Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego   za miesiąc listopad 2019r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2020 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. wynosi  58,46 zł za 1q.

W dniu 13 listopada 2019r. w imieniu  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w  Opocznie  zwrócił się do Prezesa KRIR  o rozpatrzenie  i  dalszą realizację.

Ponowienie wniosku o przywrócenie wieku emerytalnego dla rolników: 55 lat kobieta, 60 lat mężczyzna w KRUS, po opłaceniu 30 lat składkowych. Taka zmiana pozwoliłaby  nowym rolnikom pozyskać dofinansowanie na rozwój i modernizację tych gospodarstw. Obecnie dzieci rolników, gdy przejmują gospodarstwo są już po 40 r. ż co zniechęca ich do pracy w gospodarstwie, a dodatkowo fakt, iż  nie mogą skorzystać z wielu dofinansowań, które zakładają wiek rolnika do 40 r. ż. powoduje to, iż dzieci przejmujące gospodarstwa po rodzicach nie są już nimi zainteresowani, przez co wiele gospodarstw zostaje zlikwidowanych.

W związku ze zmniejszeniem   puli środków  ochrony  roślin na polskim rynku, rolnicy wnioskują aby wycofanie substancji czynnej  danego środka było wstrzymane do czasu pojawienia się zamiennika , gdyż brak danego środka ochrony roślin stanowi duży problem dla nich.  

Wniosek w sprawie  pokrycia przez Skarb Państwa kosztów odbioru oraz utylizacji padłych dzików znalezionych i zgłoszonych przez rolników do odpowiednich służb (obawa rolników przed zgłaszaniem o znalezieniu padłego dzika ze względu na obciążenie kosztami).

W dniu 18 listopada 2019r. w imieniu  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu  zwrócił się do Prezesa KRIR  o rozpatrzenie  i  dalszą realizację. Wniosek dotyczy zmiany procedur szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy  jak również sposobu monitoringu suszy przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach. Warto zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wielokrotnie  wnioskowała  aby raporty IUNG nie były podstawą do uruchomienia procedury związanej  z wystąpieniem suszy.

W dniu 18 listopada 2019r. w imieniu  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu  zwrócił się do Ministra Energii – Krzysztofa  Tchórzewskiego o podjęcie działań   w sprawie zmiany przepisów tzw. ustawy odległościowej, która rozwiązałaby problem budowy domów jednorodzinnych w miejscowościach powiatu sieradzkiego ale i całej Polski w obrębie wiatraków. W dniu 16 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach   w zakresie elektrowni wiatrowych. Zapisy ustawy wniosły zasadnicze zmiany w procedurze lokalizacji turbin wiatrowych, m.in.:

wymóg sytuowania elektrowni wiatrowej wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wcześniej było to możliwe również na podstawie decyzji o warunkach zabudowy),

 ustalenie minimalnej odległości wiatraka od budynku mieszkalnego a także budynku mieszkalnego od wiatraka, która nie może być mniejsza niż dziesięciokrotność wysokości elektrowni ( dotychczas była to przyjęta jako optymalna odległość spełniająca normy hałasowe ok. 500m.)

Ustawodawca nie rozgraniczył zakresu stosowania minimalnej odległości pomiędzy elektrownie już funkcjonujące i te, które dopiero mają być realizowane, co w konsekwencji pozbawiło właścicieli gruntów możliwości budowy budynków mieszkalnych, na gruntach położonych w strefie nowo ustalonej odległości minimalnej ( średnio ok. 1,5 km) od wiatraków już istniejących. Taki stan prawy dotyczy zarówno nowych budynków na nowo-tworzonych działkach budowlanych, jak i budowy nowego domu w ramach istniejącej zabudowy mieszkaniowej bądź zagrodowej, wobec czego skazuje się  mieszkańców na pozostanie w dotychczas posiadanych budynkach mieszkalnych bez względu na ich stan techniczny czy rok budowy,  z możliwością jedynie rozbudowy, nadbudowy lub remontu domu. Taki zapis pozbawia również gminę możliwości lokalizacji, często na terenach już zurbanizowanych, innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi takich jak, budynki wielorodzinne, lokale komunalne i socjalne, domy pomocy społecznej itp.

Rygor takiej regulacji został nieco złagodzony przepisami przejściowymi, umożliwiającymi uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (na dotychczasowych zasadach) przez okres 72 miesięcy od wejścia w życie ustawy i możliwość prowadzenie postępowań o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych, na gruntach znajdujących się „w oddziaływaniu wiatraka”, przez okres 36 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Termin ten definitywnie skończył się 15 lipca 2019r. Po tej dacie każdy wniosek dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego lokalizowanego w odległości mniejszej niż ustalona minimalna od wiatraka, zostaje rozpatrzony negatywnie.

Wydłużony czas do 72 miesięcy  na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na dotychczasowych zasadach a następnie ewentualne opracowanie planu przez gminę, w większości sytuacji nie otworzy właścicielom furtki umożliwiającej utworzenie zabudowy mieszkaniowej w obszarach położonych w odległości ok. 2 km wokół wiatraków. Taka sytuacja wywodzi się bezpośrednio ze stanu prawnego konieczności zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium, bowiem stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalany przez radę gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Należy wskazać, że ustawodawca nie przewidział zastosowania dotychczasowego trybu dla uchwalania studium, a uchwalenie studium „po nowemu” wiąże się z wprowadzeniem nowych  stref ochronnych (ok. 2 km) wokół wiatraków.

Posiadane przez gminy studium najczęściej nie wskazują kierunku rozwoju w zakresie możliwości planowania zabudowy mieszkaniowej na terenach rolnych. Zatem opracowany nawet na dotychczasowych zasadach, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może ustalać funkcji niezgodnych z założeniami studium.

Rozwiązaniem dla tak zobrazowanej sytuacji może być wprowadzenie w ustawie z 16 lipca 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zmiany, która wykluczyłaby spod działania ustawy sytuacje dotyczące wiatraków już wybudowanych.

W dniu 25 listopada 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Prezes -  Bronisław Węglewski popierając wnioski zgłoszone przez delegatów Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej zwrócił się do Prezesa KRIR  o rozpatrzenie i dalszą realizację.

Wniosek o ułatwienie procedur szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, by zarówno wnioski o pomoc na skutek suszy jak i protokoły komisji szacujących straty były uproszczone. Pozwoliłoby to  usprawnić   i przyspieszyć prace nad szacowaniem.

Opracowanie odpowiedniego systemu obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń. Obecnie system ten dopuszcza  objęcie ochroną tylko części gospodarstwa i rolnicy bardzo często nie ubezpieczają pozostałych upraw z powodu zbyt wysokich cen polis. Należy podjąć działania aby to zakłady ubezpieczeniowe wypłacały rekompensaty za straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Podjąć działania mające na celu uproszczenie procedur dotyczących uzyskania pozwoleń na budowę studni głębinowych, ułatwienie rolnikom dokonywania odwiertów i poboru wody.

Jak każda inwestycja budowlana, tak i kopana oraz wiercona studnia głębinowa podlega określonym przepisom adekwatnych do ustawy Prawo budowlane. Jednak to nie wszystko, ponieważ przepisy budowlane dotyczą aspektów technicznychi minimalnych norm odległościowych dla planowanych studni, a więc zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, natomiast Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze nakazują inwestorowiw określonych sytuacjach uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego:

gdy pobór wody jest większy niż 5 m³ na dobę,

głębokość studni głębinowej przekracza 30 m,

woda pobierana jest na cele gospodarcze,

oraz opracowania projektu robót geologicznych i zatwierdzenia w starostwiew przypadku wykorzystywania wód głębinowych do innych celów niż potrzeby gospodarstwa domowego. Podjąć działania aby te procedury były opisane wjednej ustawie np. w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Podjąć działania, aby rolnicy nie ponosili opłat za pobór wody, która z powrotem trafia do ekosystemu i jest wykorzystywana do celów przeciwdziałania suszy   i przymrozkom.   

Podjąć działania mające na celu sprawdzenie  czy nie nastąpiła zmowa cenowa  w skupie jabłek przemysłowych przez podmioty skupowe (z 0,62 zł do 0,45 zł/kg). W ubiegłym roku była nadprodukcja jabłek i ceny były niskie. Tegoroczne zbiory są znacznie mniejsze i nie ma uzasadnienia do obniżania cen. Ceny spadają z dnia na dzień  o co najmniej 5 groszy za 1kg. Ceny jabłek przemysłowych mają wpływ na ceny jabłek konsumpcyjnych.

Wnioskujemy o podjęcie działań mających na celu stworzenie systemu informacyjnego – aplikacji lub rozbudowanego systemu SMSowego, którym mogłyby posługiwać się Izby w kontakcie z rolnikami. System taki pozwoliłby na bezpośredni kontakt i zacieśnianie się więzi środowiska rolniczego. Przede wszystkim jednak dawałby możliwość szybkiego zapoznawania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi rolnictwa oraz poszerzenia wiedzy dotyczącej problematyki rolniczej wybranych działów. 

W dniu 26 listopada 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Prezes -  Bronisław Węglewski popierając wnioski zgłoszone przez delegatów Rady Powiatowej IRWŁ w  Powiecie  Łódzkim-Wschodnim zwrócił się do Prezesa KRIR   o rozpatrzenie i dalszą realizację.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej w Powiecie Łódzkim-Wschodnim, uwzględniając postulaty składane w latach ubiegłych przez Izby Rolnicze z innych rejonów kraju, po raz kolejny zwraca uwagę na konieczności rozszerzenia listy gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Niezbędne jest poszerzenie wskazanej listy  o nasiona kukurydzy i rzepaku. Uprawy kukurydzy i rzepaku zajmują istotną pozycję w strukturze zasiewów w woj. łódzkim. W dodatku można zauważyć, że kukurydza staje się alternatywą dla siewu zbóż jarych, bowiem roślina ta lepiej znosi przejściowe niedobory wody oraz w zależności od odmiany – może być również wysiewana na glebach lżejszych. W dodatku, w przypadku obydwu upraw – rolnicy w 100% stosują kwalifikowany materiał siewny, co tym bardziej rodzi konieczność objęcia wsparciem w postaci dopłat do materiału siewnego.

Drugi wniosek dotyczy  podjęcia działań mających na celu uproszczenie zasad naboru wniosków i  procedur szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych  działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Członkowie Rady Powiatowej  IRWŁ wnioskują  aby podstawą do szacowania skód nie był  tylko  raport IUNG ale decyzje o ogłoszeniu suszy opierały się na przede wszystkim na informacjach samych zainteresowanych tj. rolników, które byłyby przekazywane do wójtów Gmin, którzy ogłaszali by stan suszy w danej Gminie. Wnosimy także   o uproszczenie procedury szacowania szkód poprzez zaangażowanie mniejszej liczby instytucji oraz ludzi często nie mających kompetencji ale przede wszystkim wiedzy na temat danej plantacji, nakładów poniesionych przez rolnika a przede wszystkim zakładanych plonów. Obecnie skomplikowana procedura angażująca dużą liczbę ludzi różnych instytucji   a także absorbująca mnóstwo czasu w najbardziej newralgicznym momencie jakim są żniwa i tak prowadzi do wypłaty ewentualnej   pomocy w postaci zryczałtowanej bez zależności  od poziomu szkód.

Trzeci wniosek dotyczy  podjęcia działań mających na celu zmianę  przepisów wynikających z dyrektywy azotanowej.  Wnosimy aby w  wyniku niekorzystnych warunków pogodowych takich jak susza termin  stosowania azotu był wydłużony  do końca listopada. Wnioskujemy  także  aby wzorem zachodnich sąsiadów – Niemców umożliwić wcześniejsze stosowanie nawozów azotowych oraz obornika wiosną o ile pozwalają  na to warunki pogodowe (wczesne ruszenie wegetacji). W związku ze zmianami klimatu jakie obserwujemy w ostatnich latach (łagodniejsze zimy lub ich brak)  oraz wcześniejszy niż zwykle czas ruszania wiosennej wegetacji  ale przede wszystkim na brak wody który doskwiera już wczesną wiosną czyli w okresie kiedy rośliny potrzebują jej najbardziej   stosowne wydaje się umożliwienie stosowania nawozów azotowych już w lutym tak aby najefektowniej wykorzystać zasoby wody po zimie, które i tak są dużo mniejsze niż w latach ubiegłych. 

 

W dniu 29 listopada 2019r. Zarząd IRWŁ zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o podjęcie działań  mających na celu przeciwdziałanie blokowaniu polowań zbiorowych  przez osoby z tzw. „łódzkiego ruchu antyłowieckiego”.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów:

– rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;                                                                

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  „ Rolnictwo ekologiczne  objętego PROW na lata 2014-2020; - Planu  Strategicznego WPR na lata 2021-2027; 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu 29 listopada 2019r. w siedzibie Izby w Łodzi odbyło się drugie  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie komisji zapoznali się ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ – stan na 15 listopada 2019 r. oraz  proponowanymi  przeniesieniami  między grupami wydatków i planowanymi zmianami w budżecie i planie finansowym na rok 2019.

Posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W dniu 29 listopada 2019r.  w siedzibie Izby w Łodzi odbyło się drugie  posiedzenie Komisji  ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. członkowie komisji  zapoznali się   ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków – stan na 15.11.2019r. oraz z proponowanymi przeniesieniami w grupach wydatków w planie finansowym na rok 2019. Również wydali  opinię w sprawie: przeniesień między grupami wydatków w planie finansowym na rok 2019.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W listopadzie 2019r. odbyło się  6  posiedzeń Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 5.11.2019r. w Pajęcznie, w dniu 8.11.2019r. w Łowiczu oraz  Rzgowie , w dniu 14.11.2019r.  w Rawie Mazowieckiej, w dniu 15.11.2019r. w Tomaszowie Mazowieckim oraz w dniu                  22.11.2019r. w  Zduńskiej Woli). Członkowie podczas posiedzeń rozmawiali na temat: bieżącej sytuacji w rolnictwie, programu bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, ubezpieczeń w rolnictwie oraz  opiniowania planów łowieckich. W posiedzeniach uczestniczyli również przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Konferencje, Targi,

W dniu 5 listopada 2019 r.  w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „owce”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Bronisław Węglewski. Po przyjęciu porządku obrad i sprawozdania z ostatniego posiedzenia odbyła się debata na temat wkładu sektora baraniego w walkę ze zmianami klimatu. W sprawie bieżącej sytuacji dotyczącej orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy siedliskowej Sekretariat potwierdził, że niektóre kraje członkowskie apelują o większą elastyczność szczególnie jeśli chodzi i rozprzestrzenianie się wilków w środowisku naturalnym w Unii Europejskiej. Francja apeluje o szeroko rozumianą współpracę trans graniczną w tym zakresie. Potwierdzono również, że pomimo faktu iż Parlament Europejski jest coraz bardziej proekologiczny to niektórzy z euro parlamentarzystów mają bardziej pragmatyczne spojrzenie na funkcjonowanie gospodarstw i obszarów wiejskich. Eksperci potwierdzili, że dzięki decyzji TSUE utworzyła się luka, która pozwoliła hodowcom działać i bronić zwierząt hodowlanych wobec drapieżników, które powodują ogromne straty w dla hodowców.

W dniu 5 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W trakcie obrad przyjęto także nowy regulamin prac. W wyniku wyborów Przewodniczącą Rady została po raz kolejny Danuta Lebioda z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Zofię Stankiewicz  z Warmińsko-Mazurskiej IR ponownie wybrano na I Zastępczynię Przewodniczącej, natomiast II Zastępczynią została Hanna Chodkowska  z Mazowieckiej IR. Członkiniami Prezydium Rady zostały: Ewa Bednarek (IR Województwa Łódzkiego), Wanda Krause (Pomorska IR), Jolanta Nawrocka (Wielkopolska IR) i Ewa Szymborska (z Mazowieckiej IR). W posiedzeniu udział wzięli także zaproszeni goście: dr Aleksandra S. Hadzik - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie dyskusji poruszono sprawy bieżące  w rolnictwie oraz temat różnic w zabezpieczeniu społecznym ZUS i KRUS.

W dniu 8 listopada 2019r.  we Włodzimierzowie odbyła się konferencja pn. „ Inicjatywa białkowa COBORU”. Uczestnikami spotkania byli członkowie Łódzkiego Zespołu PDO, przedstawiciele samorządu województwa  łódzkiego oraz powiatu i gminy, członkowie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, ARiMR, ŁODR, WIORiN , SCHR, KOWR, Powiatowy Lekarz Weterynarii, zainteresowani rolnicy i hodowcy zwierząt z terenu województwa łódzkiego.   Dyrektor SDOO w Sulejowie dr inż. Przemysław Majchrowski przedstawił założenia, zakres i sposób realizacji badań z roślinami bobowatymi w kontekście programu Inicjatywa Białkowa COBORU. Specjalistka działu badawczo-doświadczalnego
w Sulejowie Ilona Śpiewak szczegółowo omówiła plonowanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w latach 2017 - 2019 w rejonie i kraju. Podczas sesji wykładowej zainteresowani poznali również istotne elementy agrotechniki soi, które przedstawił dr inż. Krzysztof Gawęcki – Dyrektor SDOO w Głubczycach, Wiceprezes KZPRiRB. Temat  ochrony roślin bobowatych grubonasiennych omówił dr inż. Jerzy Próchnicki z firmy Bayer, nawożenie natomiast dr inż. Jacek Michalak z SCHR w Łodzi. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Janusz Ciesielski zapoznał uczestników z kryteriami i zasadami stosowania oznaczenia „Produkt Polski”. Wyrażamy nadzieję, że liczna obecność rolników i ich aktywność podczas wystąpień prelegentów w zakresie upraw wiążących azot przyniesie wiele korzyści. Świadczyć może o tym zainteresowanie tematem Zbigniewa Pustuły z firmy Blattin Polska, który omówił program żywienia krów soją non GMO. Ciekawym rozwiązaniem w walce ze szkodnikami                             i patogenami chorób jest możliwość korzystania z portalu internetowego ,,Platforma Sygnalizacji Agrofagów” (www.agrofagi.com.pl), do czego zachęcała prof. Anna Tratwal z IOR PIB w Poznaniu. Program Inicjatywa białkowa COBORU zakłada popularyzację uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi w przemyśle paszowym. Soja oprócz zastosowań paszowych pozwala przełamywać monokultury zbożowe, ma korzystny wpływ na strukturę  i kondycję gleby. Wyrażamy nadzieję, że udział użytkowników odmian  w konferencji dostarczył niezbędnych informacji o aktualnym postępie hodowlanym, a możliwość skorzystania z publikacji Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i List odmian zalecanych do uprawy (LOZ) przyniesie wymierne korzyści z opłacalności uprawy roślin bobowatych na obszarze województwa łódzkiego.

W dniu 15 listopada 2019r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy  w Łodzi odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie przy Okręgowym  Inspektorze Pracy w Łodzi. Podczas spotkania została przedstawiona analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników na terenie województwa łódzkiego za III kwartały 2019r. oraz przyjęto ustalenia w sprawie organizacji finału Konkursu Wiedzy  o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego.

W dniu 20 listopada 2019r. w Jachrance k. Warszawy członkowie Zarządu IRWŁ oraz Delegat do KRIR uczestniczyli w spotkaniu   Zarządów Wojewódzkich  Izb Rolniczych, Delegatów do Krajowej Rady Izb Rolniczych i Dyrektorów Biur. Podczas spotkania zostały omówione m.in. zasady współpracy Zarządu KRIR  z  Zarządami Wojewódzkich Izb Rolniczych a głównym tematem dyskusji były propozycje zwiększenia kompetencji izb rolniczych. Gośćmi spotkania byli: Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Poseł Robert Telus – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 26-27 listopada 2019r. w Łodzi ( Hotel Ambasador Premium ul. J. Kilińskiego 145) przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli  w konferencji pn.: II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, organizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele świata nauki i Grup Operacyjnych EPI, przedsiębiorcy, rolnicy, doradcy rolni, pracownicy CDR i WODR.  Celem konferencji było   wspieranie  aktywnego tworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi oraz wspierającymi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Projekt również miał  na celu ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie realizowania projektów mających podnieść poziom innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego, ze szczególnych uwzględnieniem wielopodmiotowego podejścia na przykładzie polskich Grup Operacyjnych EPI.

W dniu 28 listopada 2019r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Bratoszewicach odbył się finał Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego.              W imieniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Dyrektor Biura Jerzy Kuzański wręczył nagrodę  dla Mateusza Skowrona z ZSMR w Piątku za zajęcie 4 miejsca.

Inne

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  20  porad.                                                                             

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl