Dopłaty do materiału siewnego pod lupą Ministra Finansów

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Rolnictwa pismem z dnia 22 lipca 2016 r. o przywrócenie zasad udzielania dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego, obowiązujących w 2015 roku, z jednoczesnym podwyższeniem stawek określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.10.2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany o 50%.

Zmiana zasad udzielania dopłat do materiału siewnego wprowadzona ustawą z dnia  10 lipca 2015  r.  o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego ( Dz.U.2015.1419 ) nie określa wysokości stawek dopłat, jakie rolnicy otrzymają do poszczególnych upraw i opóźnia termin wypłaty. Zniechęca to rolników do wymiany materiału siewnego.

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, co następuje:

W ustawie budżetowej na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 90604 tys. zł. Na dopłaty do powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Natomiast przeznaczona na ten cel kwota ok. 100 mln zł w latach 2014 i 2015 okazała się niewystarczająca, co oznaczało konieczność wnioskowania do Ministra Finansów o uruchomienie rezerwy celowej z przeznaczeniem na dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. W związku z powyższym Minister Finansów wnioskował o wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego udzielenie dopłat wszystkim wnioskodawcom w ramach określonej w ustawie budżetowej na dany rok kwoty. Mechanizm taki został wprowadzony ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1419). Oznacza to, ze w 2016 roku wysokość stawki dopłat do poszczególnych grup roślin będzie zależała od wielkości powierzchni objętej dopłatami.

Obecnie trwa przegląd (rozpoczęty w kwietniu br.) wydatków publicznych w obszarze dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany prowadzony przez Ministerstwo Finansów we współpracy z MRiRW. Ministerstwo Finansów analizuje m.in. celowość i efektywność mechanizmu dopłat, stopień osiągania założonych celów i mierniki efektów działania mechanizmu. W trakcie prac związanych z przeglądem, ministerstwo Rolnictwa zwraca uwagę1) na niekorzystne skutki wprowadzonego od 2016 r. nowego sposobu realizacji mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego”. Jednocześnie na wniosek MRiRW Agencja Rynku Rolnego w formularzach planistycznych do ustawy budżetowej na 2017 r. zaplanowała środki w wysokości umożliwiającej udzielenie dopłat według stawek zbliżonych do tych, które obowiązywały w 2014 r.

Sposób realizacji mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego” w 2017 r. zależy od wyników przeglądu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów oraz limitów wydatków określonych w ustawie budżetowej. Ostateczna wysokość środków na ten mechanizm, determinująca wysokość stawek dopłat w 2017 r. zostanie określona przez Radę Ministrów i Parlament RP w czasie prac nad ustawą budżetową na 2017 r.

(Żródło: KRiR)