II posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Wieluńskiego

Dnia 23 września 2019r. odbyło się II w VI kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu – Pan Krzysztof Wróbel. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Pawła Rychlika – Posła na Sejm RP, Andrzeja Komalę – Wiceprezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Marka Kielera – Starostę Powiatu Wieluńskiego, Edwarda Kiedosa – Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, Andrzeja Chowisa – Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, Alicję Dudaczyk – Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Waldemara Kluskę – Specjalistę ds. Rolnictwa i Ochrony Wód Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Grzegorza Mielczarka – Podinspektora ds. Rolnictwa Urzędu Gminy Biała.

Pan Andrzej Komala przekazał najważniejsze informacje z bieżącej działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Dnia 4 września 2019r. odbyło się I Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego VI kadencji. Na drugą kadencję Prezesem Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został wybrany Pan Bronisław Węglewski. Wiceprezesem IRWŁ po raz kolejny został wybrany Pan Andrzej Komala. Na członków Zarządu IRWŁ wybrani zostali: Pani Ewa Bednarek, Adam Michaś oraz Pan Jacek Ossowicz. Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został wybrany Pan Jarzy Wróbel. W czasie Walnego Zgromadzenia wybrani zostali także członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej.  Z spraw bieżących, którymi zajmuje się Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego to m.in.  susza, wapnowanie, opiniowanie sprzedaży gruntów, odrolnienia. Pilną sprawą jest także dokończenie budowy nowej siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieluńskim w dużej mierze zostało poświęcone problemowi suszy, która ponownie w tym roku dotknęła rolników.

Pan Andrzej Komala zapewnił, że sprawa suszy jest sprawą priorytetową dla zarządu IRWŁ. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  wielokrotnie zabiegał, aby kwestie szacowania strat spowodowanych przez suszę wyglądały inaczej.  Została wykonana potężna, tytaniczna praca przez komisje suszowe, w skład których weszli także przedstawiciele izb rolniczych. Rolnicy niestety nie otrzymają odpowiedniego odszkodowania, a spora liczba wniosków suszowych została odgórnie odrzucona.

Obecny na posiedzeniu Poseł na Sejm RP – Paweł Rychlik powiedział, że susza to ogromny problem. W naszym powiecie, na terenie gminy Skomlin zostanie uruchomiony punkt stacji Meteo, badającej poziom opadów. Stwierdził także, że powinny zostać wprowadzone zmiany w wyliczaniu strat spowodowanych przez suszę w gospodarstwach rolnych. Od 3 X 2019r. będzie można składać wnioski suszowe do Biur Powiatowych ARiMR. Nasze województwo jest na III miejscu pod względem strat poniesionych w wyniku suszy. Od października ruszą także wypłaty z ARiMR zaliczek dopłat bezpośrednich.

 Pan Waldemar Kluska, Specjalista ds. Rolnictwa i Ochrony Wód Urzędu Miejskiego w Wieluniu także odniósł się do kwestii związanych z suszą. Stwierdził, że trzeba się przyjrzeć całemu systemowi. Nie po raz pierwszy samorząd został sam z tą całą złą robotą. Dla rolnika sprawa jest prosta, doznał krzywdy i powinien za to otrzymać rekompensatę. Rolnicy nie są w stanie zrozumieć całej tej machiny i złożonych procedur. W roku ubiegłym w naszej gminie było złożonych 80 wniosków a w tym roku 400. Na terenie naszej gminy nie ma wniosków powyżej 70% strat. Pan Waldemar Kluska podziękował Panu Krzysztofowi Wróblowi za ogromną pomoc w pracy komisji suszowej. Na tę suszę trzeba spojrzeć w szerszej perspektywie. Ważna jest retencja, aby wodę zatrzymać. Powinny być podejmowane takie działania, które będą prowadziły do szanowania wody, a nie jej marnowania.  Pan Grzegorz Mielczarek, Podinspektor ds. Rolnictwa Urzędu Gminy Biała przyznał, że muszą być zmiany w kwestii szacowania szkód spowodowanych przez suszę. Co innego  komisja szacująca stwierdziła na polu, a co innego wychodziło w momencie, kiedy wnioski były opracowywane i brane były pod uwagę mapy IUNG.

Pan Edward Kiedos, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisji rolnictwa Sejmiku Województwa Łódzkiego, kwestia suszy na pewno zostanie poruszona. Pieniądze rolnikom zostaną na pewno wypłacone.

Członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieluńskim zgodnie stwierdzili, że konieczne są zmiany w przyszłości w kwestii szacowania szkód, zwłaszcza spowodowanych przez suszę.  Zmiana powinna dotyczyć przede wszystkim protokołów suszowych. Mapy IUNG są sporym problemem i nie są miarodajne. Odszkodowane powinni otrzymać wszyscy rolnicy, którzy ponieśli szkodę. Powinno być odgórnie naliczane do ha.  Rada Powiatowa IRWŁ w Powiecie Wieluńskim na posiedzeniu  w dniu 23.09.2019r. podjęła wniosek w sprawie zmiany warunków szacowania przez komisje powołane przez wojewodę. Szacowanie przez komisję powinno być ostateczne. O wyniku szacowania nie powinna decydować mapa IUNG, ani klasa ziemi. Krzywdzące jest również włączanie do wniosku zwierząt gospodarskich, które nie mają nic wspólnego np. z suszą a w znacznym stopniu zaniżają wynik szacowania na niekorzyść rolnika.

Magdalena Stępień

Specjalista ds. obszarw wiejskich