Samorząd rolniczy w Ministerstwie Środowiska o problemach łowieckich

22 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzeja Koniecznego z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Wojewódzkich Izb Rolniczych. Podczas spotkania Ministerstwo Środowiska poinformowało o stanie prac nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oraz podjętych przez Polski Związek Łowiecki działań nadzorczo- kontrolnych wobec działalności niektórych kół łowieckich. Ministerstwo Środowiska przyznało również, że faktyczny stan zwierzyny zdecydowanie przekracza optymalną dla środowiska i rolników liczebność zwierzyny.

W sprawie rekompensat za ptasią grypę

W dniu 27 marca 2017 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o przeprowadzenie naboru uzupełniającego na rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można było składać od 1 do 28 lutego 2017 r.

Ubój gospodarczy - wniosek o zmianę przepisów

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z VII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił w dniu 27 marca 2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela, w sprawie zmiany przepisów uboju gospodarczego. Obecnie przeprowadzenie uboju gospodarczego może dokonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje określone przepisem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2004 nr 205 poz.

Spotkanie dotyczące funkcjonowania obrotu ziemią i nowelizacji ustawy o izbach rolniczych

W dniu 21 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, Sekretarzem Stanu w MRiRW Zbigniewem Babalskim, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW Zbigniewem Abramowiczem. Celem spotkania była dyskusja nad nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz nowelizacji ustawy o izbach rolniczych.

NOWE ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI

Od lipca zmienią się zasady selektywnej zbiórki odpadów. Będą one zbierane z podziałem na: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Ma to podnieść poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych rodzajów odpadów komunalnych. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Resort środowiska motywuje zmiany tym, że obecnie w Polsce tylko 26 proc.

Priorytety Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

W związku z trwającą dyskusją o zmianach wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 roku oraz przeglądem wieloletnich ram finansowych UE, Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia poniżej postulaty samorządu rolniczego, do których należy dążyć w negocjacjach na forum UE. Mając na uwadze niestabilność na poszczególnych rynków rolnych i globalne wyzwania gospodarki żywnościowej - Wspólna Polityka Rolna UE po 2020 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS