III posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ powiatu opoczyńskiego

  W dniu 6.05.2016 odbyło się III  w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Wystąpienie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jarosława Sachajko.

Wystąpienie Posłów na Sejm RP i innych zaproszonych Gości.

Informacje z działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego. 

Zapytania i wolne wnioski.

Zakończenie obrad.

Na wstępie Przewodniczący Pan Marian Kacprzak przywitał zaproszonych Gości:

Wiktora Szmulewicza Prezesa Zarządu KRIR

Dariusza Kowalczyka – Członka Zarządu IRWŁ

Jerzego Kuzańskiego – Dyrektora Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Roberta Telusa Posła na Sejm RP

Jarosława Sachajko Posła na Sejm RP - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Józefa Roga Starostę Opoczyńskiego

Mirosława Karasińskiego Kierownika PIORIN w Opocznie

Marię Fabianowską Kierownika Rejonowego ODR w Opocznie

Małgorzatę Kowalską Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie

Tomasza Koperę Kierownika BP ARiMR w Opocznie

Rafała Wójcikowskiego Posła na Sejm RP

oraz delegatów Izby Rolniczej i przybyłych na Posiedzenie Rady rolników z terenu powiatu opoczyńskiego.

 

Porządek obrad oraz protokół z ostatniego posiedzenia zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący oddał głos Panu Jarosławowi Sachajko Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który poruszył następujące tematy:

poprawa opłacalności produkcji żywca i mleka,

import nieodpowiedniej jakości mięsa i żywca,

żywność bezpośrednio od rolnika (ustawa o sprzedaży bezpośredniej),

uproszczenie procedur i wymagań przy przyznawaniu pomocy unijnej dla gospodarstw rolnych,

nowa ustawa o obrocie gruntami rolnymi,

finansowanie szkód łowieckich,

ubezpieczenie upraw rolnych,

drobny i średni przemysł przetwórczy w każdym powiecie.

Podczas Posiedzenia głos zabrali również Posłowie na Sejm RP Pan Robert Telus, Pan Rafał Wójcikowski oraz Prezes KRIR Pan Wiktor Szmulewicz .

Informacje z działalności przedstawił Pan Dariusz Kowalczyk Członek Zarządu IRWŁ oraz Jerzy Kuzański Dyrektor Biura IRWŁ w Łodzi.

Po zakończeniu obrad Rady Powiatowej IRWŁ rozpoczęła się dyskusja pomiędzy posłami a rolnikami obecnymi na posiedzeniu.