Działania izby rolniczej – luty 2019

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej wydaje opinie w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco interweniuje na rynkach rolnych. 

W dniu 6 lutego 2019r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego podjął Stanowisko w sprawie sytuacji w sektorze żywca wołowego. Zarząd jest zaniepokojony sytuacją na rynku mięsnym, a w związku z ostatnimi wydarzeniami - reportażem TVN  o uboju chorych krów przez jeden z zakładów dokonujących uboju i rozbioru - sytuacją na rynku żywca wołowego. Z całą stanowczością potępiamy praktyki związane z łamaniem prawa, łamaniem elementarnych zasad bezpieczeństwa żywności i pogwałceniem zasad dobrostanu zwierząt.  

Działania nieodpowiedzialnych osób niweczą wieloletnią pracę rolników - hodowców  i producentów mięsa wołowego, kolejnych rządów i ministrów rolnictwa oraz wszystkich tych, którzy promują polską wołowinę w Europie i na świecie.

Ceny żywca wołowego gwałtownie spadają, a niektóre zakłady uboju i przetwórstwa mięsnego wstrzymują skup. Sytuacja ta najmocniej uderza w rolników - producentów bydła mięsnego, dla których jest to jedyne źródło utrzymania. Analitycy przewidują, że straty na tym rynku mogą sięgnąć ponad 1 mld złotych w ciągu całego roku, hodowcy już teraz straty wyceniają na około 30 mln. Apelujemy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do instytucji branżowych o jak najszybsze przeanalizowanie sytuacji i wprowadzenie konkretnych działań, które w przyszłości wyeliminują niebezpieczeństwo tego typu skandalicznych praktyk oraz unormują sytuację na rynku  mięsnym, a szczególnie na rynku polskiej wołowiny.

W dniu 15 lutego 2019r.  w odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego - Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - w sprawie utrzymania dotychczasowej stawki VAT na soki i napoje, resort rolnictwa poinformował, że w ramach uzgodnień międzyresortowych przedłożonego przez Ministra Finansów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług podniósł, iż nie znajduje uzasadnienia propozycja podwyższenia stawki VAT do 23% na napoje bezalkoholowe – niegazowane, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. Jednocześnie MRiRW wskazało, że zachowanie dotychczasowej stawki podatku VAT pozwoli utrzymać dotychczasową cenę oferowaną konsumentom za ww. napoje, a co za tym idzie będzie pozytywnie wpływać zarówno na popyt na nie, jak i na popyt na owoce i warzywa skupowane do ich produkcji.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał również uwagi do instrukcji 1169/2011 11 02 2019 z MRiRW na posiedzenie Grupy Roboczej w Brukseli oraz wypełnił ankietę dotyczącą opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyły się 3 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 1.02.2019r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie (powiat skierniewicki) odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skierniewickiego. Obradom przewodniczył Pan Andrzej Kowara - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego oraz Pan Mariusz Cheba -Członek Zarządu IRWŁ i Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej. Posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Skierniewickiego oprócz części merytorycznej – dyskusji na temat problemów w rolnictwie – miało też wymiar sportowy.  Już po raz kolejny członkowie tych dwóch rad powiatowych izby rolniczej zorganizowali VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Instytucji Rolniczych - więcej informacji o wspólnym posiedzeniu rad powiatowych oraz turnieju piłkarskim na stronie 4.

W dniu 4.02.2019r. w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Bełchatów odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Bełchatowie. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Janusz Frydrychowski. W dyskusji na temat aktualnych problemów i wyzwań  z jakimi zmaga się polskie rolnictwo oraz możliwości ich rozwiązywania dyskutowali członkowie RP IRWŁ w Bełchatowie oraz Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Robert Telus,  Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, a także Konrad Koc - Wójt Gminy Bełchatów.

Szkolenia

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach i Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w ramach konsorcjum organizują szkolenia jednodniowe pt. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności w województwie łódzkim” z uwzględnieniem obowiązujących zmian. Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje 10 szkoleń w terminie od 28 lutego 2019r. do 9 kwietnia 2019r. Harmonogram szkoleń jest dostępny na stronie internetowej IRWŁ. W ramach projektu przez IRWŁ zostanie przeszkolonych 225 osób.

Konferencje/ targi/ spotkania/

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku podczas targów FERMA 2019 - XIX Międzynarodowe Targi FERMA Bydła oraz XXII Międzynarodowe Targi FERMA Świń  i Drobiu w Łodzi  –  w dniu 15 lutego 2019r. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowały debatę pt. „Aktualne problemy polskiego rolnictwa i możliwości ich rozwiązania”. Debacie przewodniczył Prezes IRWŁ - Bronisław Węglewski a ministerstwo rolnictwa reprezentował Karol Krajewski – Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W debacie uczestniczyli również inni przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnictwem. Jednak głównymi  uczestnikami dyskusji byli rolnicy z województwa łódzkiego i całej Polski w tym delegaci IRWŁ  i członkowie rad powiatowych izby rolniczej. Zwracali oni uwagę na problem opłacalności produkcji zwierzęcej i związane z nim zagrożenie wirusem ASF. Poruszono też kwestię związaną z ostatnimi wydarzeniami, a dotyczącą nielegalnego uboju chorych krów przez jeden z zakładów dokonujących uboju i rozbioru. 

Zapraszamy rolników do udziału w XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Ważne terminy:

29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.

21.06.2019 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego

08.07-26.07.2019 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Inne

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych dla rolników. W omawianym okresie zostało udzielonych 30 porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl