Co z sytemem ubezpieczenia upraw?

Zarząd KRIR w odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania w projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. przekazał uwagi nt. koniecznych zmian systemu ubezpieczeń upraw, m.in.: uzupełnienie w wykazie roślin objętych dopłatą brakuje  upraw traw, mieszanek traw z bobowatymi oraz bobowatych w czystym siewie wysiewanych na gruntach ornych, a także gorczycy na nasiona, trawy na materiał siewny, roślin bobowatych drobnonasiennych na materiał siewny i ziół i zniesienie okresu 14 dniowej karencji po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej. Samorząd rolniczy zaapelował również by kwota zabezpieczona w budżecie państwa na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt była adekwatna do realnych potrzeb.

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizowany jest wspólnie z jednostkami naukowo-badawczymi projekt w ramach konkursu GOSPOSTRATEG pt.: „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu".

Celem tego projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych w oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po pilotażu w praktyce będą mogły stanowić podstawę do dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno-administracyjnych oraz wdrożenia nowych norm z tego zakresu. Zaproponowane przez Pana Prezesa zmiany w systemie ubezpieczeń.

(Źródło: KRIR)