Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - grudzień 2019r

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 1 grudnia 2019r. - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Michała Kurtyki - Ministra Klimatu w którym wyraża swój sprzeciw blokowaniu polowań zbiorowych przez osoby z tzw. „łódzkiego ruchu antyłowieckiego”. IRWŁ prosi również o interwencję. Koło Łowieckie nr 65 JELEŃ w Pszczółkach wykonało polowanie w dniu 24 listopada 2019r.  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach zatwierdzonego rocznego planu łowieckiego na sezon 2019/2020 oraz zgodnie z  Rozporządzeniem nr 10/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 listopada 2019  nakazującego przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików (związanego z rozprzestrzenianiem się ASF).  Polowanie zostało zakłócone przez osoby reprezentujące ww. ruch. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego uważa, że zasadne jest wypracowanie sposobów działania w przypadkach zmierzających do zakłócania polowań przez świadome działanie osób należących do takich ruchów, organizacji, stowarzyszeń itp. Wykonanie polowań szczególnie sanitarnych ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa choroby ASF ma kluczowe znaczenie dla rolników-hodowców trzody chlewnej.

W dniu 16 grudnia 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy opracowania Programu dofinansowania badań gleby  z budżetu państwa. Obecnie niektóre gminy dotują częściowo lub całkowicie badanie gleby. Wobec powyższego zasadne byłoby opracowanie ogólnokrajowego  programu, aby rolnicy nie ponosili kosztów badania próbek ziemi. Drugi wniosek dotyczy szacowania strat suszowych. Delegaci wnioskują, aby decyzję o wysokości strat spowodowanych działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych podejmowała komisja szacująca straty.

II/VI Walne Zgromadzenie IRWŁ

W omawianym okresie niewątpliwie ważnym wydarzeniem było II/VI posiedzenie Walnego Zgromadzenia IRWŁ, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2019r. w sali konferencyjnej na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. w Łodzi.

Walne Zgromadzenie IRWŁ otworzył Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, a dalszą część obrad poprowadził Wiceprezes IRWŁ Andrzej Komala. W pierwszej części  posiedzenia delegaci podjęli uchwałę o powołaniu Komisji Problemowej ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i  Ochrony Środowiska. Natomiast w drugiej części obrad wystąpili zaproszeni goście: Grzegorz Wojciechowski - Poseł na Sejm RP, Jolanta Nawrocka - Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego i Delegat IRWŁ, Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii - dr Włodzimierz Skorupski, Anna Bieniawska - Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi, Katarzyna Białek-Traut z-ca Dyrektora TUW, Włodzimierz Małecki z-ca Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Tadeusz Wyżykowski - Dyrektor Okręgowej Stacja Chemiczno-Rolniczej w Łodzi, ks. Jarosław Leśniak - Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej. Przedstawiciele instytucji współpracujących z IRWŁ przedstawili Walnemu Zgromadzeniu IRWŁ informacje dotyczące bieżących problemów  z jakimi spotykają się w naszym województwie oraz zakres działań instytucji, które reprezentują. Przedstawiciele rolników województwa łódzkiego omówili tematykę związaną  z rolnictwem naszego regionu, a także Polski. Głównym tematem dyskusji był problem ASF. Wnioski podjęte przez członków II/VI Walnego Zgromadzenia IRWŁ zostały w dniu 18 grudnia 2019r. przesłane do Prezesa KRIR – Wiktora Szmulewicza w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

Podjąć działania mające na celu przywrócenie wieku emerytalnego dla rolników (dla kobiet 55 lat, dla mężczyzn 60 lat). Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne z produkcją zwierzęcą w szczególności nie mają możliwości korzystania z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy wychowawczego.

Podjąć działania mające na celu wprowadzenie jednolitych zasad zatrudniania obcokrajowców we wszystkich dziedzinach rolnictwa.

Podjąć działania mające na celu większą ochronę gruntów klasy II i III przed przekształceniami na cele budowlane. W powiecie pabianickim dużo gruntów klasy II i III zostało przekształconych na cele budowlane typu zakłady, hale magazynowe.

Podjąć działania mające na celu wprowadzenie na terenach powiatów graniczących z powiatem piotrkowskim sanitarnego odstrzału dzików, który uniemożliwi rozwój wirusa choroby ASF.

Podjąć działania mające na celu zwolnienie rolników posiadających powyżej 75 ha z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Podjąć działania mające na celu: - zmianę zasady wyliczenia dochodu z 1 ha przeliczeniowego (dochód 3.200 zł z 1 ha przeliczeniowego nie odzwierciedla rzeczywistej dochodowości w gospodarstwie rolnym); - zmianę instytucji wydającej zaświadczenia o dochodowości w rolnictwie z Urzędów Gmin na Agencję Modernizacji Restrukturyzacji Rolnictwa. ARiMR posiada dane o skali produkcji rolnej w każdym gospodarstwie i wystarczy przemnożyć dochody z każdej uprawy przez powierzchnię gruntów rolnych. Dochody powinny być osobno wyliczone dla każdej uprawy i rodzaju hodowli. Gdy ARiMR będzie wystawiała zaświadczenie to każdy rolnik będzie miał obliczony rzeczywisty dochód.

Podjąć działania mające na celu zaprzestanie lub skrócenie wymogu zazieleniania  ze względu na występującą suszę. W Polsce jest krótszy okres wegetacji niż w państwach zachodniej Europy i rolnicy nie mogą wykonać prawidłowej agrotechniki pod uprawę następczą np. pod pszenicę ozimą.

Podjąć działania mające na celu badanie wszystkich importowanych produktów rolnych pod względem substancji przekraczających normy środków ochrony roślin.

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia IRWŁ z okazji świąt Bożego Narodzenia Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ i ks. Jarosław Leśniak - Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej złożyli wszystkim świąteczne życzenia.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;                                                                                                 

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowe-klimatyczne” objętego PROW 2014-2020;                                                                                                                  - rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów;

Posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W dniu 12 grudnia  2019r.  w siedzibie Izby w Łodzi odbyło się kolejne  posiedzenie Komisji  ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. członkowie komisji  zapoznali się   ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków – stan na 30.11.2019r. oraz z proponowanymi przeniesieniami w grupach wydatków w planie finansowym na rok 2019. Również wydali  opinię w sprawie: przeniesień między grupami wydatków w planie finansowym na rok 2019.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W grudniu  2019r. odbyło się  10  posiedzeń Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 9.12.2019r. w Sieradzu, w dniu 10.12.2019r. w Brzezinach, w dniu 12.12.2019r. w Kutnie oraz Zgierzu, w dniu 13.12.2019r. w Pabianicach, w dniu 18.12.2019r. w Bełchatowie i Radomsku, w dniu 19.12.2019r. w Łowiczu, w dniu 20.12.2019r. w Zduńskiej Woli, w dniu 23.12.2019r.w Łęczycy). Członkowie podczas posiedzeń rozmawiali na temat: bieżącej sytuacji w rolnictwie, ubezpieczeń w rolnictwie (w tym OC budynków). W posiedzeniach uczestniczyli również przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, którzy przekazali istotne informacje dla rolników.

Konferencje, targi,

W dniu 2 grudnia 2019 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się połączone posiedzenie grup roboczych „ziemniaki” i „skrobia”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Jerzy Wróbel, delegat do KRIR z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Jerzy Wróbel przedstawił prezentację odnośnie sytuacji rynkowej w Polsce w sektorze produkcji ziemniaka. W swojej prezentacji przedstawił dane liczbowe dotyczące sektora oraz z podziałem na poszczególne działy i branże upraw ziemniaka w zależności od specyficznych potrzeb rynku. Nadmienił w kilku słowach o niskich plonach spowodowanych suszą oraz szklistością i problemami przechowalniczymi  wspomniał również o niedoborach ziemniaków na polskim rynku z powodu dużej ilości zdegradowanych ziemniaków. Po prezentacji i debacie wszystkie delegacje przedstawiły szacunki dotyczące zbiorów, sytuację na rynku oraz prognozy odnośnie sektora ziemniaków i skrobi ziemniaczanej. W wielu przypadkach eksperci obserwowali problemy z chorobami lub przechowywaniem jak również niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które nie umożliwiły zbiorów w odpowiednim momencie.

W związku z nowym konkursem dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 w dniu 4 grudnia 2019r. w budynku  Red Tower, w sali konferencyjnej (Łódź, al. Piłsudskiego 148/150, XV piętro) odbyło się szkolenie . Podczas szkolenia zostały przedstawione  ogólne informacje o konkursie oraz omówione  wzory dokumentów przygotowanych w ramach konkursu. W szkoleniu również wzięli udział przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W dniu 12 grudnia 2019 r.  w Chobienicach odbyło się III Forum Ziemniaka. W konferencji udział wzięli delegaci Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu: Jerzy Wróbel – delegat IRWŁ do Krajowej Rady Izb Rolniczych (gmina Błaszki), Łukasz Przybyła i Tadeusz Owczarek (gmina Brzeźnio), Leszek Kluszczyński i Łukasz Zając (gmina Wróblew), Grzegorz Zdobych (gmina Goszczanów). Przewodnim tematem konferencji był „Ziemniak – nowoczesna żywność w gospodarce 4.0.” W trzech panelach dyskusyjnych podzielonych na kilka konferencji tematycznych obradowało prawie 400 uczestników. Poruszana była tematyka zmiany klimatu w produkcji ziemniaka i coraz nowszych oczekiwań konsumentów. Polska jest drugim w Europie i ósmym na świecie największym producentem ziemniaków. Ziemniak ma ogromne znaczenie w naszym codziennym życiu, a jako produkt idealnie pasuje w aspekcie „zero waste”, czyli braku odpadów. Podczas konferencji uczestnicy brali udział w degustacji i pokazach kulinarnych prezentujące nowoczesne potrawy z wykorzystaniem tak znakomitego warzywa.

W dniu 19 grudnia 2019r.  kilkudziesięciu producentów bydła protestowało przed zakładem "Zbyszko" w Bedoniu. Rolnicy domagali się zapłaty za zaległe faktury. Niektórym z nich Zakłady Mięsne "Zbyszko są winne nawet 50-70 tys. zł. Na miejscu byli również przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Protest hodowców to efekt rozpoczętego w październiku postępowania restrukturyzacyjnego w Zakładach Mięsnych „Zbyszko”. 

W dniu 20 grudnia 2019r. w Muzeum  Pałacu Poznańskiego w Łodzi  odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez Wojewodę Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi. W spotkaniu uczestniczył Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski.

W dniu 22 grudnia 2019r. Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski uczestniczył w konferencji rolniczej organizowanej podczas VIII Opoczyńskich spotkań wigilijnych w  Zespole Szkół Powiatowych nr 1 im. S. Staszica w Opocznie. Konferencję prowadził  Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi Janusz Ciesielski. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej ponad 150 osób z regionu, którzy mogli wysłuchać  informacji na ważne tematy dla całej branży rolniczej m.in.                  

-   z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich ze wsparciem ARiMR,                                                                                                                                                      

- zasady, kryteria i zalety stosowania oznaczenia „Produkt Polski”;                                                              

- Afrykański Pomór Świń;

Na zakończenie konferencji rolniczej odbył się pokaz stołów wigilijnych, jasełka oraz przegląd kolęd i pastorałek;

Inne

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  25  porad.                                                                             

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl