOPANEM         

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego – Biura Powiatowe w Pajęcznie i Radomsku we współpracy ze Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników-Zarząd Krajowy zorganizowały w dniach od 16 do 25 stycznia 2017 roku wyjazd dla dzieci rolników na zimowisko do Zakopanego. Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Od rolnika i producenta wprost do konsumenta

Krótkie łańcuchy dostaw żywności (KŁŻ) to wyzwanie stojące m.in.: przed rolnikami, producentami żywności i jej odbiorcami. Wyzwaniem jest nie tylko organizacja łańcuchów, różnorodność form oraz procesów produkcji i sprzedaży ale także budowanie zaufania. Wszystkim uczestnikom łańcuchów dostaw pomóc może raport końcowy z prac Grupy fokusowej EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim Łańcuchem Dostaw Żywności.

KRUS zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Od 2003 r Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Samorząd rolniczy w sprawie składania do ARiMR elektronicznych wniosków

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorząd rolniczy w dniu 27 stycznia 2016 r. przekazał swoje uwagi. Zdaniem Zarządu KRIR uproszczenie systemu składania wniosków do ARiMR w formie elektronicznej jest potrzebne i rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia idą w dobrym kierunku.

Zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, w dniu 27 stycznia 2017 r. samorząd rolniczy przekazał swoje uwagi. Zdaniem Zarządu KRIR wprowadzenie ułatwień dla powstawania małych biogazowni rolniczych zasilanych substratami z własnego gospodarstwa wydaje się dobrym sposobem na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz na zmniejszenie niekorzystnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.

Opinia w sprawie pomocy dla producentów mleka i świń

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, samorząd rolniczy przedstawił w dniu 27 stycznia 2017 r. swoją opinię. Zarząd zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do ww. rozporządzenia wspomina się o kryzysie jaki dotknął rynek wieprzowiny i wpłynął już w czerwcu 2016 roku na spadek pogłowia o 12 %.  Ponadto, w 2016 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS