Adam Michaś - delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na posiedzeniu grupy roboczej Copa-Cogeca „Ryby”

 

W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „ryby”. Wśród tematów podjętych podczas zebrania znalazły się: wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczących grupy roboczej; informacje na temat komitetów doradczych w sektorze ryb; unijne polityki w zakresie rybołówstwa; informacje na temat pasz leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Adam Michaś- Delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Na początku posiedzenia Sekretariat przedstawił procedurę wyborów na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz przedstawił kandydatury Pana Giampaolo BUONFIGLIO z Włoch na stanowisko przewodniczącego oraz Panów Bernhard FENEIS z Niemiec i Pier SALVADOR z Włoch. Wybory odbyły się przez aklamację.

Następnie Sekretariat przedstawił główne cele przyszłych działań Rady Doradczej do spraw Akwakultury (CCA). Wśród nich należy zwrócić uwagę na przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury poprzez opracowywanie i wydawanie zaleceń dotyczących tematów lub zagadnień związanych z sektorem akwakultury, w imieniu wszystkich zaangażowanych podmiotów w różnych sektorach produkcji akwakultury, nie zapominając o sektorze produkcji paszy dla zwierząt, przetwórstwa, usług dla przemysłu, konsumentach i innych zainteresowanych stronach, w tym tych związanych z ochroną środowiska.

Konkretnie, CCA będzie działać i przyczyniać się do osiągania celów wyznaczonych dla akwakultury w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), wspólnej organizacji rynku (WOR) dla produktów rybołówstwa i akwakultury, jak również co do wszystkich odpowiednich przepisów europejskich i międzynarodowych.

Głównymi produktami akwakultury są ryby, skorupiaki i mięczaki uprawiane w wodzie morskiej, słonawej lub słodkiej i przede wszystkim przeznaczone do spożycia przez ludzi. Akwakultura jest objęta ramowymi przepisami o : wodzie i jej stosowaniu, paszach dla zwierząt, zdrowiu zwierząt i zdrowiu publicznym, produktach weterynaryjnych, przetwarzaniu swoich produktów i ich handlu i regulowana również przez różne instrumenty prawne odnoszące się do ochrony środowiska.

CCA będzie tak skonstruowana, aby poradzić sobie ze wszystkimi sprawami w ramach różnych komponentów sektora, wykorzystując wiedzę jej członków oraz w stosownych przypadkach wiedzę naukową. Przewidziane jest również poszerzenie się jej działań do nowych sektorów w akwakulturze, takich jak produkcja wodorostów.

Strategiczne wytyczne dla zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury (COM (2013) 229 wersja ostateczna) zidentyfikowały główne zadania dla Rady Doradczej do spraw akwakultury, a należą do nich:

ocena procedur administracyjnych ze względu na rodzaj akwakultury i państwo członkowskie, dokładnego zestawienia głównych obciążeń administracyjnych mierzonych pod względem czasu i kosztów dla przemysłu;

wsparcie dla struktury produkcji w sektorze akwakultury i jej marketingu, w tym certyfikacji i oznakowania;

wkład do bardziej inteligentnego zarządzania rynków w sektorze;

wspieranie inicjatyw samoregulacji w sektorze i ułatwiania komunikacji z konsumentami.

CCA wyznaczona jest do wydawania opinii doradczych z przeznaczeniem dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz dla innych właściwych podmiotów, na takie tematy jak projekty aktów prawych lub działań dotyczących sektora na poziomie europejskim i krajowym, a to głównie w ramach jej celów i zadań określonych w Art. 34 i 44 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie powiadomienia będą przygotowywane według zasad określonych zgodnie ze statutem CCA uzupełnione przez regulamin wewnętrzny.

Następnie do udziału w zebraniu zaproszono przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy przedstawili prezentację odnośnie rozporządzeń dotyczących sektora akwakultury i rybołówstwa.

Uczestnicy posiedzenia odnosząc się do prezentacji i informacji przedstawionych przez Komisję zwrócili uwagę na potrzebę jasnego przedstawienia zasad legislacyjnych i rozwiązań administracyjnych dla państw członkowskich odnośnie sektora akwakultury. Eksperci zwrócili uwagę na innowacyjne rozwiązania, które pomogłyby w zrównoważonym rozwoju tego sektora tworząc tym samym nowe miejsca pracy oraz możliwość zagospodarowania wód na terenie Unii Europejskiej.

W ostatnim punkcie porządku obrad Sekretariat przedstawił informacje na temat działań instytucji unijnych w zakresie legislacji odnoszącej się do pasz leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych. Sekretariat poinformował, że Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w tym zakresie co otworzy możliwość podjęcia tri logu w celu osiągnięcia kompromisu na poziomie unijnym i w rezultacie przyjęcia aktu prawnego przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Małgorzata Verset - Biuro KRIR w Brukseli