Wystąpienie z PFHBiPM ws. spotkania przedstawicieli rolników, przetwórców i przedstawicieli sieci handlowych

W związku z licznymi sygnałami napływającymi z całej Polski, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz i Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik w dniu 6 kwietnia 2016 r. zwrócili się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania przedstawicieli rolników – przedstawicieli przetwórców i przedstawicieli sieci handlowych, którego gospodarzem byłby Minister RiRW, celem ustalenia pozycji poszczególnych ogniw łańcucha dostaw w handlu z sieciami.

Stan prawny bobra europejskiego w Polsce

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej wystąpił 29 stycznia 2016 roku pismem znak KRIR/AP/W/165/2016 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie powodują bobry na obszarach wiejskich.

W odpowiedzi Minister Środowiska w piśmie znak DLP-V.411.35.2016.RS z dnia 21 marca 2016 r. przedstawił następujące informacje na temat sytuacji dotyczącej bobra w Polsce:

Stan prawny bobra europejskiego (Castor fiber) w naszym kraju regulują zarówno przepisy unijne, jak również krajowe.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc marzec 2016 r.

 

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego analizował na bieżąco sytuację  w rolnictwie oraz podjął  działania w następujących sprawach.

W dniu 4 marca 2016r. Zarząd IRWŁ wystąpił z pismem do Pana Wiktora Szmulewicza – Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu zaprzestania przez Komisję Europejską planu wycofania wielu aktywnych substancji stosowanych w ochronie roślin rolniczych i sadowniczych.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Wprowadzone do ustawy rozwiązania umożliwią jednostkom samorządu terytorialnego otrzymywanie środków przeznaczonych na finansowanie – z wyprzedzeniem, czyli przed zawarciem umowy o przyznanie pomocy – przedsięwzięć przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS