Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  za miesiąc lipiec  2016 r.

Część merytoryczna:

Zarząd Izby Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w omawianym okresie na   bieżąco obserwował sytuację w rolnictwie; w  dniu 6 lipca  2016r. przekazał wnioski podjęte przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w celu rozpatrzenia   i dalszej realizacji. Wnioski dotyczyły:

 = podjęcia działań mających na celu zmianę przepisów ustawy o ochronie przyrody  aby szpaki nie były na liście ptaków chronionych z uwagi na duże straty jakie powodują w gospodarstwach sadowniczych i warzywniczych.

= podjęcia działań mających na celu prawne uregulowanie stosowania armatek przeciwgradowych.

= podjęcia działań mających na celu  zwolnienie rolników z opłat za pobór wody  z własnych ujęć  i zbiorników (stawy, zbiorniki małej retencji) wykorzystywanych do produkcji rolnej.

= podjęcia działań, aby wycofane owoce i warzywa w 90% przekazane były do biogazowi.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego mając na uwadze wniosek podjęty przez  członków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu w dniu 8 lipca 2016r. zwrócił się Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu nie podpisanie umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP). W dniu 22 lipca 2016r. w odpowiedzi otrzymaliśmy Stanowisko Zarządu KRIR w sprawie negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) w którym „KRIR, będąca krajowym reprezentantem samorządu rolniczego uważa, że umowa               o wolnym handlu pomiędzy UE a USA stanowi zagrożenie dla europejskiego rolnictwa” Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych  w/w sprawie   przekazał swoją opinię również do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczącego  Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju   Wsi.

W dniu 8 lipca 2016r. Zarząd IRWŁ zwrócił się do Wojewody Łódzkiego o udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom – sadownikom  z terenu gminy Sadkowice  wskutek wystąpienia gradobicia. W dniu 14 lipca 2016r. z up. Wojewody Łódzkiego Dyrektor Wydziału  Infrastruktury w piśmie poinformował, że „ Podstawową formą pomocy udzielaną poszkodowanym rolnikom wynikającą z rozporządzenia z dnia 27 stycznia 2015r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( Dz.U z 2015r. 187 z późn. zm.) są kredyty preferencyjne. O dodatkowej pomocy decyduje  Rząd RP  w zależności od nasilenia wystąpienia zjawisk”. W tym samym dniu Zarząd IRWŁ przesłał do Wojewody Łódzkiego petycję rolników ze wsi Kazimierzów o zakazie stosowania dział antygradowych. W  dniu 14 lipca 2016r. z up. Wojewody Łódzkiego Dyrektor Wydziału  Infrastruktury w piśmie przekazał korespondencję skierowaną do Wójta Gminy Regnów oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

W dniu 13 lipca 2016r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przesłał do Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wniosek podjęty przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie dotyczący przywrócenia handlu zwierzętami na okolicznych targowiskach ( Żychlin, Piątek). W dniu 18 lipca 2016r. w odpowiedzi na wniosek „Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że na terenie powiatów łęczyckiego i kutnowskiego nie ma legalnie działających targowisk objętych  nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej ( w tym również w/w miejscowościach) w stosunku, do których tutejszy Organ wydałby lub mógłby wydać taki zakaz. Zakaz obrotu zwierzętami w przypadku niespełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych lub prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt mógłby być wydany wyłącznie w odniesieniu do podmiotów legalnie zarejestrowanych i ujętych w Rejestrze Podmiotów Nadzorowanych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie”.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 19 lipca 2016r. przesłał wniosek dotyczący wdrożenia procedur wprowadzania do obrotu mięsa z jeleniowatych utrzymywanych w warunkach fermowych  do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych                w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

 

Zarząd IRWŁ wydał opinię do projektów aktów prawnych m.in. do                                         

-  ustawy o Inspekcji Żywności;                                                                                                     

-  rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków wstępnego uznania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania,                                                                                                              

- rozporządzenia MRiRW w sprawie sposobu ustalania czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,                     

- ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości,                                                              

- ustawy o spółdzielniach rolników,                                                                                              

- rozporządzenia dotyczącego zalesiania,                                                                                 

- ustawy o nasiennictwie,                                                                                                                     

 - ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania                       

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „ Działanie rolno środowiskowo-klimatyczne                    

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich       

- ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ,                                         

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyły się 2 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ  (w dniu 12.07.2016 r. w Tomaszowie Mazowieckim ; w dniu 20.07.2016r. w Łowiczu; ) . Członkowie omówili aktualną sytuację na rynkach rolnych    a przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje na temat:         

- nowych zasad obrotu ziemią rolną;

- podsumowania kampanii składania wniosków o płatności bezpośrednie w 2016r;

- promocji produktów rolnych;

- kontroli wykonywanych na drogach publicznych;

Targi/konferencje

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego była współorganizatorem Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 2016. Uroczyste  podsumowanie przebiegu konkursu na terenie województwa łódzkiego  miało miejsce  w dniu 14 lipca 2016 r. w sali kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury, gdzie odbyła się konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016. Podczas konferencji przedstawione zostały wykłady na temat wypadkowości w rolnictwie oraz działaniach prewencyjnych instytucji około rolniczych, które mają zapobiegać zdarzeniom wypadkowym. Tematy konferencji:

-Działania prewencyjne w województwie łódzkim prowadzące do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy rolniczej – Przemysław Kraska, Oddział Regionalny KRUS  w Łodzi;

-Kampania Szanuj życie. Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym – Janusz Krupa, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi;

-Bezpieczne składowanie paliw – Paweł Płotnicki, Fortis Technology;

-Ochrona słuchu, oczu i głowy rolnika podczas pracy – Adam Żurawski, Oxyline sp. z o.o.;

-Zdarzenia ubezpieczeniowe w aspekcie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – Anna Bieniawska, Biuro Regionalne TUW „TUW” w Łodzi.

 Izbę Rolniczą  Województwa Łódzkiego reprezentowała Pani Ewa Bednarek – członek Zarządu IRWŁ , która wręczyła nagrodę ufundowana przez IRWŁ dla Państwa Marzeny i Zbigniewa Paluchów   z miejscowości Kurowice gm. Brójce ( dla  najmłodszego  uczestnika w konkursie). Zwycięzcami  Konkursu tegorocznej edycji zostali Państwo  Grażyna i Jan Rokiccy  z Białej Rawskiej pow. rawski, którzy będą reprezentować województwo łódzkie na etapie krajowym.

Inne

-  Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „ W nowej ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych 35  porad.