Projekt zmiany ustawy o paszach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach ma na celu zmianę w zakresie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. 

CHROŃMY PSZCZOŁY

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Środki ochrony roślin należy tak stosować, aby minimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu. 

Przedłużenie terminu składania wniosków o płatności w kampanii 2016 r.

Komisja Europejska, na wniosek Polski, zgodziła się na przedłużenie o jeden miesiąc, tj. do 15 czerwca br. ostatecznego terminu składnia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW za 2016 r. W najbliższych dniach KE wyda w tej sprawie stosowne rozporządzenie.

Z wnioskiem do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich  Komisji Europejskiej Phila Hogana zwrócił się minister Krzysztof Jurgiel w marcu br.

Nowe kreacje kukurydzy szansą na dobre zbiory

Odmiany kukurydzy wykazują znaczne zróżnicowanie cech rolniczych i użytkowych, dlatego przed dokonaniem wyboru warto zapoznać się z ich charakterystyką. Dobór właściwej odmiany dostosowanej do wymagań producenta jest istotnym czynnikiem kształtującym wielkość i jakość plonowania. Przemyślany wybór nie angażuje dodatkowych nakładów na produkcję a może przynieść wymierne korzyści produkcyjne przekraczające 20% plonów ziarna i 15% plonów zielonej masy.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS